a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11 Brukerundersøkelser, statistikk og planer

11.1 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er gjennomført i 2018, i henhold til handlings- og økonomiplan 2018 -2021:

Gjennomførte undersøkelser   
Oppvekst og utdanningHelse og velferdBymiljø og utbyggingAndre
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)Stavanger legevaktIdrettInternbruker
Skole 7. og 10. trinn (elever)Fysio- og ergoterapitjenestenDestinasjonsparker (ParkCheck) 
Barnehage (foresatte) Nabolagsparker (ParkCheck) 
SFO 2. trinn (foresatte) Plan og anlegg 
Ikke gjennomførte undersøkelser   
 Flyktningseksjonen  
 Praksisplasser for funksjonshemmede  
Tabell 11.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomførte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som hovedsakelig gjennomføres på 3., 6. og 9. trinn i Stavanger. Høsten 2018 svarte 3569 foreldre på undersøkelsen som tilsvarte en svarprosent på 65 %. Resultatene viser generelt at dialogen mellom skole og hjem er god, og at elevene blir møtt med positive forventninger på skolen. Resultatene fra foreldreundersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene analyseres grundig på skole- og kommunenivå, og er viktig i Stavanger kommunes system for kvalitetsutvikling. På kommunenivå er resultatene relativt stabile fra år til år, og de viser at elevene trives, opplever mestring og opplever god støtte fra lærerne. Elevene på 10. trinn er generelt noe mindre tilfredse enn elevene på 7. trinn, for eksempel når det gjelder motivasjon og elevmedvirkning. Resultatene er presentert på www.skoleporten.no.

Barnehage

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i Stavangerbarnehagene i perioden 1. til 30. november. Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse benyttes. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut til over 7.000 foreldre med en svarprosent på 75 %. Stavangerbarnehagene har stabilt gode resultater som er godt over målkravet på alle ni hovedområder i undersøkelsen. Barnets trivsel er det området hvor foreldre er mest fornøyd (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet scorer 4,5 av 5 poeng.

SFO 2. trinn

Undersøkelsen om hvordan foreldrene opplever SFO-tilbudet ble gjennomført i februar/mars 2018, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 78 %. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og at samarbeid med personalet er godt. Om lag 12 % av foreldrene ønsker et mer variert aktivitetstilbud. Resultatene fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 31. desember har 5 744 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på legevakten. 72 % har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding. På grunn av utfordringer med å utarbeide forbedringstiltak basert på resultatene vil andre alternativer bli vurdert.


Figur 11.1 Legevakten

Fysio- og ergoterapitjenesten

I perioden mai-juli ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Fysio- og ergoterapitjenesten i

Stavanger kommune. Undersøkelsen ble gjennomført postalt med en svarprosent på 33 %. Resultatene lå over kommunens målsetning med unntak av tilgjengelighet og informasjon som lå like under. Flere av områdene, som respektfull behandling og pålitelighet, ligger klart over målsettingen. Brukernes samlede vurdering fikk et resultat på 84 av 100 poeng.

Idrett

Det ble i desember gjennomført en idrettsundersøkelse for å kartlegge tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene i kommunen. 322 brukere i alderen 7 til 88 år svarte på undersøkelsen. Det er forskjellig snittscore mellom bydelene, men ikke betydelige. Det ble i tillegg gjennomført en undersøkelse rettet mot trenere og lagledere. Utvalget i denne undersøkelsen besto av 94 personer. Resultatene viser at både brukere, trenere og lagledere i stor grad er fornøyd med idrettsanleggene. Idrettsundersøkelsen legges frem i sin helhet for kommunalstyret for kultur og idrett i januar 2019 sak 3/19.

Destinasjonsparker og Nabolagsparker

Undersøkelsen skal måle tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune, og måles gjennom en pågående online undersøkelse som begynte i juli 2018. Antall respondenter var ved årsslutt 159 personer. Sammenlagt tilfredshet for destinasjonsparker viste et tilnærmet likt resultat fra 2016 (80,0 %) til 2018 (80,8 %). Sammenlagt tilfredshet for nabolagsparker viste en reduksjon fra 2016 (97,6 %) til 2018 (85,0 %). Undersøkelsen ble i 2018 gjennomført som en ren online undersøkelse i motsetning til 2016 når det i tillegg ble gjennomført intervju på stedet. Dette kan ha en innvirkning på resultatene og sammenligningsgrunnlaget.

