a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.5 Regnskapsskjema 2A

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
     
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
Utlån og forskutteringer 236 578 418 510 418 510 266 178
Kjøp av aksjer og andeler 74 236 137 400 56 000 51 574
Avdrag på lån 158 361 114 000 114 000 152 039
Avsetninger 43 460 31 845 0 132 083
Årets finansieringsbehov 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 560 618 949 005 709 487 709 850
Inntekter fra salg av anleggsmidler 11 908 19 000 54 000 93 476
Tilskudd til investeringer 312 913 325 440 280 195 230 778
Kompensasjon for merverdiavgift 130 327 129 549 129 210 158 075
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 316 514 178 194 167 450 318 625
Andre inntekter 40 00 1 928
Sum ekstern finansiering 1 332 319 1 601 188 1 340 342 1 512 732
     
Overført fra driftsregnskapet 167 295 167 295 181 068 179 667
Bruk av avsetninger 144 478 80 900 68 500 141 901
Sum finansiering 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300
     
Udekket/udisponert0000
Last ned tabelldata (Excel)