a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13 Årsregnskap og noter

ÅrsregnskapNoter 
Hovedoversikt driftNote nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekterNote nr. 13 Utestående fordringer
Regnskapsskjema 1A - driftNote nr. 2 LønnutgifterNote nr. 14 Finansielle omløpsmidler
Regnskapsskjema 1B - driftNote nr. 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapetNote nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp
Hovedoversikt investeringNote nr. 4 ÅrsverkNote nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Regnskapsskjema 2A - investeringNote nr. 5 PensjonNote nr. 17 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Regnskapsskjema 2B - investeringNote nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - DriftNote nr. 18 Garantier gitt av kommunen
Hovedoversikt balanseNote nr. 7 AnleggsmidlerNote nr. 19 Interkomunalt samarbeid
 Note nr. 8 Finansinntekter og utgifterNote nr. 20 Selvkostområde
 Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivereNote nr. 21 Avgiftssituasjonen
 Note nr. 9B SikringsinstrumentNote nr. 22 Investeringsprosjekter
 Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetningerNote nr. 23 Endring i arbeidskapital
 Note nr. 11 UtlånNote nr. 24 Kapitalkonto
 Note nr. 12 Aksjer og andeler 
Last ned tabelldata (Excel)

13.1 Årsregnskap 2018

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1 462 852 462 769 476 543 441 955
Andre salgs- og leieinntekter1 643 428 581 530 585 826 624 518
Overføringer med krav til motytelse  1 226 218 867 924 637 621 1 104 872
Rammetilskudd  2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544
Andre statlige overføringer  348 980 349 795 301 613 448 556
Andre overføringer  120 396 101 674 39 790 99 125
Skatt på inntekt og formue  4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727
Eiendomsskatt  265 555 266 000 265 000 319 490
Sum driftsinntekter  10 340 817 9 870 992 9 527 493 10 071 787
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 4 4 657 866 4 472 972 4 376 000 4 364 878
Sosiale utgifter2, 5 1 193 497 1 211 902 1 160 049 1 150 710
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 328 908 1 266 294 991 285 1 183 810
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 2 010 653 1 896 561 1 848 474 2 006 405
Overføringer6 874 995 942 081 888 038 912 268
Avskrivninger7 392 360 325 161 322 558 483 378
Fordelte utgifter  -140 295 -59 450 -47 810 -116 727
Sum driftsutgifter  10 317 983 10 055 521 9 538 594 9 984 722
Brutto driftsresultat  22 834 -184 529 -11 101 87 065
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8, 12 389 963 375 045 397 245 394 110
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 7 733 5 650 0 17 177
Mottatte avdrag på utlån  27 954 27 261 29 661 27 717
Sum eksterne finansinntekter  425 650 407 956 426 906 439 004
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8 225 250 230 760 236 616 226 260
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 17 192 14 200 0 6 012
Avdrag på lån9 335 199 341 329 350 929 332 368
Utlån  1 877 1 230 1 230 1 603
Sum eksterne finansutgifter  579 518 587 519 588 775 566 242
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -153 868 -179 563 -161 869 -127 238
Motpost avskrivninger7 392 360 324 981 322 558 483 378
      
Netto driftsresultat  261 326 -39 111 149 588 443 205
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk17 178 148 178 148 0 159 387
Bruk av disposisjonsfond10 156 244 115 557 1 200 78 580
Bruk av bundne fond10 149 568 149 808 30 280 80 075
Sum bruk av avsetninger  483 960 443 513 31 480 318 042
Overført til investeringsregnskapet10 167 295 167 295 181 068 179 667
Avsatt til disposisjonsfond10 256 840 201 618 0 276 920
Avsatt til bundne fond10 121 139 35 489 0 126 512
Sum avsetninger  545 274 404 402 181 068 583 099
      
Regnskapsmessig mindreforbruk17 200 013 00 178 148
Tabell 13.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue 4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727
Ordinært rammetilskudd 2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544
Skatt på eiendom 265 555 266 000 265 000 319 490
Andre generelle statstilskudd 330 269 327 930 297 700 406 381
Sum frie disponible inntekter 7 869 212 7 835 230 7 783 800 7 759 142
     
Renteinntekter og utbytte 389 963 375 045 397 245 394 110
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 7 733 5 650 0 17 177
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 225 250 230 760 236 616 226 260
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 192 14 200 0 6 012
Avdrag på lån 335 199 341 329 350 929 332 368
Netto finansutgifer -179 945 -205 594 -190 300 -153 352
     
Til ubundne avsetninger 256 840 201 618 0 253 420
Til bundne avsetninger 33 903 29 479 0 53 752
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 178 148 178 148 0 159 387
Bruk av ubundne avsetninger 144 094 103 407 0 73 580
Bruk av bundne avsetninger 53 665 51 697 0 111
Netto avsetninger 85 164 102 155 0 -74 094
     
Overført til investeringsregnskapet 167 295 167 080 181 068 179 667
Til fordeling drift 7 607 137 7 564 711 7 412 432 7 352 029
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881
     
Regnskapsmessig mindreforbruk 200 013 00 178 148
Tabell 13.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Oppvekst og utdanning    
Stab Oppvekst og utdanning 35 876 35 970 29 104 29 353
Barnehage 1 048 155 1 049 042 994 553 1 020 240
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 306 84 693 82 208 79 496
Grunnskole 1 317 012 1 315 069 1 260 708 1 224 347
Johannes læringssenter 186 463 188 612 170 717 166 454
Stavanger kulturskole 39 776 39 473 37 787 37 114
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 43 575 46 910 44 471 42 537
Ungdom og fritid 71 006 71 489 71 680 70 893
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 78 473 80 890 76 013 74 938
EMbo 63 455 72 284 86 139 86 531
Barnevernstjenesten 250 237 244 385 226 054 234 116
Sum Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 3 079 434 3 066 019
Helse og velferd    
Helse- og sosialkontor 666 128 642 918 599 420 653 104
NAV 298 813 304 178 304 608 300 706
Fysio- og ergoterapitjenesten 64 380 67 621 64 570 61 728
Helsehuset i Stavanger 23 237 23 355 17 843 17 619
Hjemmebaserte tjenester 90 707 90 021 54 191 85 247
Bofellesskap 417 785 416 113 462 811 411 460
Alders- og sykehjem 837 069 848 982 834 593 820 298
Stavanger legevakt 59 792 55 225 52 319 49 847
Rehabiliteringsseksjonen 46 726 47 412 46 347 46 984
Arbeidstreningsseksjonen 13 032 13 668 14 767 12 711
Boligkontoret 7 414 7 927 7 606 7 053
Flyktningseksjonen 32 067 32 117 27 335 27 650
Dagsenter og avlastningsseksjonen 223 247 218 097 168 621 161 810
Tekniske hjemmetjenester 2 443 2 320 1 624 888
Krisesenteret i Stavanger 12 994 12 637 12 766 12 688
Sentrale midler levekår -156 624 -128 123 -100 223 -126 789
Sentrale midler legetjeneste 72 102 74 647 71 082 68 018
Stab Helse og velferd 35 135 35 331 39 160 38 119
Sum Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 2 679 440 2 649 140
By- og samfunnsplanlegging    
Stab By- og samfunnsplanlegging 7 163 10 828 9 771 6 720
Byggesaksavdelingen 3 071 3 024 1 695 972
Byutvikling 22 397 25 411 24 160 27 874
Beredskap og samfunnsutvikling 11 396 12 120 13 932 6 025
Kart og digitale tjenester 15 488 14 638 14 248 7 253
Sum By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 63 806 48 844
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging 4 656 6 484 6 206 4 369
Juridisk 11 195 12 236 11 752 9 562
Stavanger Eiendom 265 137 272 584 261 133 245 787
Park og vei 173 236 166 328 151 400 144 840
Idrett 100 511 102 848 87 449 90 975
Vannverket -536 00 -132
Avløpsverket -1 406 00 -12
Renovasjon 122 140 140 102
Plan og anlegg -301 00 -347
Miljø -10 828 6 484 5 586 -8 148
Triangulum -11 14 0 13
Sum Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 523 666 487 009
Innbygger- og samfunnskontakt    
Smartby 8 744 10 026 7 000 2 806
Næring 7 094 9 938 12 314 37 678
Kommunikasjon 9 137 9 819 8 397 9 000
Kultur 166 900 170 012 165 792 163 458
Servicetorg 16 248 16 456 12 062 13 553
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 145 2 642 00
Politisk sekretariat 9 639 10 355 10 263 9 330
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 215 828 235 826
Stab og støttefunksjoner    
Rådmann 5 221 4 441 9 093 8 194
Kommuneadvokat 5 903 6 081 5 903 5 572
Stab og støtte 273 240 287 079 278 697 257 049
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 284 364 297 601 293 693 270 814
     
Finansposter ført tjenesteomr. 54 344 0 -2
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum Felles inntekter og utgifter 331 834 411 804 556 565 416 226
     