Plan og anlegg

Det ble i perioden mai-september gjennomført en brukerundersøkelse knyttet til kommunale vei-, vann- og avløpsprosjekter i Stavanger kommune. Rapporten ble lagt frem for kommunalstyret for miljø og utbygging sak 152/18. Rådmannen ønsket tilbakemelding fra grunneiere/beboere og næringsliv som har vært berørt av prosjektene. På grunn av et for lavt antall berørte næringsvirksomheter var det kun grunnlag for å gjennomføre en undersøkelse rettet mot beboere.

Resultatet fra brukerundersøkelsen viser at berørte beboere i hovedsak er godt fornøyd med Plan og anlegg sin gjennomføring av prosjektene. Dette gjelder områder som informasjon, imøtekommenhet, faglig dyktighet og sikring. Informasjon med hensyn til endringer er identifisert som et forbedringsområde. Stavanger kommune har tatt i bruk et varslingssystem for å videreutvikle kommunikasjon og informasjon med berørte beboere og næringsdrivende når det gjelder anleggsgjennomføringen.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen knyttet til støttetjenester (regnskap, HR og bedriftshelsetjenesten, innkjøp, budsjett og økonomistyring, regnskap og lønn, IT, Stavanger eiendom og Park og vei) ble gjennomført i juni 2018. Undersøkelsen ble sendt til alle virksomhetsledere, kommunalsjefer, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak, og gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene i Stavanger kommune oppleves. Resultatene var generelt gode og ble videreformidlet til Rådmannens lederteam og de målte enhetene i oktober/november.

Ikke gjennomførte undersøkelser

Flyktningseksjonen

Brukerundersøkelsen knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016. Undersøkelsen er utsatt fra 2018 til 2019, blant annet som følge av pågående arbeid med omorganisering av introduksjonsprogrammet. Nytt tentativt tidsrom er 2. halvår 2019.

Praksisplasser for funksjonshemmede

Det var i 2018 planlagt en brukerundersøkelse for deltakere på praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) jfr. vedtak i kommunalstyret for levekår sak 22/17. Planleggingen ble påbegynt høsten 2018, og undersøkelsen gjennomføres i januar 2019. Undersøkelsen er ny i Stavanger kommune, og omfatter både telefonintervju og personlige intervjuer. Undersøkelsen og resultatene vil ha et kvalitativt tilsnitt.

11.2 Statistikk

11.2.1 Oppvekst og utdanning

Barnehage

Barnehage20142015201620172018
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
0 - 6 år i alt7 5547 6377 6067 4687 433
0 - 3 år kommunale barnehager1 6841 6721 6811 6401 642
0 - 3 år private barnehager9811 0011 0461 0891 075
3 - 6 år kommunale barnehager3 0993 0773 0832 9502 887
3 - 6 år private barnehager1 7901 8881 7961 7891 829
Tilbud til barn med spesielle behov     
Styrket barnehagetilbud, antall barn503480531565552
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn4038334745
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 285335378430429
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt199223147116175
Helse barn2727192021
Helse familie7672593675
Søkt inn av barneverntjenesten1527181923
Språklige minoriteter8174514156
Antall barnehager     
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne 70/5572/5572/5570/53  66/53
Barnehager adm. lagt under skole                 11111
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager                5556585451
Tabell 11.2 Barnehage
Last ned tabelldata (Excel)

