a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

2.4 indikator

Mål: God utnyttelse av arbeidskraft   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Sykefraværet i organisasjonen< 6 %8,2 %8,3 %
Andel heltidsansatte i Stavanger kommune80 %72 %72 %
    
Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Ansattes engasjement*> 70 %75 % 
De ansattes opplevelse av organisasjonens gjennomføringsevne*> 70 %74 % 
Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser**> 70 %> 70 % 
Andel ansatte som har registrert sin kompetanse i lønns- og personalsystemet **100 %48 %43 %
*   
*Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018.   
** Se kapittel 11: Statistikk for mer om bruker-undersøkelser   
*** Ny indikator i årsrapporten for 2018. Reduksjonen fra 2017 til 2018 henger sammen med at alle stillinger, også korttidsvikarer er overført til denne modulen i 2018.   
    
Mål: Forbedret medlekultur*   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Antall rapporterte avvik> 3 prosentpoeng økning per år20,3 prosentpoeng økning**16 % økning
Andel avvik som er saksbehandlet100 % behandling av innrapporterte avvik78%***72 % ****
*   
* Tilvarende mål fra årsrapporten for 2017 var: Forbedret varslingskultur   
** Økningen i rapporterte avvik i 2016 var svært liten, og det forklarer den store veksten i prosent i 2017   
***Resultatet for 2017 er korrigert, siden det er behandlet flere avvik etter at årsrapporten 2017 var ferdig.   
****Resultatet er ikke endelig, siden det fortsatt er avvik fra 2018 som er under behandling.   
    
Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Registrert tilstandsgrad barnehageGjennomsnitt: Tilstandsgrad 111
Registrert tilstandsgrad skoleGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,11,1
Registrert tilstandsgrad institusjonerGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,41,4
Vedlikeholdsetterslepet0 prosentvis vekst i vedlikeholds-etterslepet10 % reduksjon Stabilt i 2018
Fornyelsestakt vann- og avløpsnettet> 1 % per år0,56 % av vannledningene og 0,83 % av avløpsledningene ble skiftet ut0,86% av vann-ledningene og 1,0% av avløps-ledningene ble skiftet ut
    
Mål: Langsiktig forvaltning   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Middels Holte-sats barnehage100 % av alle bygg i formålskategorien**
Middels Holte-sats skole100 % av alle bygg i formålskategorien**
Middels Holte-sats institusjoner100 % av alle bygg i formålskategorien**
*   
*Data er ikke tilgjengelig.   
    
Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg    
IndikatorMålsetning Resultat 2017Resultat 2018
Tilstandsvurderte bygg per år> 140 tilstandsvurderte bygg per år776 bygg er tilstandskartlagt (Multimap-kartlegging)768 bygg er tilstandskartlagt (Multimap-kartlegging)
    
    
Mål: Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på kommunens bygg og anlegg   
IndikatorMålsetning Resultat 2017Resultat 2018
Vannforbruk< 17 mill. m3 i 202217,1 mill. m3 17,5 mill. m3
    
    
Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Netto driftsresultat3 %4,4 %2,3 %
Egenfinansiering av investeringer> 50 %63 %72 %
Gjeldsgrad< 60 %62 %61 %
Last ned tabelldata (Excel)