Sum fordelt til drift 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881
Tabell 13.3 Regnskapsskjema 1B - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 11 853 19 000 54 000 93 476
Andre salgsinntekter  40 00 1 928
Overføringer med krav til motytelse  74 160 10 744 0 111 962
Kompensasjon for merverdiavgift  130 327 129 549 129 210 158 075
Statlige overføringer3 252 708 280 665 280 195 10 810
Andre overføringer  60 204 44 775 0 219 968
Renteinntekter og utbytte     
Sum inntekter  529 293 484 733 463 405 596 219
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 4 24 649 670 0 24 188
Sosiale utgifter2, 5 5 816 00 5 718
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon3 1 118 342 1 135 831 1 001 400 1 198 447
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  18 481 00 11 352
Overføringer  140 478 11 127 0 161 509
Renteutgifter og omkostninger  6 000
Fordelte utgifter  -176 315 00 -168 789
Sum utgifter23 1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3 158 361 114 000 114 000 152 039
Utlån  236 578 418 510 418 510 266 178
Kjøp av aksjer og andeler  74 236 137 400 56 000 51 574
Avsatt til ubundne investeringsfond10 29 895 29 895 0 68 550
Avsatt til bundne investeringsfond10 13 565 1 950 0 63 533
Sum finansieringstransaksjoner  512 636 701 755 588 510 601 875
      
Finansieringsbehov  1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081
Dekket slik:     
Bruk av lån  560 618 949 005 709 487 709 850
Salg av aksjer og andeler  54 000
Mottatte avdrag på utlån3 242 354 167 450 167 450 206 662
Overført fra driftsbudsjettet10 167 295 167 295 181 068 179 667
Bruk av disposisjonsfond10000 1 500
Bruk av bundne driftsfond10 86 00 1 013
Bruk av ubundne investeringsfond10 80 900 80 900 68 500 86 155
Bruk av bundne investeringsfond10 63 492 00 53 233
      
Sum finansiering  1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081
      
Udekket/udisponert170000
Tabell 13.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
     
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
Utlån og forskutteringer 236 578 418 510 418 510 266 178
Kjøp av aksjer og andeler 74 236 137 400 56 000 51 574
Avdrag på lån 158 361 114 000 114 000 152 039
Avsetninger 43 460 31 845 0 132 083
Årets finansieringsbehov 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 560 618 949 005 709 487 709 850
Inntekter fra salg av anleggsmidler 11 908 19 000 54 000 93 476
Tilskudd til investeringer 312 913 325 440 280 195 230 778
Kompensasjon for merverdiavgift 130 327 129 549 129 210 158 075
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 316 514 178 194 167 450 318 625
Andre inntekter 40 00 1 928
Sum ekstern finansiering 1 332 319 1 601 188 1 340 342 1 512 732
     
Overført fra driftsregnskapet 167 295 167 295 181 068 179 667
Bruk av avsetninger 144 478 80 900 68 500 141 901
Sum finansiering 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300
     
Udekket/udisponert0000
Tabell 13.5 Regnskapsskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – investering