Skole og SFO

Skole og SFO20142015201620172018
Grunnskole     
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 60515 74515 82916 09416 309
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 69414 79015 12315 24815 311
- Barnetrinn10 43510 60710 82610 89610 982
- Ungdomstrinn4 2594 1834 2974 3524 329
Sum årsverk personale med lederoppgaver130117121128135
Sum årsverk til undervisning 1 0881 0611 0941 1271 187
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 4621 3891 4781 5231 660
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-81 1831 1771 1991 2231 138
Skolefritidsordning     
Barn i SFO4 7564 6184 5194 6134 509
Barn i SFO med 100% plass3 8133 5833 4113 4063 304
Dekningsgrader     
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-88,187,987,4
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-19,99,49,81010,8
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO77,673,470,871,770,8
Produktivitet     
Lærertetthet i ordinær undervisning18,6191918,817,4
Tabell 11.3 Skole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)
Kulturskolen20142015201620172018
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor8 9888 7699 1409 0168 893
Antall elevplasser kulturskolen:3 5243 5483 5753 6153 652
- Musikkgrupper 0 til 5 år 9611610199
- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn 410420465455435
- Instrumental 1 7171 6581 6501 6341 613
- Annen musikkopplæring3020 2123
- Dans 8599059559931 016
- Bilde / visuell kunst91899098101
- Drama/teater167170130122173
- Samspill/kammermusikk146190170190192
Tabell 11.4 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)
Johannes læringssenter 20142015201620172018
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn5542606562
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn400520389409430
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever289257335228221
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever 5413612277
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever860750901816783
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever243289385326302
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere9626579068951 082
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere5 - 1288 -
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere198253361320360
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere56931069396
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere541526576601778
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1215131313
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere5244656648
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere1 1361 052877681690
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere919557592220300
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere48129127564
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere238233295323337
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere - - 338 -
Grunnskole norske voksne Deltakere - - - - -
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere22247127
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere15 - - 3347
Spesialundervisning for voksne Deltakere174168167115204
Fagkonsulent innen synKlienter126129152149156
Fagkonsulent innen hørselKlienter460486466359521
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter5712512510876
DatahjelpKlienter1515241211
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen 4848545454
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn) 2828282828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)  30303030
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)* 44444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap 300300300300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3 3 0003 0003 0003 0003 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet 3 0003 0003 0003 0003 000
*      
MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Tabell 11.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)
PPT20142015201620172018
Antall saker3 2103 0523 2263 3353 409
Antall nye saker voksne77174176233219
Antall nye saker barn812798932911992
Antall sakkyndige vurderinger1 0991 0731 2311 3121 185
Kvalitet     
Antall på venteliste4797110120166
Tilbud systemarbeid     
Antall nettverk og konsultasjoner244418ca. 450456463
Antall kurs6876ca. 808279
Tabell 11.6 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20142015201620172018
Årsverk helsesøster51,250,653,159,267,4
Årsverk jordmor6,66,66,68,610,6
Årsverk psykologer3333Psykologene gikk inn i familiesenteret i 2017
Årsverk Helsestasjonens familiesenter777711
Fødsler1 7471 7631 7241 7051 606
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 4171 4601 4021 5111 363
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 20644 54345 72444 46044 612
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år33 88634 34539 61043 55446 785
Telefonkontakter helsestasjon7 8927 2097 1166 2269 660
Barselgrupper155154146145160
Antall deltakere i barselgrupper1 2381 3951 2481 3751 311
Tverrfaglige samarbeidsmøter514471494525644
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser448815850460653
Kvalitet     
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte78 %80 %83 %77 %83 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine95 %94 %93 %96 %**
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine92 %93 %91% *90% ***
*     
MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
**     
Ingen SYSVAKstatistikk for 2017, kommer i mars 2019 for både 2017 og 2018     
Tabell 11.7 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)
Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2017Andel barn og unge (0-25 år) 2017%-andel barn og unge 2017Sum besøkende 2018Andel barn og unge (0-25 år) 2018%-andel barn og unge 2018
Øyahuset Hundvåg35 68114 75241,338 50115 56940,3
Midjord bydelshusStorhaug33 23416 50149,725 01810 80943,2
Kyviken- StorhaugBydekkende2 8572 8571002 4752 475100
Madla bydelshusMadla78 04822 10228,378 50025 17432
Kvernevik bydelshusKvernevik32 55918 20955,931 78020 61064,9
Tasta bydelshusTasta40 34517 80544,138 88417 19644,2
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 29 24910 64636,331 21311 15835,7
Fritid PUHTjensvoll 8 4741 31515,58 4991 27114,9
Bekkefaret bydelshusHillevåg45 17412 71128,141 43014 91936
Gausel bydelshusGausel76 86050 7006636 39624 63667,7
Metropolis Sentrum55 00052 2509552 74350 23295
Rock Comp / RUFBydekkende3 4543 4541003 9383 938100
BakgårdenBydekkende1 7961 796100731731100
Sum besøkende 44239722468050,8362 373197 36154,5
Tabell 11.8 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)
Fiks Ferigge ferie (FFF)2015201620172018
Sommeraktiviteter    
Ferieklubb567543498646
Sommerleir Vier17517714691
Ungdomsleir Vier42443945
Sommerbonanza'00084
Sommerleir Lundsvågen144148150150
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie9289128331016
Tabell 11.9 Fiks ferrige ferie
Last ned tabelldata (Excel)
Barneverntjenesten20142015201620172018
Alle barn med tiltak9878809279801062
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.624431441611699
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.339449486369363
Nye meldinger9661019116110781252
Henleggelsesprosent meldinger25 %19 %9 %6 %3 %
Nye undersøkelsessaker739806105010101042
Henleggelsesprosent for undersøkelser53 %50 %59 %60 %62 %
Nye barn med vedtak om tiltak383397396400450
Antall Fylkesnemndsaker6050323451
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda3922174545
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse30 %2 %4 %12 %11 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda100 %100 %81 %92 %100 %
Medhold saker i fylkesnemnda90 %86 %78 %94 %96 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)63 %49 %48 %62 %66 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)37 %51 %52 %38 %34 %
Tabell 11.10 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

