a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.7 Kultur

Kulturavdelingens arbeid

Kulturavdelingens arbeid kan inndeles i fem hovedområder:
– planarbeid
– utredning og større saker
– forvaltning av tilskuddsordninger
– veiledning og oppfølgning av kulturaktører og publikum
– saker til kunsutvalget

Planarbeid

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 har vært en særlig prioritert oppgave i 2018. Høringsutkast til ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca. 300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter. Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen skal opp til endelig politisk behandling i Stavanger bystyre våren 2019.

Utredninger og større enkeltsaker

Avdelingen har vært ansvarlig for eller involvert i en rekke utredninger og større enkeltsaker i 2018:

 • Dagskonferansen Open Port 2018
 • 10-årsmarkering for Stavanger2008 – europeisk kulturhovedstad
 • Høringsutkast til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025
 • Kulturinstitusjoner 2018
 • Ensemblestøtte – gjennomgang av ordningen
 • Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur
 • Tilskudd til kulturarrangører
 • Tilskudd til festivaler og større arrangementer
 • Kulturstipend, Kulturprisen og Årets stavangerkunstner
 • MUST og den økonomiske situasjonen
 • Filmkraft – eierstrategi
 • Driftstilskudd til dansekompanier
 • Driftstilskudd til musikkensembler
 • Innhentet ekstern kulturfinansiering på kr 22 mill. til Tou Scene byggetrinn 2
 • Evaluert driftsavtale med Tou Scene
 • Gjennomført kulturundersøkelsen på Nord-Jæren 2018
 • Støttet Folkens oppussing av Akvariet
Tilskuddsordninger og saksbehandling

Kulturavdelingens mest omfattende arbeid er knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger, stipendordninger med mer. Arbeidet omfatter utlysning, kontakt med søkere, søknadsbehandling, – i en del tilfeller med saker til politisk behandling –, utsending av tilsagns-/avslagsbrev, utbetaling av tilskudd/stipend ev. klagebehandling.

Forvaltningen omfatter:

Tilskudd til:
• kunst- og kulturtiltak – kulturarrangement, rytmisk musikk, litteratur og ytringsfrihet
• internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid
• festivaler og større arrangement
• kulturarrangører
• musikk- og scenekunstensembler
• produksjonsfelleskap
• formidling kunstinstitusjoner
• Den kulturelle spaserstokken

Driftstilskudd til:
• kor og korps
• kulturorganisasjoner
• kulturinstitusjoner

Veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum

Kulturavdelingen legger stor vekt på at byens kulturaktører, både profesjonelle og amatører samt publikum, er informert om kulturtilbud, støtteordninger, utvekslingsprogrammer og lokale, nasjonale og internasjonale nettverk og andre samarbeidsrelasjoner. Dette skjer i dialogmøter, på seminarer, ved bruk av sosiale kanaler og andre medier. Kulturavdelingens nettsider blir jevnlig oppdatert, og i 2018 hadde nettsidene over 23 000 treff. Nyheter fra kulturavdelingen og kulturlivet i Stavanger blir lagt ut på sosiale media. Avdelingen er i mål med å digitalisere alle søknadsskjemaer, noe som vil øke brukervennligheten for publikum som benytter seg av tjenestene.

Per Erling Ramslands legat

Formålet med Per Erling Ramslands legat er å støtte seriøse kulturformål, i første rekke seriøs musikk og seriøs bildende kunst. Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger. Kultursjefen er daglig leder, og Stavanger kommunes kommunalstyre for kultur og idrett er legatets styre. Søknader om midler behandles av legatets styre, og styret tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter og tiltak som får støtte. I 2018 var det tildeling til tre store, nyskapende musikk- og kunstprosjekter.

Saker til Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg har i 2018 gjennomført sju møter med til sammen sju befaringer og har behandlet 22 saker. Stavanger kommune har prosjektansvar for alle kunstprosjekter knyttet til kommunale bygg. I forbindelse med nybygg og større rehabiliteringer avsettes det en prosentandel opp til maksimum en million kroner som skal brukes til kunst i byggene. I 2018 har kulturavdelingen hatt 14 igangsatte kunstprosjekter knyttet til kommunale bygg. Av disse ble fem kunstprosjekter ferdigstilt i løpet av året.

Stavanger kommunes kunstutvalg er også rådgivende instans for kommunalstyret for kultur og idrett i saker som gjelder kunst i offentlige uterom. I 2018 har kunstutvalget behandlet to saker som gjelder kunst i offentlige uterom, nemlig kunstprosjekt i Ledaalparken og statue eller plakett av «tante Ada».