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
      
Oppvekst og utdanning     
3722001IT i undervisning / utskifting000 12 896
3722003Utstyr oppvekst 806 805 0 125
3722005Chromebook skoler000 653
3733001Utstyr gjelder hele levekår000 708
3733003Biler 71 100 00
31123002Utstyr hele levekår 268 269 00
37123002Flytting til Byfjorden0 252 00
Helse og velferd     
3733001Utstyr gjelder hele levekår000 507
3733003Biler 1 815 1 859 1 500 3 250
3733004Nødnett-telefoner levekår 304 305 00
3744006Helsehuset i Stavanger000 3 256
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler000 4 702
3833002Velferdsteknologi 113 2 000 3 000 400
3833003Områdeløft Hillevåg00 2 500 0
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 2 000 0
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede000 859
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 816 965 00
3844079Blidensol - diverse 350 350 00
31123002Utstyr hele levekår 1 014 110 00
37123002Flytting til Byfjorden 2 803 2 551 00
391433000Storhaug områdeløft00 2 000 0
By- og samfunnsplanlegging     
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv000 2 683
Bymiljø og utbygging     
154Flørliprosjektet0 855 00
208Stavanger Forum, energisentral 295 00 1 973
1000Kjøp/salg eiendom00 5 000 0
1280Urban Sjøfrønt 1 993 1 993 0 534
1351Folkebadet 2 327 2 700 0 2 302
1980Samleprosjekt 65 65 00
1990Samleprosjekt 34 34 00
4000Kjøp boliger vanskeligstilte0 5 000 00
4021Barnehage inventar og utstyr 1 598 2 000 1 000 489
4112Stavanger Forum- Ny Ishall 8 00 2
4300Byggeprosjekter Stavanger eiendom0000
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter000 445
4337Lervik sykehjem 21 542 26 250 39 250 106 916
4700Rehab. adm.senter 759 1 000 1 000 222
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 3 985 3 000 2 500 1 713
4705Uforutsett rehab barnehage 6 090 2 500 2 000 2 953
4706Uforutsett rehab. Skoler 7 466 4 500 2 500 11 286
4711Rehab. inst./bofel. 1 341 1 000 1 000 2 468
4712Rehab. idrettshaller 3 789 1 000 6 500 793
4819Tou tilstandsanalyse 1 714 1 730 0 19 478
4844Svømmehall Kvernevik000 2 790
4845Svømmehall Hundvåg000 736
4850Utstillingshall000 16
4852Emmaus barnehage sør000 351
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem000 3 095
8900Prosjektkostnader til fordeling 1 048 00 890
9991Salg av eiendom/råmark000 478
387417Nytt sykehus 22 789 000
3716005Kjøp av nye søppelspann 2 030 2 000 2 000 1 540
3716036Miljøstasjoner 16 00 25
3716072Nedgravde containere 2 172 2 000 2 000 2 647
3726004Byomforming 445 2 000 2 000 409
3726021Vannmålere - off ledninger 492 600 600 818
3726024Ringledninger-forsterkninger 4 281 2 400 2 400 2 822
3726026Vannledninger-utbyggingsområder 1 344 3 000 3 000 2 064
3726027Fornyelse -renovering 35 998 32 000 32 000 28 439
3726031Lekkasjereduksjon 747 00 625
3726048Straktiltak 5 167 2 000 2 000 672
3736011Byomforming 1 901 5 000 5 000 451
3736028Kloakkrammeplan 36 00 102
3736029Separering 15 814 9 000 9 000 10 633
3736030Fornyelse og renovering 38 108 40 000 40 000 42 418
3736048Strakstiltak 2 362 2 500 2 500 5 075
3736050Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning 17 000
3744004Godeset skole, modulbygg000 53
3744005Gausel skole, modulbygg000 57
3744008Rehabilitering av badene ved fire sykehjem 37 424 27 000 27 000 29 431
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 13 964 16 000 16 000 668
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen 2 225 00 5 482
3744012Energikonverteringer-mulighetsstudie0 1 500 1 000 0
3744013Nytt datanettverk for tekniske løsning 1 692 2 000 1 500 0
3744014Skole beredskap 863 2 000 2 000 0
3744015Blidensol sykehjem 35 569 35 570 00
3744019Oppgjør sukf - tomt Jåtten skole0 8 000 00
3765003Løkker, baner, skate 1 315 1 000 6 100 967
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 1 979 2 000 0 4 882
3765021Rehabilitering parkanlegg 527 250 700 414
3765023Prosjekt friområde 10 900 12 370 10 000 11 051
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)00 1 000 0
3765033Ny målestasjon Schancheholen 988 1 030 350 41
3766010Sykkel00 2 250 0
3766013Nye veianlegg00 2 100 0
3766014Trafikksikkerhet 3 692 2 000 15 300 1 728
3766015Gatelys 6 788 6 250 10 000 7 371
3766017Miljø og gatetun00 3 500 0
3766019Asfaltering 5 431 5 000 8 000 5 000
3766022El-biler park og vei 277 277 0 478
3766023Rekkefølgekrav - støytiltak ved gamleveien 5 110 10 000 10 000 0
3766052Rehabilitering00 1 500 0
3766062Sentrum00 9 000 0
3766910Utearealer skoler 6 309 5 950 8 000 557
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård 496 500 5 000 0
3766913Bossdunker 465 500 00
3769001Ishockeyvant - Stavanger Ishall 2 415 4 000 00
3788003Kjøp av tomt til kommunale bygg000 241
3788004Terrorsikring 1 322 1 000 00
3788005Levekårsløft Storhaug 303 303 00
3826001Ryfast vannverket 5 129 15 000 15 000 5 000
3836001Ryfast/pumpest. avløpsverket 10 293 25 000 25 000 5 000
3844001Energitiltak kommunale bygg0 2 600 0 25 869
3844002Varmesentral olav kyrresgate 19 -185 00 20 158
3844003Olav kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall 155 684 152 100 101 000 59 882
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering 34 00 9 594
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking000 4 447
3844007Madlamark skole, nybygg 1 840 4 000 10 000 1 635
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 967 2 000 5 000 287
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser 1 276 1 276 0 15 373
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom000 187
3844013Tastaveden skole rehabilitering 1 287 1 000 3 000 79
3844015Hundvåg skole - utbygging 26 255 26 800 19 400 12 592
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehbilitering 46 805 54 000 43 000 4 550
3844018Ytre Tasta barnehage, rehabilitering 000 9
3844021Selveide boliger i bofellesskap 55 14 500 14 500 22
3844024Hetlandshallen dobbelhall 40 519 52 500 52 500 40 222
3844025Stavanger idrettshall , garderober / fasade 9 533 8 400 8 400 13 836
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 22 273 22 000 8 000 8 001
3844031Fredrikke qvams gate 12 bofellesskap,00 6 600 968
3844035Nylund skole, utbygging 4 934 12 500 12 500 127
3844036Lunde skole invendig 12 925 13 000 12 000 12 471
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging 2 065 00 4 951
3844040Oppgradering av signalanlegg000 715
3844041Lås på medisinrom/vaktrom -43 00 947
3844044Energitiltak i kommunale bygg 59 1 200 0 20 166
3844045Schancheholen brannstasjon 5 543 4 000 4 000 0
3844046 Lervig brannstasjon 1 287 4 000 4 000 0
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 80 3 000 00
3844049Tasta barnehage 9 221 15 000 15 000 844
3844050Tastavarden barnehage 418 3 000 3 000 524
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 423 5 000 5 000 1 615
3844052Boligtilbud demente000 627
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm 401 700 6 200 220
3844057Kannik skole, utvidelse 12 207 10 750 10 000 10 623
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra staten000 10 197
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus 263 2 800 3 200 821
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn 67 733 58 000 58 000 21 023
3844063Madlamark skole idrettshall 27 1 000 5 000 75
3844065Skoler investering i iks/smarteknologi00 2 000 0
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 22 160 25 000 25 000 0
3844068Energitiltak klimasatsinger0 3 500 3 500 0
3844069Energikonvertering - Skeie skole0 500 500 0
3844070Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjekter Tasta0 6 000 6 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 9 236 5 000 5 000 0
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie 1 013 2 000 2 000 0
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene0 1 035 5 000 0
3844076Boligtilbud demente -prosjektering 749 3 000 3 000 0
3844077Mulighetsstudie rådhuset 2 292 2 500 0 111
3844078Nytt bofellesskap på Hinna 1 127 6 600 00
3844081Forum Expo , kjøp av andel (1/3) 62 727 000
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 61 700 0 1 248
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt 1 459 4 000 0 1 695
3865026Treningspark på Emmaus 2 867 00 937
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh. Kvikksølv 15 895 10 000 10 000 14 523
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord 306 00 12 034
3866003Konserthuset 157 00 513
3866005Hillevåg torg000 39
3866006Tivolifjellet 1 492 3 350 0 454
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 990 00 21 860
3866008Økt opparbeidelse av friområder 300 1 000 4 000 2 222
3866011Hillevåg torg 988 00 11 548
3866012Kvernevik ring000 8 228
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 333 1 600 0 849
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 255 4 050 0 3 080
3866015Gatelys byggeprosjekt 2 222 3 750 0 560
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 2 335 5 350 0 5 468
3866018Rehab sykkelruter 10 113 3 300 11 000 11 057
3866020Opprustning av historiske hager000 2 672
3866022Opprustning av skolevei000 100
3866023Opprustning av området rundt Vålandstårnet000 2 553
3866024Langøy kai nordøst - vedlikeholdsmidler 8 862 2 000 0 59
3866025Peiseren Vassøy - vedlikeholdsmidler 1 798 00 36
3866026Klubben kai Jåttåvågen - vedlikeholdsmidler 5 982 00 1 503
3866027Husebøstykket barnehage - vedlikeholdsmidler 635 00 468
3866028Stokka barnehage - vedlikeholdsmidler 140 00 1 237
3866029Mariemarka barnehage vedlikeholdsmidler 1 148 00 23
3866030Kannik skole ballbinge - vedlikeholdmider 934 00 472
3866031Vannassen barnehage - vedlikeholdsmidler 512 00 547
3866032Kongsgata prosjektering og rehabilitering 3 389 2 000 18 000 246
3866034Dreneringstiltak - vedlikeholdsutgifter 174 00 2 916
3866035Flomvernutstyr000 263
3866036Tielvene 4 685 00 29
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 321 2 000 0 33
3866062Sentrum, byggeprosjekt 1 641 5 450 0 656
3866063Hundeluftgårder 96 000
3866064Trafikksikring Jåtten 4 369 4 500 4 500 936
3866065Overtakelse fylkesveier 42 000
3866066Bymiljøpakken 2 278 000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 1 324 2 050 0 8 599
3869001Vannsklier og publikumsutstyr svømmehaller0 1 150 1 150 0
3882001Brannstasjon000 10
3888005Rehabilitering sak 217/15 i Bystyre0 3 500 3 500 0
3888011Inventar og utstyr OK 19 1 959 1 605 00
3915763Sanering avløp000 1 875
39138218Diverse forprosjekter utbygging000 26
44042401Brannsikring Gamle stavanger 72 1 500 3 000 365
391244000Kjøp boliger vanskeligst 25 622 29 100 27 200 21 848
391244874Holmeegenes rehab 570 00 2 768
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem 343 00 988
391244883Eiganes skole - planlegging000 6 402
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 98 1 500 0 46
391266010Sykkel, byggeprosjekt000 413
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt000 3 804
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt000 201
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 156 00 851
391266091Kulvert over motorveien 62 00 22 953
391344885Stokkatunet barnehage000 200
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 218 1 700 0 748
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt 74 1 000 0 2 765
391366010Sykkel, byggeprosjekt -119 6 200 0 23 733
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 80 00 80
391366018Sykkelstrategi 368 20 550 20 000 275
391366020Gang-/sykkelsti austre Åmøy 685 985 5 000 4
391366062Sentrum, byggeprosjekt000 14
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh 16 786 21 650 21 000 27 357
391444805Hetlandshallen utvendig tak000 1
391444808Vålandsbassengene0 600 600 1 852
391444814Storhaug bydel ny barneskole 386 5 000 5 000 105
391444819Nye gamlingen 3 060 4 000 0 40 965
391444821Domkirken 2025 16 890 20 000 20 000 19 625
391465003Friområder000 21
391465014Disposisjonsplaner000 15
391465025Tasta skatepark 5 00 2 222
391465026Levekårsløft Storhaug 1 472 2 750 0 1 812
391465027Tasta skatepark del 2 19 010 10 500 10 500 8 262
391466014Diverse veier 16 560 1 200 0 12 999
391466015Diverse000 1 354
391466018Consul Sigvald Bergensensvei000 285
391466052Hundvåg ring 907 00 20
391676433Mor Åsesvei 166 000
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking 1 466 00 2 514
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon000 3 200
3844066Investering smartteknologi 1 101 7 000 10 000 0
3711003Inventar-utstyr byarkivet000 165
3711006Back up løsning it-2017 53 00 4 329
3811002Avvik og varslingssystem0 2 800 2 800 0
3844065Skoler investering i iks/smarteknologi 4 528 4 600 0 2 826
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering 18 917 0 -1 179
378002Maskiner IUA 108 000
378003Ikt-midler folkevalgte000 625
378006Web-tv til bystyresalen og formanskapssalen000 511
3880001Diverse utstyr møbler Nye Stavanger 144 100 00
3880002Videokonferanseutstyr vikevåg og judab 113 200 00
3880003Gang og sykkelvei mellom austre og vestre Åmøy0 565 00
3880004Fiber til kommunale bygg 500 500 00
3880005Planlegging av Øyfast0 1 000 00
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder0 2 000 2 000 0
3888003Utredning av trykk- og avløpsledninger0 700 700 0
3888004Prosjektering Tasta gravlund0 600 600 0
3888007Nye Stavanger00 5 000 0
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 193 193 0 366
4800002Hinna park, infrastruktur 1 987 1 064 0 26 612
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 646
4800004Jm Norge AS 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 335 176 0 10 910
4800006Justering egne bygg 242 000
48000072020 Park AS - vei og va-anlegg000 11 014
4800008Hinna Park AS - ledningsnett 630 394 0 4 104
4800009Hinna Park AS - grøntanlegg 1 028 541 0 10 579
4800010Hinna Park AS vei og va-anlegg 1 252 973 0 10 374
4800011Hinna Park AS friområde / grøntanlegg 3 620 1 905 0 32 137
4800012Sameiet grannesveien - va-anlegg000 2 321
4800013Haugesundgata Eiendom AS - grøntanlegg000 10 057
4800014Møldalhagen AS - vei og va-anlegg 290 159 0 14 840
4800015Tastarustå 2011 1 173 766 0 69 136
4800016Øvre straen 2012 borger mester middelthonsgate 16 16 0 3 505
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0 1 864
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg 29 19 0 8 286
4800019Jm Norge 2017 vei 170 90 0 4 650
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 3 427 3 312 00
4800021Hinna Park 2018 promenade 2010 12 881 11 404 00
4800022Hinna Park 2018 friområde 2011 1 514 1 347 00
4800023Hinna Park 2018 promenade 2012 2 702 2 479 00
4800024Hinna Park 2018 park 2013 3 875 3 536 00
4800025Hinna Park 2018 vikingtrekanten 2014 962 890 00
4800026Hinna Park 2018 friområde 2015 1 192 1 120 00
4800027Hinna Park 2018 scenerommet 2010 4 214 3 705 00
4800028Jadarholm 2018 21 638 20 125 00
      