 

11.2.2 Helse og velferd

Helse- og sosialkontor 20142015201620172018
Bestillerfunksjon      
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet 1528922
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland 2622202112
Tabell 11.11 Helse- og sosialkontor - bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter2 0142015201620172018
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig16148734253574
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2527164322631
Bofellesskap PUH1606757726868
Bofellesskap psykiske lidelser1456650443941
Bofellesskap rus og psykiske lidelser241311757
Bofellesskap fysisk funksjonshemming268121185
Omsorgsbolig med innskudd/BBL913019182930
Omsorgsbolig uten innskudd292281361312
Dagsenter puh4387868
Dagsenter funksjonshemmede1442117
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn 8685929982
Antall personer med personlig assistent 3939607175
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP) 426395343338399
Samhandlingsreform      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012) 16501748145414432668
Tabell 11.12 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)
Helsehuset201620172018
Forebyggende hjemmebesøk   
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401425392
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %67 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608688700
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %15 %
Sykepleieklinikken   
Antall brukere ved sykepleieklinikken165189202
Psykologtjenesten   
Ungdom - antall brukere*91 na na
Ungdom - antall konsultasjoner*435 na na
Voksne - antall henvendelser**194162325
Voksne - antall tilbud**103 na 194
Voksne - antall avslag**64 na 131
Frisklivssentralen   
Antall deltakere560682618
Publikumsforedrag   
Antall deltakere  1 300
Avdeling velferdsteknologi   
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24na95
Antall brukere med medisindispenser 5687
Antall brukere med nattkamera 22
Antall brukere med mobil trygghetsalarm 3412
Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190630
Antall brukere med Dosecan   23
Antall brukere med dørsensor   3
*   
Psykologtjenesten for ungdom ble flyttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det foreligger derfor ikke tall for 2017.   
**   
Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.   
***   
2016: Omfatter pilotering nattkamera, mobil trygghetsalarm   
Tabell 11.13 Helsehuset
Last ned tabelldata (Excel)
Alders- og sykehjem20142015201620172018
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.963963953953974
Andel sykehjem korttid2020222222
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania4141343434
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre177177177177147
Antall dagsenterplasser245245223223223
Kvalitet     
Andell plasser i enerom95,495,495,495,498,4
Service (pr. 31.12)     
Antall aktuelle søkere til:     
Sykehjem langtid, inkl rus, demens7361477462
Sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende6759595549
Dagsenter eldre, inkl økning av dager2725162348
Aldershjem og bofellesskap eldre3026222523
Tabell 11.14 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20142015201620172018
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12781747728695722
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 2761 2021 12811441094
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 4821 4401 55416961626
Antall oppdrag nattjenesten42 83439 49137 25433 79236 685
Antall omsorgsboliger*380378364360350
Antall bofellesskap424427430426408
*     
Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med og uten innskudd.      
Tabell 11.15 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Psykisk helse20172018
Antall bofellesskap1714
Antall boenheter171166
Antall utflyttinger fra bofellesskap1916
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.123948
Tabell 11.16 BOA Psykisk helse
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Nord og Sør20172018
Antall bofellesskap2227
Antall boenheter159177
Antall utflyttinger fra bofellesskap03
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.126868
Tabell 11.17 BOA Nord og sør
Last ned tabelldata (Excel)
Fysio- og ergoterapitjenesten20142015201620172018
Antall årsverk     
Ant. årsverk ergoterapi22,919,422,219,226,65
Ant årsverk fysioterapi44,441,74247,1545,7
Ant. årsverk  fysioterapi m/driftsavtale*54,1555556,756,46
Antall pasienter     
Kommunal ergoterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 2 1 0 1 0
Ant. pasienter 18 - 66 år 9 17 10 6 4
Ant. pasienter 67 - 79 år 30 23 7 5 3
Ant. pasienter >80 år 42 35 8 3 4
