a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.20 Note 8

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Renter bankinnskudd 35 869 30 562
Renter finansforvaltn. 16 258 16 131
Forsinkelsesrenter 1 067 1 287
Renter rentebytteavtaler 24 624 23 702
Utbytte Lyse Energi AS 218 380 209 645
Utbytte andre 1) 5 713 28 572
Andre renteinntekter 2) 88 053 84 213
Sum 389 963 394 111
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Renter innlån 141 415 138 893
Renter rentebytteavtaler 82 431 86 735
Andre rente- og finansutgifter 1 403 631
Sum 225 250 226 260
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Urealisert kurstap 1 323 0
Realisert kurstap 15 869 6 012
Sum 17 192 6 012
   
Urealisert gevinst0 1 541
Realisert gevinst 7 733 15 636
Sum 7 733 17 177
Last ned tabelldata (Excel)