Sum investeringer i anleggsmidler  1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
Tabell 13.6 Regnskapsskjema 2B - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Regnskap 2017
EIENDELER   
Anleggsmidler  27 518 137 26 001 548
Faste eiendommer og anlegg7 13 546 585 13 003 615
Utstyr, maskiner og transportmidler7 682 618 618 395
Utlån11 2 655 955 2 682 166
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16 880 112 884 591
Aksjer og andeler12 792 469 718 273
Pensjonsmidler5 8 960 397 8 094 508
Omløpsmidler  3 134 132 3 051 878
Kortsiktige fordringer13 569 717 559 956
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 16 2 045 29 245
Premieavvik5 426 146 372 805
Aksjer og andeler1400
Obligasjoner14 522 160 525 346
Kasse, postgiro, bankinnskudd  1 614 064 1 564 527
SUM EIENDELER  30 652 268 29 053 426
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital  10 397 540 9 384 620
Disposisjonsfond10 644 294 543 698
Bundne driftsfond10 166 895 195 410
Ubundne investeringsfond10 29 395 80 400
Bundne investeringsfond10 59 548 109 474
Regnskapsmessig mindreforbruk17 200 013 178 148
Kapitalkonto24 9 337 237 8 317 331
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15 -39 841 -39 841
Langsiktig gjeld  18 570 373 18 062 900
Pensjonsforpliktelser5 10 356 908 9 927 872
Ihendehaverobligasjonslån9 5 130 000 4 790 000
Sertifikatlån90 150 000
Andre lån9 3 019 465 3 131 028
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16 64 000 64 000
Kortsiktig gjeld  1 684 356 1 605 906
Annen kortsiktig gjeld16 1 684 356 1 605 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  30 652 268 29 053 426
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto  442 328 431 277
Ubrukte lånemidler  421 535 410 003
Andre memoriakonti  20 793 21 275
Motkonto til memoriakontiene  -442 328 -431 277
Tabell 13.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

  • Barnehager
  • Kommunale boliger
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.

Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

  • Kommunale foretak (KF)
  • Interkommunale selskap (IKS)
  • Interkommunale samarbeid (koml. §27) og vertskommunesamarbeid (koml. §28)
  • Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Stavanger utvikling KF og Stavanger Boligbygg KF ble etablert 01.07.16. Regnskapsåret 2017 er da første året hvor etableringene av disse foretakene har fått full effekt på driften. Overdratte eiendeler, gjeld og egenkapital dannet åpningsbalansen i de nye foretakene, og var basert på de verdiene de var bokført til i kommunens regnskap på etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen ble gjennomført i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i balansen i kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.

 

 

13.2 Noter

Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Foreldrebetaling barnehager 121 913 118 534
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 110 524 110 612
Egenbetaling institusjoner 191 399 175 298
Annet 39 016 37 511
Sum totalt 462 852 441 955
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)  
Kommunale avgifter 446 119 435 496
Leieinntekter 48 691 50 373
Annet 148 618 138 649
Sum totalt 643 428 624 518
Tabell 13.8 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 2 Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Fastlønn 3 815 929 3 583 225
Lønn til vikarer 237 551 222 460
Lønn til ekstrahjelp 209 412 191 632
Lønn vedlikehold 4 778 4 607
Overtidslønn 47 940 43 970
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 172 335 166 250
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 134 616 119 282
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 35 305 33 452
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 657 866 4 364 878
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 193 497 1 150 710
Sum 5 851 363 5 515 588
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Fastlønn 22 845 23 202
Lønn til ekstrahjelp 531 0
Overtidslønn 1 131 849
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 116 122
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 26 16
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 24 649 24 189
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 816 5 718
Sum 30 465 29 907
Tabell 13.9 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån 157 580 152 039
Mottatte avdrag på konsern lån 9 645 7 826
Andre mottatte avdrag på utlån 31 453 3 121
Sum 242 354 206 662
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Overføringer fra staten 6 550 696
Tilskudd fra Husbanken 243 173  
STUI overføringer 2 985 10 114
Sum 252 708 10 810
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Kjøp av driftsmidler 30 915 51 725
Kjøp av transportmidler 1 994 3 465
Vedlikehold byggetjenester nybygg 791 228 736 174
Materialer til vedlikehold og nybygg 32 596 38 821
Konsulenttjenester 144 377 141 535
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 9 137 196 982
Andre kjøp av varer og tjenester 108 094 29 745
Sum 1 118 341 1 198 447
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Salg av driftsmidler 119 65
Salg av bygninger 2 500 80 000
Salg tomter/arealer 9 234 13 410
Refusjon privat grunnmark/råmark00
Sum 11 853 93 476
Tabell 13.10 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 4 Årsverk

Årsverk Regnskap 2018Regnskap 2017
Antall årsverk * 7 827 7 738
Antall ansatte 9 778 9 374
Antall kvinner 7 783 7 471
Antall menn 1 995 1 903
Antall kvinner i høyere stillinger 799 532
Antall menn i høyere stillinger 395 312
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
Tabell 13.11 Note 4a
Last ned tabelldata (Excel)
Fordeling heltid/deltid Regnskap 2018Regnskap 2017
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 765 3 649
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 100 3 002
Antall menn i deltidsstillinger 665 647
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.   
Tabell 13.12 Note 4b
Last ned tabelldata (Excel)
Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018
Rådmann 2 085
Ordfører 1 565
Tabell 13.13 Note 4c
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 4 214 3 510
Honorar for rådgivning 926 450
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 760 748
Tabell 13.14 Note 4d
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 5 Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av AFP-ordningen.

Blidensol sykehjem ble overtatt av Stavanger kommune fra 1. mars 2018. Fra samme dato ble ansatte ved sykehjemmet overført til Stavanger kommunes pensjonsavtale. Dette innebærer at premiefond, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som Blidensol sykehjem hadde opparbeidet fram til 1. mars 2018 inngår i Stavanger kommunes tall per 31. desember 2018. Blidensol sykehjems pensjonsordning ble fram til 1. mars 2018 ført etter veileder fra Norsk regnskapsstiftelser (NRS). Ved regnskapsføring etter NRS opparbeides det ikke premieavvik, og det er følgelig ikke overført premieavvik fra Blidensol sykehjem til Stavanger kommune som følge av overtakelsen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2017 kr 108,5 mill., herav kr 1,7 mill. overført fra Blidensol sykehjem. I 2018 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 108,5 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.18Sum 31.12.17
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 543 131 106 371 649 502 579 310
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -428 009 -110 864 -538 873 -532 614
= Årets premieavvik 115 122 -4 493 110 629 46 696
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. 336 891 -9 483 327 408 341 550
+/- Premieavvik for året 115 122 -4 493 110 629 46 696
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik -65 234 682 -64 552 -61 510
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12. 54 536 -1 874 52 661 46 070
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 441 314 -15 167 426 145 372 806
     
Premieavvik og amortisering inkl arbeidsgiveravgift- virkning på driftsresultat (minus er reduksjon, pluss en økning) 56 921 -4 347 52 574 -16 903
     
PENSJONSMIDLER (eks. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 7 846 976 1 113 421 8 960 397 8 094 508
Herav estimatavvik 2018 142 125 -125 407 16 718 -110 006
Virkning av planendringer 2018 000
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 8 705 054 1 651 854 10 356 908 -112 077
Herav estimatavvik 2018 -148 278 -120 312 -268 590 33 012
Virkning av tariffendring IB 2018, inkl i estimatavvik 000
     
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 858 078 538 433 1 396 511 1 833 364
     
Økonomiske forutsetninger 2018:KLPSPK  
Forventet avkasting KLP/SPK4,54,2  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,54  
Forventet lønnsvekst2,972,97  
Forventet G-reg./pensjonsreg2,972,97  
Pensjonsregulering 2,2   
Forholdstallet fra KMD:11  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK1963 (200%)  
Tabell 13.15 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Kommunalt tilskudd private barnehager 452 477 428 537
Tilskudd private alders- og sykehjem 384 873 454 844
Kjøp fra staten 57 345 65 773
Kjøp fra fylkeskommuner 2 461 1 607
Kjøp fra kommuner 69 732 69 700
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 339 629 313 999
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 246 215 330 775
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 97 449 94 215
Overf. til andre 360 471 246 955
Totalt 2 010 652 2 006 405
Tabell 13.16 Note 6a
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Regnskap 2017
Overføring til staten 877 285
Overføring til fylkeskommuner 30 280
Overføring til kommuner 591 901
Tap på krav 2 695 7 241
Overføring til kommunale foretak (KF) 70 582 74 707
Overføring til interkommunale selskap (IKS) 65 617 70 168
Økonomisk sosialhjelp 194 786 194 781
MVA knyttet til kompensasjonsordningen 196 306 185 827
Fritak eiendomsskatt0 56 063
Andre overføringer 343 511 322 015
Totalt 874 995 912 268
Tabell 13.17 Note 6b
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12. en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 571 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.18 en langsiktig gjeld til kommunalbanken på 215 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 53,65%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.18 en langsiktig gjeld til kommunalbanken på 97 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til en eierbrøk som er 53,65%.

