a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.19 Samfunnsmedisin

Fastlegetjenesten

I 2018 merket også Stavanger kommune fastlegekrisen. Det har vært utfordrende å rekruttere til stillinger det vanligvis er flere kvalifiserte søkere til. Helsesjefen har hatt oppmerksomhet på rekruttering av nye fastleger, og på optimal drift av fastlegetjenesten for å sikre god kvalitet i tjenesten. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som jobber med tiltak for rekruttering av fastleger.

Etter nye forskriftsfestede spesialiseringskrav i 2017, kreves det nå at legen må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering for å kunne inngå en fast ansettelsesavtale med kommunen. Dette gjelder for alle kommunale legestillinger. Stavanger kommune vil få en viktig rolle som utdanningsvirksomhet for allmennleger i spesialisering.

Fastlegenes kvalitetsforum har i 2018 gjennomført en møteserie på fire møter for kvalitetsarbeid i legekontor. Møteserien er godkjent av Legeforeningen som poenggivende kurs i spesialiteten allmennmedisin. Venteromsundersøkelsen, som skal bidra til kvalitetsforbedring ved legekontorene lokalt, har vært gjennomført ved tre legekontorer. Kommunen har også fornyet samarbeidet med Senter for kvalitet i legetjenesten (SKIL), og forlenget avtalen om det kvalitetsforbedrende verktøyet Medrave.

Ny legemiddelavtale inngått
Stavanger kommune har gjennomført en anskaffelse av legemidler til lager og multidosepakkede legemidler for 72 kommuner, med en kontraktsverdi på nærmere 500 millioner kroner. Kontrakten ble signert i august 2018 og gjelder fra 1. januar 2019.

Øyeblikkelig hjelp-plassene

Overgangsplasser og øyeblikkelig hjelp-plasser ved Stokka sykehjem har vært samlokalisert i samme avdeling siden oppstarten i 2012. I april 2018 ble overgangsplassene omgjort til øyeblikkelig hjelp-plasser, og kapasiteten på øyeblikkelig hjelp-plasser økte med det fra 9 til 16 plasser. Stavanger øyeblikkelig hjelp hadde i 2018 i snitt 65 prosent belegg, 6,4 liggedager og 42 pasienter per måned. Totalt var nesten 520 pasienter innlagt i 2018, av disse var cirka 40 pasienter innlagt med psykisk helse- og rusmiddelproblemer. Legevaktsleger stod for 47 prosent av innleggelsene, mens fastlegene stod for 35 prosent av innleggelsene. Stavanger universitetssjukehus ved akuttmottak og seksjon akutt og insentiv psykiatri (AMC2) stod for 18 prosent av innleggelsene i 2018.

Smittevern

Det er i 2018 ansatt smittevernoverlege i 50 prosent stilling. Smittevernoverlegen har i tillegg funksjon som assisterende helsesjef i 50 prosent stilling.

Smittevernkontoret har i 2018 i tillegg til tuberkulosekontroll og generelt smittevernarbeid hatt ansvar for HPV-vaksinering av unge kvinner. Prosjektet startet i 2016 og går fram til juli 2019. I 2018 ble det satt 11 000 vaksinedoser. Parallelt går et mindre prosjekt med HPV-vaksinering av menn som har sex med menn. Smittevernkontoret har i tillegg stått i spissen for kommunens vaksinasjonskampanje, og har samarbeidet med Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetakets nedslagsfelt om en informasjonskampanje om influensavaksinering for ansatte i helse- og omsorgssektoren. I løpet av høsten 2018 er 24 prosent av kommunens helsepersonell som jobber pasientrettet, vaksinert. Dette arbeidet fortsetter i 2019.