a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.41 Konsern 2018

Økonomiske oversikterStavanger kommuneStavanger byggdrift KFNatur- og idrettservice KFSølvberget KFStavanger bolig KF Stavanger Parkering KFStavanger utvikling KFSum elimineringerSum Konsern
Økonomisk oversikt - drift         
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger 462 852 000000  462 852
Andre salgs- og leieinntekter 643 428 10 507 10 456 2 986 235 435 102 230 25 466 0 1 030 508
Overføringer med krav til motytelse (780) 1 226 218 293 189 170 005 7 304 12 996 00 -484 318 1 225 395
Rammetilskudd 2 328 567 0000000 2 328 567
Andre statlige overføringer 348 980 0000000 348 980
Andre overføringer (880) 120 396 1 178 1 270 81 560 19 00 -143 024 61 399
Skatt på inntekt og formue 4 944 822 0000000 4 944 822
Eiendomsskatt 265 555 0000000 265 555
Andre direkte og indirekte skatter000000000
Sum driftsinntekter 10 340 817 304 873 181 732 91 850 248 450 102 230 25 466 0 10 668 077
          
Driftsutgifter         
Lønnsutgifter 4 657 866 132 175 82 126 40 220 9 918 23 424 7 056 0 4 952 784
Sosiale utgifter 1 193 497 41 652 24 949 12 512 2 838 000 1 275 449
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 328 908 106 635 48 193 21 512 86 436 34 740 22 268 0 1 648 692
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon (380) 2 010 653 3 710 4 749 8 584 87 056 00 -484 318 1 630 432
Overføringer (480) 874 995 18 272 10 642 2 956 42 777 30 000 0 -143 024 836 617
Avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 00 443 378
Fordelte utgifter -140 295 000 -1 931 000 -142 226
Sum driftsutgifter 10 317 983 302 988 175 333 88 645 258 021 100 174 29 324 0 10 645 126
Brutto driftsresultat 22 834 1 885 6 399 3 205 -9 571 2 056 -3 857 0 22 951
          
Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte 389 963 1 176 239 208 1 465 2 114 5 -25 474 369 698
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 7 733 0000000 7 733
Mottatte avdrag på utlån 27 954 000000 -25 833 2 121
Sum eksterne finansinntekter 425 650 1 176 239 208 1 465 2 114 5 0 379 551
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger 225 250 18 268 724 20 341 3 724 2 352 -25 474 227 203
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 192 0000000 17 192
Avdrag på lån 335 199 0 2 055 4 053 23 850 10 745 5 520 -25 833 355 589
Utlån 1 877 0000000 1 877
Sum eksterne finansutgifter 579 518 18 2 323 4 777 44 191 14 469 7 872 0 601 861
Resultat eksterne finanstransaksjoner -153 868 1 158 -2 084 -4 569 -42 725 -12 355 -7 866 0 -222 309
          
Motpost avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 00 443 378
Netto driftsresultat 261 326 3 588 8 989 1 497 -21 369 1 712 -11 723 0 244 019
          
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 178 148 13 020 4 791 00000 195 959
Bruk av disposisjonsfond 156 244 00 1 806 15 000 0 6 203 0 179 254
Bruk av bundne fond 149 568 00 1 022 0000 150 590
Sum bruk av avsetninger 483 960 13 020 4 791 2 829 15 000 0 6 203 0 525 803
          
Overført til investeringsregnskapet 167 295 0 6 897 230 0000 174 422
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk000 1 209 0000 1 209
Avsatt til disposisjonsfond 256 840 10 034 4 791 00000 271 665
Avsatt til bundne fond 121 139 00 2 840 0000 123 979
Sum avsetninger 545 274 10 034 11 688 4 279 0000 571 275
          
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 200 013 6 574 2 092 46 -6 369 1 712 -5 520 0 198 548
          