Note nr. 7 Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan:

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
   
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
   
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
   
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,
  pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
   
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
  andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 13.18 Note 7a
Last ned tabelldata (Excel)
Beløp i 1.000 kr Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Bokført verdi 01.01.  2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294
Tilgang i regnskapsåret  43 841 9 470 130 052 41 712 456 244 404 983
Avgang i regnskapsåret*    00 
Delsalg i året   -71    -2 465  
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -16 190 -58 329 -18 934 -251 072 -47 835
Nedskrivninger   -7 979 0 -709   -36 525 -39 000
        
Bokført verdi 31.12  2 232 427 72 614 610 003 327 474 8 180 243 2 806 442
  1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg   13 546 586     
2) Utstyr, maskiner og transportmidler   682 617     
        
Sum ordinære avskrivinger    392 360     
Tabell 13.19 Note 7b
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Renter bankinnskudd 35 869 30 562
Renter finansforvaltn. 16 258 16 131
Forsinkelsesrenter 1 067 1 287
Renter rentebytteavtaler 24 624 23 702
Utbytte Lyse Energi AS 218 380 209 645
Utbytte andre 1) 5 713 28 572
Andre renteinntekter 2) 88 053 84 213
Sum 389 963 394 111
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Renter innlån 141 415 138 893
Renter rentebytteavtaler 82 431 86 735
Andre rente- og finansutgifter 1 403 631
Sum 225 250 226 260
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Urealisert kurstap 1 323 0
Realisert kurstap 15 869 6 012
Sum 17 192 6 012
   
Urealisert gevinst0 1 541
Realisert gevinst 7 733 15 636
Sum 7 733 17 177
Tabell 13.20 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

1) I utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 2,7 mill og Renovasjonen IKS med kr 1 mill. Øvrige utbytte andre er utbytte markedbaserte finansielle eiendeler.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 28,3 mill,-

I tillegg kommer overføringer fra kommunale foretak (30 mill fra Stavanger Parkering KF, 3 mill fra Stavanger Byggdrift KF og 20,4 fra Stavanger Bolig KF) – disse inngår i andre overføringer i hovedoversikt drift

Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2018Regnskap 2017
Kommunens samlede lånegjeld   8 213 464 8 135 028
     
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets, flytende rente   600 000 850 000
Danske bank, fast rente   600 000 1 240 000
Sparebank1 SR-Bank, flytende rente   600 000 1 100 000
Sparebank1 SR-Bank, fast rente   500 000  
Nordea, flytende rente   930 000  
Swedbank, flytende rente   300 000  
Kommunalbank fast rente    1 600 000 1 600 000
    5 130 000 4 790 000
Sertifikatlån    
SEB  0 150 000
   0 150 000
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente   1 768 410 1 641 217
Husbanken startlån, fast rente   181 202 266 910
Investeringslån    
Husbanken investeringslån flytende    25 1 035
Husbanken investeringslån fast   15 041 16 868
Kommunalbank flytende rente    1 054 636 1 204 998
Annen langsiktig gjeld   150 0
    3 019 464 3 131 028
Konsernintern langs. gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)   64 000 64 000
Sum   64 000 64 000
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2018Regnskap 2017Regnskap 2016
Utgiftsført avdrag341329 335 199 332 368 320 632
Beregnet minste lovlige avdrag  241 038 232 873 149 410
Differanse  94 161 99 495 171 222
Tabell 13.21 Note 9A
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil 30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) §50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen 335 199 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL §50 nr. 17 utgjør 241 038 tusen kroner, eller 286 322 tusen kroner når vi beregner uten ikke avskrivbare anleggsmidler. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2018.

Låneopptak i Kommunale foretak tas opp via kommunen og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2018
for foretakene.

De Kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note nr. 9B Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig fastrentelån, men har også rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader. Rentesensitiviteten i porteføljen rapporteres og kontrolleres med mål om å holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. I tillegg har kommunen kr 5,3 mrd. i ulike fastrentelån, samt flytende for 2,9 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 2,9 år, og 67 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1% vil Stavanger kommunes årlige
renteutgifter øke med ca. 17 millioner.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig og
tertialvis.

Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
Avsetninger til fond   421 439 535 515
Bruk av avsetninger    450 290 300 556
Til avsetning senere år   00
Netto avsetninger    -28 851 234 959
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   543 698 346 858
Avsetninger driftsregnskapet   256 840 276 920
Bruk av avsetninger driftsregnskapet   -156 244 -78 580
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet  0 -1 500
Beregnet beholdning pr 31.12.   644 294 543 698
UB 31.12.   644 294 543 698
Differanse  00
Tabell 13.22 Note 10a
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Av saldo på kr 644,294 mill, utgjør kursreguleringsfond kr 59,200 mill. pensjonsfond kr 184,535 mill. digitaliseringsfond kr 100,000 mill.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017
IB 01.01.   195 410 149 986
Avsetninger driftsregnskapet   121 139 126 512
Bruk av avsetninger driftsregnskapet   -149 568 -80 075
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet   -86 -1 013
Beregnet beholdning pr 31.12.   166 895 195 410
UB 31.12.   166 895 195 410
Differanse  00
Tabell 13.23 Note 10b
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 123,280 mill og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 43,620mill.

Overføringer (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
Overført fra drift- til investeringsregnskap   -167 295 -179 667
Tabell 13.24 Note 10c
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   80 400 98 005
Avsetninger   29 895 68 550
Bruk av avsetninger   -80 900 -86 155
Beregnet beholdning pr 31.12   29 395 80 400
UB 31.12.   29 395 80 400
Differanse  00
Tabell 13.25 Note 10d
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   109 474 99 175
Avsetninger   13 565 63 533
Bruk av avsetninger    
Bruk av bundne investeringsfond   -63 492 -53 233
Beregnet beholdning pr 31.12.   59 548 109 474
UB 31.12.   59 548 109 474
Differanse  00
Tabell 13.26 Note 10e
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av ubrukte øremerkede midler til investeringsformål kr 49,600 mill.

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond  256 840 201 618 0
Regnskapsskjema 1A  256 840 201 618 0
Regnskapsskjema 1B 000
     
Bruk av avsetninger disposisjonsfond  -156 244 -115 557 -1 200
Regnskapsskjema 1A  -144 094 -103 407 0
Regnskapsskjema 1B  -12 150 -12 150 -1 200
     
Overføringer  167 295 167 295 181 068
Regnskapsskjema 1A  167 295 167 295 181 068
Regnskapsskjema 1B 000
     
Avsetninger Bundne Driftsfond  121 139 35 489 0
Regnskapsskjema 1A  33 903 29 479 0
Regnskapsskjema 1B  87 236 6 010 0
     
Bruk Bundne driftsfond  -149 654 -149 808 -30 280
Regnskapsskjema 1A  -53 665 -51 697 0
Regnskapsskjema 1B  -95 989 -98 111 -30 280
Tabell 13.27 Note 10f
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 11 Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Startlån 1 734 296 1 687 801
Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -25 384
Sum utlån startlån 1 708 912 1 662 417
   
Viking Fotball ASA 2 550 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse 873 520 917 196
Rogaland Rideklubb 2 239 2 319
Tou Scene 100 300
SKP00
Varmestuens venner 737 785
Museum Stavanger AS 4 162 4 692
Forus og Gausel Idrettslag 1 442 1 592
Oilers Invest AS 58 910 61 356
Base Property AS0 28 000
Vesterlen Krets av NSF 960 960
Idrettslaget Skjalg 1 150  
Hagltårnet Næring AS 1 274  
Sum andre utlån 947 043 1 019 749
   
Sum utlån 2 655 955 2 682 166
   
Natur og Idrettsservice KF 12 293 14 348
Sølvberget KF 30 645 31 198
Stavanger Bolig KF 683 708 680 058
Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
Konserninterne langs. fordr. 880 112 884 591
   
Avsatt på bundne investeringsfond 9 705 9 651
Tabell 13.28 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 12 Aksjer og andeler