I alt 83 76 25 15 11
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 261 215 249 207 217
Ant. pasienter 8 - 66 år 181 197 186 227 249
Ant. pasienter 67 - 79 år 136 117 102 124 121
Ant. pasienter >80 år 151 130 107 143 123
I alt 729 659 644 701 710
Kommunal fysioterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 2 0 11 3 59
Ant. pasienter 18 - 66 år 29 37 64 53 65
Ant. pasienter 67 - 79 år 125 125 149 188 226
Ant. pasienter >80 år 297 317 438 499 496
I alt 453 479 662 743 846
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 656 640 648 667 702
Ant. pasienter 18 - 66 år 171 201 189 196 254
Ant. pasienter 67 - 79 år 148 161 155 169 191
Ant. pasienter >80 år 265 204 227 216 221
I alt 1 240 1 206 1 219 1 248 1 368
Privat fysioterapi med kommunal avtale      
Ant. pasienter 0 - 17 år * 973 1 019 1 146 1 129 1 202
Ant. pasienter 18 - 66 år * 7 971 5 774 5 870 5 754 5 871
Ant. pasienter 67 - 79 år * 2 037 1 869 1 946 1 926 1 900
Ant. pasienter >80 år * 731 667 762 709 588
I alt 11 712 9 329 9 724 9 518 9 561
Antall konsultasjoner     
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 394 435 261 317 380
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 424 2 418 2 226 2 041 2 344
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 418 6 255 6 906 6 596 7 682
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 11 507 11 495 11 534 11 855 13 065
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 137 269 159 208 153 785 148 091 138 297
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 6 840 7 216 4 752 4 858 7 123
*     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
* 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018     
Tabell 11.18 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)
Tekniske hjemmetjenester20142015201620172018
Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3 268 2 809 4 028 4 827 5 098
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 14 684 17 417 14 985 18 799 19 318
Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3 014 2 964 3 695 4 071 4 797
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen 5 511 6 340 6 580 6 877 7 543
Uleverte alarmer 492 458 548 1 980 657
Innhentede alarmer 497 461 556 1 929 594
Reparasjoner korttidslager 639 765 1 578 2 065 2 232
Betjente brukere, korttidslager 3 764 3 895 3 988 4 552 4 257
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 514 2 743 2 700 2 656 2 709
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 737 872 868 813 806
Tabell 11.19 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)
Rehabiliteringsseksjonen       
Botiltak  Antall plasser20142015201620172018
M100 (start okt 12)Belegg986 %80 %67 %40 %40 %
No 1 (start nov 12)Belegg1095 %95 %78 %85 %90 %
L47Belegg14*61 %55 %57 %50 %60 %
Opp og levBelegg4100 %100 %25 %50 %50 %
Småhusene (start okt 16)Belegg7  71 %90 %90 %
Musegaten 98 (start april 16)Belegg7**  83 %100 %100 %
I alt 51    
Helsetjenester      
Helsestasjon for rusAntall brukere  262 265 269 343 335
 Antall konsultasjoner  2 394 2 615 3 041 3 821 3 946
Værested/stuetilbudAntall henvendelser    7 598 7 574 7 128
Tabell 11.20 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Dagsenter og avlastning     
Dagtilbud20142015201620172018
Antall plasser på dagsentrene 5659627079
Antall brukere av dagsentrene8286879532
Antall brukere som har plass 5 dager i uken2417172116
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1517242117
Antall brukere med SFA i ferier1517252215
Avlastning     
Antall plasser i avlastningsbolig2825212122
Antall brukere av avlastningsplassene127114101107104
Antall kriseplasser 44444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)109000
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)66546
Bolig     
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1413131318
Antall plasser i bofellesskap. 1111202018
Tabell 11.21 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)
Boligkontoret20172018
Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332278
Antall utkastelser2026
Antall utbetalte startlån114128
Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114128
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2 408 2 420
Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)83,184,9
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 9298
Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)2,982,7
Tabell 11.22 Boligkontoret
Last ned tabelldata (Excel)
OBS-teamet20172018
Antall brukere med oppfølging per 31.129579
Antall nye brukere i løpet av året2518
Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året2628
Tabell 11.23 OBS-teamet
