a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.4 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 11 853 19 000 54 000 93 476
Andre salgsinntekter  40 00 1 928
Overføringer med krav til motytelse  74 160 10 744 0 111 962
Kompensasjon for merverdiavgift  130 327 129 549 129 210 158 075
Statlige overføringer3 252 708 280 665 280 195 10 810
Andre overføringer  60 204 44 775 0 219 968
Renteinntekter og utbytte     
Sum inntekter  529 293 484 733 463 405 596 219
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 4 24 649 670 0 24 188
Sosiale utgifter2, 5 5 816 00 5 718
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon3 1 118 342 1 135 831 1 001 400 1 198 447
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  18 481 00 11 352
Overføringer  140 478 11 127 0 161 509
Renteutgifter og omkostninger  6 000
Fordelte utgifter  -176 315 00 -168 789
Sum utgifter23 1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3 158 361 114 000 114 000 152 039
Utlån  236 578 418 510 418 510 266 178
Kjøp av aksjer og andeler  74 236 137 400 56 000 51 574
Avsatt til ubundne investeringsfond10 29 895 29 895 0 68 550
Avsatt til bundne investeringsfond10 13 565 1 950 0 63 533
Sum finansieringstransaksjoner  512 636 701 755 588 510 601 875
      
Finansieringsbehov  1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081
Dekket slik:     
Bruk av lån  560 618 949 005 709 487 709 850
Salg av aksjer og andeler  54 000
Mottatte avdrag på utlån3 242 354 167 450 167 450 206 662
Overført fra driftsbudsjettet10 167 295 167 295 181 068 179 667
Bruk av disposisjonsfond10000 1 500
Bruk av bundne driftsfond10 86 00 1 013
Bruk av ubundne investeringsfond10 80 900 80 900 68 500 86 155
Bruk av bundne investeringsfond10 63 492 00 53 233
      
Sum finansiering  1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081
      
Udekket/udisponert170000
Last ned tabelldata (Excel)