Aksjer (beløp i 1.000 kr)Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 218 380
Rogaland Teater AS 108 28 25,93 % 28  
Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 380 36,32 % 13 800  
ODEON kino Stavanger/Sandnes 1 000 332 33,15 % 5 118 2 718
Glad Mat AS 108 4 4,08 % 5  
Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  
Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  
Blue Planet AS 1 950 23 1,17 % 50  
Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  
Forus Næringspark AS 15 100 7 399 49,00 % 7 400  
Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  
Museum Stavanger AS 100 47 47,00 % 55  
Ryfast AS 700 200 28,57 % 200  
Attende AS 1 532 812 53,00 % 785  
Stavanger Forum AS 3 638 2 675 73,53 % 22 497  
Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  
Valide invest AS 150 15 9,98 % 1 500  
Hagltårnet Næring AS 50 635 50 635 100,00 % 66 773  
Sum 1 097 112 507 432   563 946 221 098
Andeler (beløp i 1.000 kr)Totale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS* 080,69 % 0  
IVAR IKS * 039,35 % 0  
Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 356 47,11 % 2 595  
Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 264 31,59 % 1 278  
Renovasjonen IKS 050,00 % 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  
Sørmarka flerbrukshall IKS* 600 322 53,65 % 384
Multihallen og Storhallen IKS* 600 322 53,65 % 374
Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr. 600 210 35,00 % 210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli 0  650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  214 524  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4   20  
Sum 11 700 4 966   228 522 1 000
Sum aksjer og andeler 1 108 812 512 397   792 469 222 098
Tabell 13.29 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger bystyre vedtok 18.06.2018 i sak 66/18 Sola Arena – godkjenning av endelig kostnadsramme og reviderte selskapsavtaler å endre Stavanger kommunes eierandeler for Multihallen og Storhallen IKS samt Sørmarka flerbrukshall IKS. Eierandeler i Multihallen og Storhallen IKS endres som følge av at Sola kommune går inn som deleier fra 2018.  Videre vil eierandeler for begge selskapene justeres hvert 4. år etter folketall per 01.01 i tråd med reviderte selskapsavtaler Justert eierandel påvirker ikke størrelse på bokført kapitalinnskudd betalt ved inntreden i selskapene.

Note nr. 13 Utestående fordringer

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 5 056 2 372
Sentrale styringsorganer 97 043 154 723
Stavanger Eiendom 6 978 7 717
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 55 158 44 792
Oppvekst 30 238 16 047
Levekår 282 072 238 866
Kultur og byutvikling 8 867 4 327
Mva-kompensasjon 63 806 80 700
Syke-svangerskap 39 305 28 997
Kortsiktige fordringer lønn -806 -567
Feilkonto 9999 0 -15
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 569 717 559 956
Konserninterne fordringer 31 531 89 045
Herav:  
Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 29 486 59 800
Forfalte terminer utlån konserninterne 2 045 29 245
Tabell 13.30 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

*jf. note 16.

Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markeds-verdi 2018Bokført verdi 2018 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond 33 893 44 065 -10 172
Grunnfondsbevis 17 933 17 312 620
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 199 338 209 559 -10 221
Industriobligasjoner/sertifikater 184 570 184 874 -304
Bankobligasjoner og bankinnskudd 99 923 100 160 -237
- Herav bankinnskudd -52 143 -52 143 0
Andre verdipapir 11 11 0
Grønn finansforvaltning 38 637 37 882 755
Kursregulering pr 01.01  -18 237 18 237
Urealisert tap pr 31.12*  -1 323 1 323
Sum 522 160 522 160 -0
*   
Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert tap på 1,32 mill og realiserte gevinster på 7,73 mill er resultatført i 2018. Realisert tap på 15,9 mill. er tapsført i 2018. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.18 på 59,2 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.    
Tabell 13.31 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 05.02.2018.

Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr) Regnskap 2018Regnskap 2017
IB   39 841 39 841
UB  39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2017 av følgende poster:   
 År  
Utbetalte feriepenger1993 98 967  
Varebeholdning2001 6 472  
Kompensasjon for mva2001 -13 989  
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp  33 912  
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008 -85 521  
Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  
Tabell 13.32 Note 15
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av  regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot  konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF 289 30 061
Sølvberget KF 4 134 3 742
Stavanger Byggdrift KF 599 260
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 390 1 458
Stavanger Bolig KF 23 652 44 472
Stavanger Utvikling KF 2 467 9 051
Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 31 531 89 045
Herav kundefordringer 29 486 59 800
Herav kortsiktige fordringer utlån 2 045 29 245
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 12 293 14 348
Sølvberget KF 30 645 31 198
Stavanger Bolig KF 683 708 680 058
Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
Sum konserninterne langsiktige fordringer 880 112 884 591
   
Sum konserinterne fordringer 911 643 973 636
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 654 568
Sølvberget KF 3 529 8 601
Stavanger Byggdrift KF 17 609 13 867
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 10 230 11 812
Stavanger Bolig KF 3 296 1 007
Stavanger Utvikling KF 13 122 0
Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 48 440 35 855
Øvrig kortsiktig gjeld 1 631 797 1 570 051
Sum kortsiktig gjeld 1 680 237 1 605 906
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF 5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 112 440 99 855
*  
* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13   
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.  
Tabell 13.33 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 17 Spesifikasjoner over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 2018Regnskap 2018Regnskap 2017
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 178 148 159 387
Årets disponering av mindreforbruk -178 148 -178 148 -159 387
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 200 013 178 148
Totalt mindreforbruk til disponering -178 148 200 013 178 148
Tabell 13.34 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18 Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% * 1 502 926 2022,28,29,30,34,35,36,37,39,40,41,45,46,48
Stavanger Konserthus IKS 703 764 2035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 593 2025
Stavangerregionen havn IKS 152 159 2021-2035
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 31 380 2038
Stiftelsen Øyane sykehjem 176 2019
Borettslaget Gauselparken 18 061 2033
Borettslaget Krosshaug I 8 664 2035
Borettslaget Ramsvik 8 584 2033
Borettslaget Ramsvik 8 823 2033
Forus Utvikling AS 44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 15 659 2020 / 2030
Ryfast AS 1 830 000 2039 og 2040
Vikinghallen AS 74 048 2039
Stiftelsen Stavanger ishall 51 600 2040
Forus Flerbrukshaller AS 85 200 2055
Renovasjonen IKS 30 261 løpende
Multihallen og Storhallen IKS 52 007 løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS 115 223 løpende
Museum Stavanger AS 20 227 2025 og 2032
Med hjemmel i sosiallovgivningen 11 675 2019 og utover
   
Sum garantier 4 766 030  
*  
*Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for  
Tabell 13.35 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Garantiforpliktelser totalt har økt med 1,9 mrd fra 2016 til 2018. Dette skyldes i hovedsak garanti til Ryfas AS og IVAR IKS som er økt med hhv 1,3 mrd og 0,4 mrd. Garantiforpliktelser som er inkludert i 2018 som ikke var med i 2016 er Renovasjonen IKS, Multihallen og Storhallen IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS og Museum Stavanger AS. Ryfast AS har tatt opp ytterligere lån i 2018 som ikke var utbetalt pr 31.12.18. Regner vi med denne garantiforpliktelsen vil den totale forpliktelsen øke fra 4,8 mrd til 5,0 mrd. Totalt garantibeløp utgjør 46 % av kommunens brutto driftsinntekter for 2018.

Note nr. 19 Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 1 835 1 783
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 667 1 615
Sum andre inntekter 10 224 8 022
Sum inntekter 13 726 11 419
Benyttet til dekning av utgifter -15 668 -8 747
Netto resultat -1 942 2 673
Netto avsetning (bruk) 3 765 -2 348
Resultat 1 823 325
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 796 703
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 385 1 214
Sum andre inntekter 1 060 861
Sum inntekter 3 242 2 778
Benyttet til dekning av utgifter 2 238 1 918
Netto resultat 1 004 860
Netto avsetning 1 004 860
Resultat00
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 883 2 821
Andre ref./inntekter 960 936
Sum inntekter 4 843 3 757
Benyttet til dekning av utgifter 4 895 3 705
Netto resultat -52 52
Netto bruk -52 52
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 593 609
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune00
Andre ref./inntekter 1 099 2 061
Sum inntekter 1 691 2 670
Benyttet til dekning av utgifter 1 995 2 955
Netto resultat -303 -285
Netto bruk -303 -285
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 13 862 11 248
Sum inntekter 13 862 11 248
Benyttet til dekning av utgifter 13 629 11 248
Netto driftresultat 232 0
Netto avsetning 232 0
Resultat00
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 747 2 184
Andre ref./inntekter 00
Sum inntekter 2 747 2 184
Benyttet til dekning av utgifter 3 270 2 076
Netto driftresultat -523 108
Bruk av fond 523 415
Avsatt til fond0 523
Resultat 0 0
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 171 2 902
Benyttet til dekning av utgifter 3 171 2 902
Resultat -0 -0
   
Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)  
Andre statlige overføringer 100 50 100
Andre inntekter 1 354 107
Sum inntekter 1 454 50 207
Benyttet til dekning av utgifter 18 750 1 404
Netto driftsresultat -17 296 48 804
Bruk av fond 48 804 0
Avsatt til fond 31 508 48 804
Resultat 0 -0
   
Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 071 2 099
Andre ref./inntekter 84 22
Sum inntekter 2 155 2 121
Benyttet til dekning av utgifter 2 155 2 121
Netto resultat00
Netto bruk 00
Resultat00
   
Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 928 905
   
Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 1 835 1 783
   
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 760 720
Tabell 13.36 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 20 Selvkostområde

