a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

7.2 Byutvikling

Omorganiseringen av planavdelingene ble gjennomført fra 1. april 2018. Den nye avdelingen for byutvikling består nå av to seksjoner: Detaljplan og overordnet plan.

Regionalt samarbeid

Bompengeinnkreving i Bymiljøpakke Nord-Jæren startet opp 1. oktober 2018. Arbeid med reforhandlinger om ny byvekstavtale har startet opp på basis av ny nasjonal transportplan 2019-2029. Det har pågått arbeid med kostnadsreduksjoner på de store bussveiprosjektene og framdriften på planene er forsinket. Planprogram for kollektivtrasé langs Diagonalen til Universitetsområdet er fastsatt.

Planforslaget for Interkommunal delplan Forus har vært på høring og det har pågått arbeid med å oppsummere uttalelsene, samt avklare behov for nye utredninger og ekstra høring.

Planprogrammet for Regionalplan Jæren ble fastsatt våren 2018 og arbeidet med høringsutkast til del av planen har pågått i hele året.

Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel 2019-2034 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 2018. Det ble vedtatt at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skulle bli felles for nye Stavanger.

Kommunedelplan sentrum har vært på tredje høring. Det har pågått avklaringer med innsigelsesmyndighetene og dialog med interessenter og planen ble klar for sluttbehandling rundt årsskiftet.

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for E39 Smiene – Harestad med kortere kulvert, noe som er innenfor styringsmålet for prosjektet. Med bakgrunn i bystyrets behandling av dette ble det før jul avholdt et dialogmøte mellom gruppelederne i bystyret, Statens vegvesen og rådmannen for å drøfte videre prosess.

Områderegulering

Arbeidet med igangsatte områdereguleringer for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har blitt videreført. Åsen var til førstegangsbehandling før sommeren og høringen er avsluttet. Områderegulering for Mariero var klar til førstegangsbehandling i høst og er på høring. Arbeidet med Forus øst ble utsatt til høsten, og premisser for det videre planarbeidet er nå avklart. Dusavik 1 og 2 har vært stilt i bero i påvente av avklaringer knyttet til E39.

Nye Stavanger

Avdeling for byutvikling har jobbet med planlegging for den forestående kommunesammenslåingen gjennom tjenesteutviklingsprosjektet for By- og samfunnsplanlegging. Arbeidet med ny planstrategi og planprogram for kommuneplanen i nye Stavanger har startet opp.

 Byutvikling har etter sommeren hatt ansvar for revisjon av kommuneplanen i Finnøy kommune. Avdelingen har videre hatt ansvar for behandling av private planforslag for Finnøy kommune.