a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.2 Regnskapsskjema 1A

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue 4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727
Ordinært rammetilskudd 2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544
Skatt på eiendom 265 555 266 000 265 000 319 490
Andre generelle statstilskudd 330 269 327 930 297 700 406 381
Sum frie disponible inntekter 7 869 212 7 835 230 7 783 800 7 759 142
     
Renteinntekter og utbytte 389 963 375 045 397 245 394 110
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 7 733 5 650 0 17 177
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 225 250 230 760 236 616 226 260
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 192 14 200 0 6 012
Avdrag på lån 335 199 341 329 350 929 332 368
Netto finansutgifer -179 945 -205 594 -190 300 -153 352
     
Til ubundne avsetninger 256 840 201 618 0 253 420
Til bundne avsetninger 33 903 29 479 0 53 752
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 178 148 178 148 0 159 387
Bruk av ubundne avsetninger 144 094 103 407 0 73 580
Bruk av bundne avsetninger 53 665 51 697 0 111
Netto avsetninger 85 164 102 155 0 -74 094
     
Overført til investeringsregnskapet 167 295 167 080 181 068 179 667
Til fordeling drift 7 607 137 7 564 711 7 412 432 7 352 029
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881
     
Regnskapsmessig mindreforbruk 200 013 00 178 148
Last ned tabelldata (Excel)