Selvkostområder 2018 Balansen 2018   
 InntekterKostnaderMer(+)/
mindreforbruk (-)
Årets deknings
-grad i % *)
Avsetn(+)/ bruk av
(-) deknings-gradsfond
Renter deknings
-gradsfond
Deknings
-gradsfond
pr. 31.12
Renovasjon 156 383 163 978 7 594 95,4 % -7 594 304 9 339
Vann 112 887 119 029 6 141 94,8 % -6 141 485 17 869
Avløp 206 363 218 066 11 703 94,6 % -11 703 515 16 413
Byggesak 22 789 22 429 -360 101,6%   
*       
* Årets dekningsgrad før avsetning/bruk av selvkostfond.        
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.       
*** Regnskapsresultatet til byggesak viser et mindreforbruk på kr 0,36 mill. Selvkostområdet har i 2017 og 2018 tapte inntekter som følge av fristoverskridelse på saksbehandling ihht. Plan- og bygningsloven på totalt kr 1,016 mill. Ihht.uttalelse fra KRD må dette tapet belastes bykassen og kan ikke belastes andre brukere. Justert for de tapte inntektene har byggesak et korrigert mindreforbruk i 2018 på kr 1,376 mill. Gjenstående fremførbart underskudd på kr 4,292 mill. må dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg kommer renter på kr 0,118 mill.        
Tabell 13.37 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsresultatet til byggesak viser et mindreforbruk på kr 0,36 mill. Selvkostområdet har i 2017 og 2018 tapte inntekter som følge av fristoverskridelse på saksbehandling ihht. Plan og bygningsloven på totalt kr 1,016 mill. Ihht. uttalelse fra KRD må dette tapet belastes bykassen og kan ikke belastes andre brukere. Justert for de tapte inntektene har byggesak et korrigert mindreforbruk i 2018 på kr 1,376 mill.  Gjenstående fremførbart underskudd på Kr 4,292 mill. må dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg kommer renter på kr 0,118 mill.

Selvkostregnskapet for feiing viser et mindreforburk på  Kr 0,542 mill. Gjenstående merforbruk på Kr 2,886 mill dekkes over kommunens driftsregnskap.

Note nr. 21 Avgiftsituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdi-avgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig rapportering av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Fire nye justeringsavtaler er inngått i 2018. Alle disse inneholder justeringsrett. Den ene av disse er en korrigering av tidligere avtale om 100 % justeringsplikt, som nå inneholder både justeringsplikt og justeringsrett. Det er også en avtale som gjelder eldre anlegg. Dette medfører at det årlige justerings-beløpet for 2018 er relativt mye høyere i 2018 enn det normalt ellers ville vært, da alle år frem til og med 2018 blir tatt med som justeringsrett i 2018 for denne avtalen. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene som inneholder justeringsrett utgjør en merinntekt på kr 800 470 i 2018. Tilsvarende tall for 2017 var kr 99 761. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2018 kr 2 538 849. Tilsvarende tall for 2017 var kr 1 792 177.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr jf. formannskapets vedtak av 26.03.2013 såkalte anleggsbidragsavtaler i overensstemmelse med formannskapets vedtak av 28.11.2013. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs-kostnadene tilknyttet kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige anleggskostnader. Én avtale om anleggsbidrag er inngått i 2018. I tillegg er det inngått en separat avtale om bygging av private infrastrukturtiltak tilknyttet samme utbygging. Ved denne avtalen er det ingen avgiftsbehandling. I 2018 er det fradragsført kr 5 536 804 i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalen.

Justeringsforpliktelser egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har plikt og rett til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom, dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6. Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer der utgiftene beløpsmessig overstiger kr 500 000 inkludert merverdiavgift.

I 2018 er det to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og privat skole som er tatt tilbake til 100 % kommunal drift. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift ved disse byggene i utleieperioden gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2018 er det krevd justeringsrett for kr 242 427 tilknyttet dette.

I 2018 er det også tilbakebetalt kompensert merverdiavgift tilknyttet prosjekter som ved ferdigstillelse ikke har blitt benyttet til 100 % kompensasjonsberettiget formål.

Note nr. 22 Investeringsprosjekter

Oversikten viser noen pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000kr)Kostnadsramme Regnskap 2018Justert budsjett 2018Kostnad tidligere år
1351Folkebadet 10 000 2 327 2 700 6 547
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 40 000 13 964 16 000 668
3844002Varmesentral Olav Kyrresgate 19 32 000 -185 0 31 736
3844003Olav Kyrresgate 19 Og Stavanger svømmehall. rehabilitering 267 300 155 684 152 100 74 133
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering 10 000 34 0 10 416
3844007Madlamark skole, nybygg 270 000 1 840 4 000 2 244
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 286 000 967 2 000 287
3844013Tastaveden skole rehabilitering 185 000 1 287 1 000 716
3844015Hundvåg skole - utbygging 40 500 26 255 26 800 13 728
3844016Gautesete skole - reform 2006 -reahbilitering - funksjonsendring 150 000 46 805 54 000 5 064
3844021Selveide boliger Ii bofellesskap for personer med utviklingshemming 60 000 55 14 500 173
3844024Hetlandshallen dobbelhall 88 200 40 519 52 500 41 393
3844028Bekkefaret Kirke, rehabilitering 31 000 22 273 22 000 8 778
3844035Nylund Skole, utbygging 25 000 4 934 12 500 158
3844036Lunde skole invendig 28 000 12 925 13 000 14 357
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging Av 6 boliger 12 000 2 065 0 5 249
3844044Energitiltak i kommunale bygg 23 100 59 1 200 23 310
3844045Schancheholen brannstasjon 140 000 5 543 4 000 0
3844046Lervig brannstasjon 150 000 1 287 4 000 0
3844049Tasta barnehage 36 000 9 221 15 000 1 006
3844050Tastavarden barnehage 47 000 418 3 000 628
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 45 000 423 5 000 9 708
3844057Kannik skole, utvidelse 27 150 12 207 10 750 11 985
3844059Sunde og Kvernevik Bydelshus 6 600 263 2 800 1 422
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 56 402 58 000 12 352
3844063Madlamark skole idrettshall 54 000 27 1 000 75
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 27 000 22 160 25 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 9 236 5 000 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh.kvikksølv 40 000 15 895 10 000 19 433
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord 33 500 306 0 32 542
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000 685 985 4
391444803Bjørn Farmandsgate 25 Bofellsskap Puh 52 650 16 786 21 650 35 281
391444814Storhaug bydel ny arneskole 273 000 386 5 000 262
391444819Nye Gamlingen 134 500 3 060 4 000 126 613
391444821Domkirken 2025 305 000 16 890 20 000 34 186
391465026Levekårsløft Storhaug0 418 2 750 1 261
391465027Tasta Skatepark del 2 23 000 19 010 10 500 8 781
4337Lervik sykehjem 461 000 21 542 26 250 421 805
4819Tou Tilstandsanalyse 100 500 1 714 1 730 98 783
Sum  3 659 000 545 685 610 715 1 055 085
Sum øvrige prosjekter    585 771 536 913  
Sum utgifter i investeringer   1 131 456 1 147 628  
*     
* oppgitt eks.finansieringsinntekter     
Tabell 13.38 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 23 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 340 817 10 071 787
Inntekter investeringsdel 529 293 596 219
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 228 677 1 355 517
Sum anskaffelse av midler 12 098 787 12 023 523
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 9 925 623 9 501 344
Utgifter investeringsdel 1 131 450 1 232 425
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 048 700 1 036 034
Sum anvendelse av midler 12 105 773 11 769 803
   
Anskaffelse - anvendelse av midler -6 986 253 720
   
Endring i ubrukte lånemidler 11 532 120 150
Endring/korrigering arbeidskapital * -742 787
Endring i arbeidskapital 3 804 374 656
*  
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån.  
Tabell 13.39 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 24 Kapitalkonto

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01.Balanse (underskudd i kapital) 01.01Balanse (kapital) 8 317 331
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg 946 780
Nedskrivninger fast eiendom 83 504 Oppskriving av fast eiendom 
Nedskrivning maskiner og utstyr 709   
Avskriving av fast eiendom og anlegg 317 841 Aktivering BBL-leil 
Korrigeringer anlegg Avskrivninger   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 2 536 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 139 522
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 74 518   
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto Annet 531
Nedskrivninger aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler 74 236
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 157 933 Utlån formidlings/startlån 204 428
Avdrag mottatt på andre utlån 110 608 Utlån egne midler 32 150
Avskrevet utlån Oppskriving utlån 
Bruk av midler fra eksterne lån 560 618 Avdrag på eksterne lån 493 714
Forpliktelse foretak   
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) Pensjonsforpliktelse - netto endring (red) 436 852
Salg aksjer 40   
    
31.12 Balanse (Kapital) 31.12. Balanse (undersk i kapital) 
9 337 237   9 826 425  
Tabell 13.40 Note 24
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger 15.02.2019

13.3 Konsernregnskap

Prinsipper for konsernregnskapet

Stavanger kommune sitt konsernregnskap, er en konsolidering av alle selskaper som inngår i Stavanger kommune som rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets økonomiske resultat og den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital, det vil si et samlet økonomisk bilde av kommunens virksomhet og engasjementer.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er det følgende prinsipper lagt til grunn:

Føringer i investeringsregnskapet vil gjenspeile seg i balansen. Det er på denne bakgrunn at konsernregnskapet blir satt opp ved konsolidering av driftsregnskapet og balansen for de ulike selskap.