          
Oversikt - balanse         
EIENDELER       0 
Anleggsmidler 27 518 137 382 077 229 266 143 130 1 028 607 277 741 1 770 0 29 082 617
Faste eiendommer og anlegg 13 546 585 00 44 326 1 012 106 263 170 0 446 001 15 312 189
Utstyr, maskiner og transportmidler 682 618 2 494 25 686 8 986 0 13 642 00 733 426
Utlån 2 655 955 00 1 842 0000 2 657 797
Konserninterne langsiktige fordringer 880 112 30 000 29 000 5 000 000 -944 112 0
Aksjer og andeler 792 469 9 124 3 795 2 065 289 929 1 770 0 810 441
Pensjonsmidler 8 960 397 340 459 170 784 80 911 16 213 000 9 568 764
Omløpsmidler 3 134 132 130 776 43 548 24 101 75 219 135 848 523 747 0 3 541 400
Kortsiktige fordringer 540 231 28 578 5 366 3 930 4 533 37 561 449 977 -446 001 624 174
Konserninterne kortsiktige fordringer 31 531 17 609 10 230 3 529 3 296 654 13 122 -79 971 0
Premieavvik 426 146 21 820 7 996 2 281 41 000 458 285
Aksjer og andeler000000000
Sertifikater000000000
Obligasjoner 522 160 0000000 522 160
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 614 064 62 769 19 957 14 362 67 349 97 633 60 648 0 1 936 782
SUM EIENDELER 30 652 268 512 853 272 814 167 232 1 103 827 413 590 525 517 0 32 624 017
          
EGENKAPITAL OG GJELD         
Egenkapital 10 397 540 64 740 33 634 25 242 347 444 209 843 293 697 0 11 372 140
Herav:        0
Disposisjonsfond 644 294 73 952 13 523 1 013 2 740 181 488 299 217 0 1 216 227
Bundne driftsfond 166 895 00 2 840 0000 169 735
Ubundne investeringsfond 29 395 1 267 00 29 384 000 60 047
Bundne investeringsfond 59 548 0000 26 643 00 86 191
Regnskapsmessig mindreforbruk 200 013 6 574 2 092 46 0 1 712 00 210 437
Regnskapsmessig merforbruk0000 -6 369 0 -5 520 0 -11 889
Udisponert i inv.regnskap000000000
Udekket i inv.regnskap000 -540 -3 416 000 -3 956
Kapitalkonto 9 337 237 -17 053 18 019 21 882 325 105 000 9 685 190
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift000000000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -39 841 0000000 -39 841
Langsiktig gjeld 18 570 373 399 130 213 246 126 028 703 503 147 994 156 956 0 19 373 117
Pensjonsforpliktelser 10 356 908 399 130 200 954 95 383 19 795 5 309 3 489 0 11 080 967
Ihendehaverobligasjonslån 5 130 000 0000000 5 130 000
Sertifikatlån000000000
Andre lån 3 019 465 0000 142 685 00 3 162 150
Konsernintern langsiktig gjeld 64 000 0 12 293 30 645 683 708 0 153 467 -944 112 0
Kortsiktig gjeld 1 732 795 48 983 25 934 15 962 52 879 27 307 71 811 0 1 895 700
Annen kortsiktig gjeld 1 684 356 48 384 25 543 11 829 29 228 27 018 69 344 0 1 895 700
Derivater000000000
Konsernintern kortsiktig gjeld 48 440 599 390 4 134 23 652 289 2 467 -79 971 0
Premieavvik000000000
Korrigering for prinsipp som påvirker EK00000 -1 266 5 520 0 4 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 700 708 512 853 272 814 167 232 1 103 827 383 878 527 984 0 32 645 213
MEMORIAKONTI        0
Memoriakonto 442 328 00 4 780 000  447 107
Herav:0000000 0
Ubrukte lånemidler 421 535 00 4 780 000  426 314
Ubrukte konserninterne lånemidler0000000 0
Andre memoriakonti 20 793 000000  20 793
Motkonto for memoriakontiene -442 328 00 -4 780 000  
Last ned tabelldata (Excel)