Last ned tabelldata (Excel)
NAV kontor     
Sosialtjenesten 20142015201620172018
Mottakere av sosialhjelp 3 228 3 387 3 843 3 931 3 864
- Andel under 25 år  2324242322
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 3030303540
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 3840403938
Nyregistrerte i løpet av året 487601768906*832
Stønadsmottakere i % av befolkning  2,52,62,932,9
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 149,4165,3193,4196,3196,7
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise  128121948762
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise  10,87,65,73,62,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 11,9984,77,1
Midlertidig bolig, antall brukere 313262222184203
Antall unge u/25 år på hospits 2427202821
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 84941098683
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 7510196116103
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 70799094 
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp8,89,610,29,37,7
*     
*ny type telling som inkl. familiemedlemmer av tidligere mottakere, resultatet er nokså likt som året før med samme tellemåte     
Tabell 11.24 NAV kontor
Last ned tabelldata (Excel)
Arbeidstreningsseksjonen20142015201620172018
Tiltaksplasser - søknader98112121132101
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)45 %45 %47 %20 %34 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)16 %13 %14 %23 %15 %
JobbSats   22 %24 %
START36 %43 %39 %35 %27 %
Tiltaksplasser antall190219222204178
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)36 %41 %37 %27 %37 %
JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)   11 %15 %
START42 %32 %29 %28 %23 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)22 %26 %33 %32 %25 %
Resultat/ Sluttstatus: 711181038294
Jobb24 %14 %15 %20 %14 %
Skole8 %7 %6 %11 %10 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)3 %19 %9 %3 %3 %
Arbeidsmarkedstiltak26 %8 %22 %17 %20 %
Avklart og tilbakeført NAV33 %37 %33 %38 %41 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen6 %14 %16 %10 %12 %
Tabell 11.25 Arbeidstreningsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted20142015201620172018
Antall henviste179167268414399
Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats  7211694
Antall deltakere123118195298403
Avsluttet Status     
Jobb53 %39 %29 %20 %20 %
Skole7 %18 %14 %10 %14 %
Statlig ytelse (dagpenger/AAP)0 %0 %0 %4 %1 %
Arbeidsmarkedstiltak5 %8 %22 %14 %17 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen2 %3 %4 %4 %5 %
Annet. bl.a flyttet 4 %2 %9 %0 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)22 %28 %29 %30 %9 %
Fremdeles i tiltak11 %5 %9 %9 %8 %
Tabell 11.26 Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)
Praksisplasser for funksjonshemmede20142015201620172018
Antall personer med PFF - avtale pr 31.124442605869
Antall henvendelser   1931
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet31001
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1313131314
Tabell 11.27 Praksisplasser for funksjonshemmede
Last ned tabelldata (Excel)
Flyktningseksjonen     
Mottak20142015201620172018
Vedtak om mottak120120370285140
- Derav enslige mindreårige252080259
Mottak113136355279136
- Derav enslige mindreårige182061255
Antall tildelte kommunale boliger4241707052
Antall personer som har skaffet bolig selv528422519
Tabell 11.28 Flyktningseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Krisesenteret20142015201620172018
Kvinnelige beboere 138 161 207 153 197
Mannlige beboere 28 28 26 25 33
Barn 72 122 140 126 148
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 2 810 3 520 4 350 3 714 4 011
Overnattingsdøgn mannlige beboere 735 1 603 501 316 809
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn  164   
Overnattingsdøgn barn 1 672 3 333 3 042 3 367 3 856
Dagbrukere 539 488 816 1 067 935
Tabell 11.29 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)
Stavanger Legevakt20142015201620172018
Konsultasjoner totalt* 43 934 42 890 42 651 35 201 45 970
Oppdrag legevaktbil      1 924
Sykebesøk 1 577 1 460 1 600 969 993
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 350 380 520 585 557
Voldtektssaker** 80 93 92 156 153
Legevaktsentral telefonbesvarelser***   89 586 108 629 110 683
Kvalitet     
Klagesaker legevakten totalt****4564402852
Tilsynssaker fra Helsetilsynet****91821112
*     
*Nytt journalsystem fra mars 2017     
**Ny måte å føre statistikk på fra 2017     
***Ny måling fra 2016     
**** Registreringene fra 2016 er heftet med stor usikkerhet     
Tabell 11.30 Stavanger legevakt
Last ned tabelldata (Excel)

