a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

2.2 Indikator

Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns-og arbeidsliv   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn>52,5 poeng51,5 poeng51,1 poeng
Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn>52,5 poeng51,9 poeng51,7 poeng
Gjennomføringsandel VG1> 85 %87 %87 %
Andel barn (1-5 år) i barnhage> 92 %90 %89 %
    
Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenesterØkning med 0,5-1 prosentpoeng per år Økt med 1,1 prosentpoengØkt med 2,1 prosentpoeng
Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabiliteringØkning med 1-2 prosentpoeng per år Økt med 0,5 prosentpoengNedgang på 1,3 prosentpoeng
Dekningsgrad helsesykepleiere300 elever per 100 % stilling i barneskolen 559 elever per 100 % stilling i barneskolen  559 elever per 100 % stilling i barneskolen
 550 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen590 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen590 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen
    
Mål: Redusere sosiale ulikheter   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrigReduksjon med 0,05 per år fra 2016 nivå* i Stavanger (3,3) 3,43,3
 Nasjonalt nivå 2,72,82,8
Barn i husholdninger med årlig lav inntekt (EU60)**< 9,4 %10,2 %11,3 %
Nye sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år som ikke mottar sosialhjelp 3 mnd. etter første utbetaling> 70 %56 %***Resultat for 2018 foreligger ikke
    
SSB sine tall knyttet til inntektsulikheter og barn i lavinntekt har rundt 2 års forsinkelse. Det betyr at tallene som kommer i starten av 2019 gjelder situasjonen i 2017.   
*   
*I årsrapporten for 2017 var det reduksjon fra dagens nivå som ble målt.   
** I årsrapporten for 2017 var målet: Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt.   
***Usikre tall   
    
    
Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet> 80 poeng på brukerundersøkelsene knyttet til hjemmesykepleie, sykehjem og bofellesskap for
mennesker med utviklingshemming
83 poeng (hjemmesykepleie)Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2018
  96 poeng (dagsenter for eldre)Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2018
Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning10 % reduksjon per år10,5 % reduksjon3,7 % økning
    
Mål: Inkludering av invvandrere   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram> 55 % etter introduksjons-program og 52 % etter introduksjonsprogram og 56 %
 > 70 % ett år etterpå53 % ett år etterpåResultat for 2018 foreligger ikke. SSB utarbeider resultat ett år etter endt program
Andel bosatte flyktninger100 % ved utgangen av året98 %Resultat for 2018 foreligger ikke.
Last ned tabelldata (Excel)