Alle vesentlige konserninterne kostnader og inntekter elimineres med utgangspunkt i kostrarapporteringen for 2018.

Alle balanseposter konsolideres ved å eliminere konserninterne fordringer og gjeldsposter.

I Stavanger Utvikling KF ligger   alle tomter og utviklingsområder klassifisert som varelager, dette omklassifiseres til anleggsmiddel i konsernregnskapet da det i konsernsammenheng er å regne som et anleggsmiddel etter kommunale prinsipper

I konsernet føres det etter kommunale prinsipper. De to foretakene som fører etter regnskapsloven, er Stavanger Utvikling KF og Stavanger Parkering KF. Regnskapene for disse er i det vesentlige omklassifisert til kommunale prinsipper i konsernets balanse.

Omklassifiseringen av regnskapene til foretakene som føres etter regnskapsloven, har hatt resultatpåvirkning i den grad kapitalslitet er kommet til uttrykk i driftsregnskapet gjennom avskrivninger fremfor avdrag.

Økonomiske oversikterStavanger kommuneStavanger byggdrift KFNatur- og idrettservice KFSølvberget KFStavanger bolig KF Stavanger Parkering KFStavanger utvikling KFSum elimineringerSum Konsern
Økonomisk oversikt - drift         
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger 462 852 000000  462 852
Andre salgs- og leieinntekter 643 428 10 507 10 456 2 986 235 435 102 230 25 466 0 1 030 508
Overføringer med krav til motytelse (780) 1 226 218 293 189 170 005 7 304 12 996 00 -484 318 1 225 395
Rammetilskudd 2 328 567 0000000 2 328 567
Andre statlige overføringer 348 980 0000000 348 980
Andre overføringer (880) 120 396 1 178 1 270 81 560 19 00 -143 024 61 399
Skatt på inntekt og formue 4 944 822 0000000 4 944 822
Eiendomsskatt 265 555 0000000 265 555
Andre direkte og indirekte skatter000000000
Sum driftsinntekter 10 340 817 304 873 181 732 91 850 248 450 102 230 25 466 0 10 668 077
          
Driftsutgifter         
Lønnsutgifter 4 657 866 132 175 82 126 40 220 9 918 23 424 7 056 0 4 952 784
Sosiale utgifter 1 193 497 41 652 24 949 12 512 2 838 000 1 275 449
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 328 908 106 635 48 193 21 512 86 436 34 740 22 268 0 1 648 692
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon (380) 2 010 653 3 710 4 749 8 584 87 056 00 -484 318 1 630 432
Overføringer (480) 874 995 18 272 10 642 2 956 42 777 30 000 0 -143 024 836 617
Avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 00 443 378
Fordelte utgifter -140 295 000 -1 931 000 -142 226
Sum driftsutgifter 10 317 983 302 988 175 333 88 645 258 021 100 174 29 324 0 10 645 126
Brutto driftsresultat 22 834 1 885 6 399 3 205 -9 571 2 056 -3 857 0 22 951
          
Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte 389 963 1 176 239 208 1 465 2 114 5 -25 474 369 698
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 7 733 0000000 7 733
Mottatte avdrag på utlån 27 954 000000 -25 833 2 121
Sum eksterne finansinntekter 425 650 1 176 239 208 1 465 2 114 5 0 379 551
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger 225 250 18 268 724 20 341 3 724 2 352 -25 474 227 203
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 192 0000000 17 192
Avdrag på lån 335 199 0 2 055 4 053 23 850 10 745 5 520 -25 833 355 589
Utlån 1 877 0000000 1 877
Sum eksterne finansutgifter 579 518 18 2 323 4 777 44 191 14 469 7 872 0 601 861
Resultat eksterne finanstransaksjoner -153 868 1 158 -2 084 -4 569 -42 725 -12 355 -7 866 0 -222 309
          
Motpost avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 00 443 378
Netto driftsresultat 261 326 3 588 8 989 1 497 -21 369 1 712 -11 723 0 244 019
          
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 178 148 13 020 4 791 00000 195 959
Bruk av disposisjonsfond 156 244 00 1 806 15 000 0 6 203 0 179 254
Bruk av bundne fond 149 568 00 1 022 0000 150 590
Sum bruk av avsetninger 483 960 13 020 4 791 2 829 15 000 0 6 203 0 525 803
          
Overført til investeringsregnskapet 167 295 0 6 897 230 0000 174 422
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk000 1 209 0000 1 209
Avsatt til disposisjonsfond 256 840 10 034 4 791 00000 271 665
Avsatt til bundne fond 121 139 00 2 840 0000 123 979
Sum avsetninger 545 274 10 034 11 688 4 279 0000 571 275
          
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 200 013 6 574 2 092 46 -6 369 1 712 -5 520 0 198 548
          
          
Oversikt - balanse         
EIENDELER       0 
Anleggsmidler 27 518 137 382 077 229 266 143 130 1 028 607 277 741 1 770 0 29 082 617
Faste eiendommer og anlegg 13 546 585 00 44 326 1 012 106 263 170 0 446 001 15 312 189
Utstyr, maskiner og transportmidler 682 618 2 494 25 686 8 986 0 13 642 00 733 426
Utlån 2 655 955 00 1 842 0000 2 657 797
Konserninterne langsiktige fordringer 880 112 30 000 29 000 5 000 000 -944 112 0
Aksjer og andeler 792 469 9 124 3 795 2 065 289 929 1 770 0 810 441
Pensjonsmidler 8 960 397 340 459 170 784 80 911 16 213 000 9 568 764
Omløpsmidler 3 134 132 130 776 43 548 24 101 75 219 135 848 523 747 0 3 541 400
Kortsiktige fordringer 540 231 28 578 5 366 3 930 4 533 37 561 449 977 -446 001 624 174
Konserninterne kortsiktige fordringer 31 531 17 609 10 230 3 529 3 296 654 13 122 -79 971 0
Premieavvik 426 146 21 820 7 996 2 281 41 000 458 285
Aksjer og andeler000000000
Sertifikater000000000
Obligasjoner 522 160 0000000 522 160
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 614 064 62 769 19 957 14 362 67 349 97 633 60 648 0 1 936 782
SUM EIENDELER 30 652 268 512 853 272 814 167 232 1 103 827 413 590 525 517 0 32 624 017
          
EGENKAPITAL OG GJELD         
Egenkapital 10 397 540 64 740 33 634 25 242 347 444 209 843 293 697 0 11 372 140
Herav:        0
Disposisjonsfond 644 294 73 952 13 523 1 013 2 740 181 488 299 217 0 1 216 227
Bundne driftsfond 166 895 00 2 840 0000 169 735
Ubundne investeringsfond 29 395 1 267 00 29 384 000 60 047
Bundne investeringsfond 59 548 0000 26 643 00 86 191
Regnskapsmessig mindreforbruk 200 013 6 574 2 092 46 0 1 712 00 210 437
Regnskapsmessig merforbruk0000 -6 369 0 -5 520 0 -11 889
Udisponert i inv.regnskap000000000
Udekket i inv.regnskap000 -540 -3 416 000 -3 956
Kapitalkonto 9 337 237 -17 053 18 019 21 882 325 105 000 9 685 190
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift000000000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -39 841 0000000 -39 841
Langsiktig gjeld 18 570 373 399 130 213 246 126 028 703 503 147 994 156 956 0 19 373 117
Pensjonsforpliktelser 10 356 908 399 130 200 954 95 383 19 795 5 309 3 489 0 11 080 967
Ihendehaverobligasjonslån 5 130 000 0000000 5 130 000
Sertifikatlån000000000
Andre lån 3 019 465 0000 142 685 00 3 162 150
Konsernintern langsiktig gjeld 64 000 0 12 293 30 645 683 708 0 153 467 -944 112 0
Kortsiktig gjeld 1 732 795 48 983 25 934 15 962 52 879 27 307 71 811 0 1 895 700
Annen kortsiktig gjeld 1 684 356 48 384 25 543 11 829 29 228 27 018 69 344 0 1 895 700
Derivater000000000
Konsernintern kortsiktig gjeld 48 440 599 390 4 134 23 652 289 2 467 -79 971 0
Premieavvik000000000
Korrigering for prinsipp som påvirker EK00000 -1 266 5 520 0 4 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 700 708 512 853 272 814 167 232 1 103 827 383 878 527 984 0 32 645 213
MEMORIAKONTI        0
Memoriakonto 442 328 00 4 780 000  447 107
Herav:0000000 0
Ubrukte lånemidler 421 535 00 4 780 000  426 314
Ubrukte konserninterne lånemidler0000000 0
Andre memoriakonti 20 793 000000  20 793
Motkonto for memoriakontiene -442 328 00 -4 780 000  
Tabell 13.41 Konsern 2018. Tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)