11.2.3 By- og samfunnsplanlegging

Kultur og byutvikling20142015201620172018
Journalførte saker INN13 43312 86910 6999 3808 077
Journalførte saker UT12 21311 2108 7537 6917 471
Journalførte saker INN BYPLAN1 6311 6439621 1471 489
Journalførte saker UT BYPLAN1 0341 093793833582
Tabell 11.31 By- og samfunnsplanlegging
Last ned tabelldata (Excel)
Byggesak 20142015201620172018
Antall mottatte byggesaker25062088129313591476
Saker behandlet i kommunalstyret5760634724
Tilsyn324376288351266
Midlertidige brukstillatelser187211188161140
Ferdigattester992859881841971
Antall boliger igangsatt725501357447539
Antall boliger fullført8991149392371420
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker41263152,535
Tabell 11.32 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)
Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2018-31.12.2018Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager)Lovpålagte tidsfrister (dager)
12 uker med foretak 16243,9684
12 uker uten foretak18346,6284
3 uker med foretak37621,0721
3 uker uten foretak35623,9721
Søknad om dispensasjon3041,184
Søknad om endring av tillatelse11742,1121/84
Søknad om ferdigattest88712,8121
Søknad om igangsettingstillatelse20817,5421
Søknad om midlertidig brukstillatelse8113,0921
Ramme 12 uker15563,2384
Ramme 3 uker4532,2784
Klage i byggesak5269,4884
Tabell 11.33 Saksbehandlingstid byggesak 2018
Last ned tabelldata (Excel)

11.2.4 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

RenovasjonEnhet20142015201620172018
ÅrsverkAntall76,56,56,56,5
Papir, pappTonn73466934607861255511,8
GlassTonn1373123811591060916,4
Farlig avfallTonn568529531574568,2
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn1363313594141091175013440,2
Plast (emballasje)Tonn712725658746866,9
MetallerTonn27441996188518411787,4
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn29002804235023742452,8
Tøy og tekstilerTonn898934898957992,6
TrevirkeTonn52475038494750354664
GipsTonn479478461524479,7
BildekkTonn302173,4
Grovavfall til materialgjenvinningTonn247255269406332,6
Rene masserTonn  141415441438
Inerte gjenstander og byggevarerTonn  179417801687,4
AsfaltTonn  391922
FritidsbåterTonn    5,5
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn3615034525366133474235168,9
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn2140020649198961965419052,9
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn5755055174565095439654222
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%0,63 %0,63 %0,65 %0,65 %0,65 %
*      
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.      
Tabell 11.34 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger eiendom

