a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.15 Note 5

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.18Sum 31.12.17
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 543 131 106 371 649 502 579 310
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -428 009 -110 864 -538 873 -532 614
= Årets premieavvik 115 122 -4 493 110 629 46 696
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. 336 891 -9 483 327 408 341 550
+/- Premieavvik for året 115 122 -4 493 110 629 46 696
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik -65 234 682 -64 552 -61 510
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12. 54 536 -1 874 52 661 46 070
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 441 314 -15 167 426 145 372 806
     
Premieavvik og amortisering inkl arbeidsgiveravgift- virkning på driftsresultat (minus er reduksjon, pluss en økning) 56 921 -4 347 52 574 -16 903
     
PENSJONSMIDLER (eks. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 7 846 976 1 113 421 8 960 397 8 094 508
Herav estimatavvik 2018 142 125 -125 407 16 718 -110 006
Virkning av planendringer 2018 000
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 8 705 054 1 651 854 10 356 908 -112 077
Herav estimatavvik 2018 -148 278 -120 312 -268 590 33 012
Virkning av tariffendring IB 2018, inkl i estimatavvik 000
     
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 858 078 538 433 1 396 511 1 833 364
     
Økonomiske forutsetninger 2018:KLPSPK  
Forventet avkasting KLP/SPK4,54,2  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,54  
Forventet lønnsvekst2,972,97  
Forventet G-reg./pensjonsreg2,972,97  
Pensjonsregulering 2,2   
Forholdstallet fra KMD:11  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK1963 (200%)  
Last ned tabelldata (Excel)