a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

Bystyrets vedtak

Bystyrets flertallsvedtak i sak 58/19, 17. juni 2019:

1.  Årsregnskap 2018 for Stavanger kommune (bykassen) godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr 200,0 mill., som disponeres slik:

  • Avsetning på kr 79,0 mill. til Pensjonsfond
  • Avsetning på kr 15,2 mill. til Klima- og miljøfond
  • Avsetning på kr 103,3 mill. til generelt disposisjonsfond
  • Avsetning på kr 2,5 mill. til å dekke merforbruk i kommunale foretak
  • Investeringsregnskapet (bykassen) godkjennes med et resultat på kr 0.

2.  Årsregnskap 2018 for Stavanger parkeringsselskap KF godkjennes med årsresultat på kr 30,45 mill., hvorav kr 30 mill. er overført bykassen som utbytte og kr 0,45 mill. avsettes til foretakets egenkapital.

3.  Årsregnskap 2018 for Stavanger utvikling KF godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr -6,2 mill. Merforbruket dekkes av foretakets egenkapital.

4.  Årsregnskap 2018 for Stavanger boligbygg KF godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk kr – 6,4 mill.  Kr 4 mill. av foretakets merforbruk dekkes av bykassen og kr 2,4 mill. av foretakets disposisjonsfond.

5.  Årsregnskap 2018 for Stavanger byggdrift KF godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,6 mill. Kr 1,5 mill. overføres til bykassen, i tråd med styrets anbefaling, det resterende avsettes til foretakets disposisjonsfond.

6.  Årsregnskap 2018 for Sølvberget KF godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0,05 mill. som avsettes til foretakets disposisjonsfond.

7.  Årsregnskap for Stavanger Natur- og idrettsservice godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2,1 mill. som avsettes til foretakets disposisjonsfond.

8.  Årsrapport 2018 for Stavanger kommune godkjennes.

9.  Årsrapport 2018 – Likviditets- og låneforvaltning tas til orientering.

10.  Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune og Kontrollrapport fra Skatteetaten tas til orientering.