a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

1 Innledning

Den positive veksten i Stavanger fortsatte i 2018 og optimismen innenfor næringslivet er tilbake. Kommunen har videreutviklet gode tjenester samtidig som digitalisering og god kostnadskontroll har hatt stor oppmerksomhet. Arbeidet med en enklere, smartere og mer innbyggerrettet kommune har vært prioritert. Dette er viktige satsinger for at nye Stavanger kommune skal bli en god kommune for store og små.

Vekst og optimisme i regionen

Pilene har nå snudd for regionen etter at oljeprisfallet i 2014 skapte konjunkturnedgang. Bedriftene har effektivisert, kuttet kostnader og funnet nye inntekter og forretningsområder. I løpet av de siste to årene er arbeidsledigheten halvert. Sysselsettingen i Stavanger har økt med snaut 2000 flere sysselsatte i 2018 sammenlignet med 2017, en vekst på 2,7 %. Stavanger kommune har vokst med nesten 900 nye innbyggere og har nå totalt 134 034 innbyggere.

Inkludering og bedre oppvekstsvilkår

Selv om sysselsettingen øker, og det er færre sosialhjelpsmottakere, er det flere som er avhengig av sosialhjelp over tid. Dette innebærer blant annet at 960 barn vokser opp i familier som har en svært lav inntekt. Stavanger kommune har i 2018 prioritert tiltak for å inkludere alle barn i barnehage, på skole og på fritidsarenaer. Områdesatsinger i bydeler med levekårsutfordringer er sentrale virkemidler i dette arbeidet. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med! har det i tillegg blitt iverksatt en rekke tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og på SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen 2018 viser at skolene i Stavanger oppnår gode resultater. 87 % av elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i løpet av 2018 fullført og bestått første år i videregående opplæring.

Å mestre sin egen hverdag

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE LIVET – fortsatte i 2018. Ved å støtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å utsette behovet for hjelp og redusere behovet for institusjonsplasser.

I 2018 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller avhengighetsproblematikk. I arbeidet med disse gruppene er det tatt i bruk en metode som legger vekt på selvbestemmelse og selvstyring. I tillegg startet et prosjekt med å ta i bruk satellittleiligheter til beboere som kan flytte ut av et bofelleskap, men som fortsatt har behov for oppfølging fra personalet i bofelleskapet.

Forbedre, forenkle og fornye kommunen

Digitaliseringsarbeidet i kommunen har i løpet av 2018 blitt styrket gjennom samarbeidsprosjektet Digi Rogaland. Målet er å bidra til at flere nasjonale løsninger etableres, og at noen av disse utvikles og lages av kommuner i Rogaland, med bistand fra lokalt næringsliv.

Det er tatt i bruk ulike digitale løsninger for å forenkle arbeidsprosesser internt i kommunen og for å forenkle innbyggernes kontakt med kommunen. Blant annet har innbyggerne siden november hatt mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp når på døgnet det måtte passe søkeren selv.

I skolen ble utrullingen av digitale enheter til alle elever fullført i løpet av året. Alle elever fra 1. til 10. trinn har nå fått sitt eget digitale verktøy til bruk i skolen.

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022 ble ferdigstilt i 2018 og endelig vedtatt i bystyret i januar 2019. Målet er at de teknologiske løsningene skal bidra til at innbyggere med behov for helse- og velferdstjenester får en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag.

Stavanger var den første kommunen i Norge som testet den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap. Det er inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Ambisiøse klima- og miljøtiltak

Den viktigste innsatsen for å redusere klimagassutslippene er arbeidet for en byutvikling basert på en samordnet areal- og transportpolitikk. Gjennom dette arbeidet oppnås blant annet en reduksjon av det totale transportbehovet i kommunen.

Klima- og miljøplan 2018-2030 ble vedtatt av bystyret 26. november 2018, etter omfattende hørings- og medvirkningsarbeid. Målet er at Stavanger skal redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030 og være en fossilfri kommune innen 2040.

Arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med energioppfølging og sentral styring fra kommunens driftssentral fortsatte i 2018. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle bygg som er tilkoblet sentralen. Oppfølgingen viser at klimagassutslipp fra kommunale bygg er redusert med nesten 6 % fra 2015 til 2018.

Bedre økonomiske resultater enn forventet

Stavanger kommune fikk i 2018 et netto driftsresultat på kr 261 mill., tilsvarende 2,5 % av driftsinntektene. Det var bedre enn forventet, men lavere enn det langsiktige målet på 3,0 %. De siste fem årene har netto driftsresultat i snitt vært på 2,8 %. Det regnskapsmessige årsresultatet for bykassen ble på kr 200 mill. Resultatet er et viktig bidrag i arbeidet med å styrke nye Stavangers økonomi på sikt.

Høyere nasjonal skatteinngang enn det staten la til grunn medførte at Stavanger måtte avgi mindre av skatteinntektene til nasjonal utjevning. De frie inntektene ble dermed høyere enn høstprognosene. Resultatet av finanstransaksjoner ble høyere enn forventet og pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert.

Forberedelser til kommunesammenslåingen har preget tjenesteområdene i kommunen, og mange virksomheter har utvist forsiktig bruk av midler og stor oppmerksomhet på økonomistyring. Tjenesteområdene hadde kr 78 mill. (1,1 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 7,1 mrd. i 2018.

Investeringsutgiftene ble kr 1 131 mill. i 2018. Dette er noe lavere enn budsjettert, og følger i all hovedsak av endret finansiell framdrift i flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt.

Egenfinansieringsgraden var 71 % for investeringsprosjekter gjennomført i 2018. Dette er høyere enn i 2017 og budsjettert for 2018, samt over kommunens langsiktige mål om 50 %.

Kommunens gjeldsgrad eksklusivt startlån var på 61 % i 2018. Gjeldsgraden er dermed i overkant av kommunens langsiktige mål på 60 %. Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 644 mill., og dermed 6,2 % av driftsinntektene.

En ny kommune tar form

Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir én kommune fra 2020. Arbeidet med å legge til rette for sammenslåingen har blitt intensivert i 2018. I forkant av de ulike prosjektene er det gjennomført en omfattende innsats for å sikre god innbyggerinvolvering. Viktige innspill er gitt til en rekke prosjekter som for eksempel arbeidet med ny kommuneplan, lokaldemokrati, politisk organisering og tjenesteutvikling. Erfaringene og dokumentasjonen fra prosessene har også blitt benyttet, og vil bli benyttet videre, for å sikre innbyggernes perspektiv i gjennomføringen av kommende prosjekter.

Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, avdelinger og virksomheter. Rådmannen takker for god innsats og stort engasjement i 2018, og ser fram til å utvikle kommunen videre for Stavangers innbyggere.

Stavanger 29. mars 2019

Per Kristian Vareide

rådmann