a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.7 Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Regnskap 2017
EIENDELER   
Anleggsmidler  27 518 137 26 001 548
Faste eiendommer og anlegg7 13 546 585 13 003 615
Utstyr, maskiner og transportmidler7 682 618 618 395
Utlån11 2 655 955 2 682 166
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16 880 112 884 591
Aksjer og andeler12 792 469 718 273
Pensjonsmidler5 8 960 397 8 094 508
Omløpsmidler  3 134 132 3 051 878
Kortsiktige fordringer13 569 717 559 956
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 16 2 045 29 245
Premieavvik5 426 146 372 805
Aksjer og andeler1400
Obligasjoner14 522 160 525 346
Kasse, postgiro, bankinnskudd  1 614 064 1 564 527
SUM EIENDELER  30 652 268 29 053 426
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital  10 397 540 9 384 620
Disposisjonsfond10 644 294 543 698
Bundne driftsfond10 166 895 195 410
Ubundne investeringsfond10 29 395 80 400
Bundne investeringsfond10 59 548 109 474
Regnskapsmessig mindreforbruk17 200 013 178 148
Kapitalkonto24 9 337 237 8 317 331
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15 -39 841 -39 841
Langsiktig gjeld  18 570 373 18 062 900
Pensjonsforpliktelser5 10 356 908 9 927 872
Ihendehaverobligasjonslån9 5 130 000 4 790 000
Sertifikatlån90 150 000
Andre lån9 3 019 465 3 131 028
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16 64 000 64 000
Kortsiktig gjeld  1 684 356 1 605 906
Annen kortsiktig gjeld16 1 684 356 1 605 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  30 652 268 29 053 426
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto  442 328 431 277
Ubrukte lånemidler  421 535 410 003
Andre memoriakonti  20 793 21 275
Motkonto til memoriakontiene  -442 328 -431 277
Last ned tabelldata (Excel)