Stavanger eiendom     
Prosjektering bygg20142015201620172018
Ferdigstilte bygg702358463661419
Ferdigstilte selvbyggerboliger15190N/AN/A
Anbudsåpninger7950429171
Innleverte enkeltanbud403275194344267
Forvaltning av eiendommer2014201520162017*2018
Skoler52 / 271 47946/24925746/25492150/26389150/265711
Helsebygg41 / 114 12138/10044038/10044044/7999644/81569
Boliger2565 / 166 7252577/1674452586/16800045/269145/2691
Idrettsbygg39 / 62 25533/6293534/6593532/6559933/70444
Kultur- og fritidsbygg38 / 27 10238/2710238/2710238/4368738/45951
Barnehager78 / 61 38679/6171681/6427377/6216477/62314
Kontor- og foretningsbygg21 /69 99222/7300921/7100017/4061517/40615
Beredskapsbygg22 / 25 00023/2500023/2500022/2400022/24000
Andre bygg og grunneiendommer215 / 20 000220/22000220/22000220/22000220/22000
Sum3 072 / 793 6703076/7889043087/798671545/604643546/615295
*     
Kulturhus er flyttet tilbake fra kontor og foretningsbygg til kultur og fritidsbygg, samt bygg som hører til Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF er tatt ut av denne raportering for 2017.      
Tabell 11.35 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei

Park og vei       
Vedlikeholdsarealer 20142015201620172018
Park og idrett, totalt i dekar  14 092 13 950 14 223 14 762 14 850
Vei, totalt i dekar  2 558 2 558 2 577 2 577 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Slaghull lappet stk 1 212 1 166 1 210 1 292 1 321
Nye skilt oppsatt stk 128 168 115 170 77
Gatesluk tømt stk 1 334 3 291 3 710 3 576 2 095
Skilt reparert stk 759 663 410 853 628
Sand/slam fra sluk tonn 133 566 665 568 477
Gaterenhold ink sykkelrutertonn 1 422 644 661 836 423
Gatemiljø reparasjoner stk 344 1 902 1 045 NA 777
Kvalitet  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Gatelys kr/km 20 284 20 284 23 833 23 833 14
Sluk, tømming kr/stk 550 550 754 754 754
Gaterenhold kr/innb. 80 80 53 53 53
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) 49 560 52 666 54 740 38 772 52 330
Service  2 014 2 015 2 016 2 017 2 017
Gravemeldinger stk 634 584 586 643 524
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk 347 1 431 651 785 711
Gemini meldinger behandlet av NISstk 2 228 2 535 1 541 2 338 1 977
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelstk  167 195 169 294
Gemini meldinger behandlet av NIS sykkel     229 316
       
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg 20142015201620172018
Sikrede lekeplasser stk107252135
Totalrehabiliterte lekeplasser   222
Andre nye lekeplasser til vedlikehold62241
Nyanlegg turveier (m)6973618859151000
Nye nærmiljøanlegg11920
Blomster plantet ut i Stavanger 4482539495259001410724875
Botanisk hage, omviste personer732625775651476
Stavanger friluftssenter, besøkende personer123828891491584626
Plantekar og ampler 162158165150180
       
Type anlegg, område eller utstyr 20142015201620172018
BarnehagerAntall7878757976
SkolerAntall4347464547
Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall7777778188
IdrettsparkerAntall1111111111
Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall33222
Fotballbaner grus 60 x 100Antall99444
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall1212141413
Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall2424252525
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall77778
NaturvernområderAntall99989
BallbingerAntall2035353522
Skateanlegg*Antall  121313
Balløkker**Antall140122136200145
Sandvolley-baner Antall1823232523
IdrettsutstyrAntall10341205125413721340
Lekeplass-utstyrAntall25682519253517481731
LekeplasserAntall268269269283284
Busker og blomsterfeltMengde-dekar361361354373373
Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar387390496613491
Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar70659577211161319
Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar914875792734690
PlenMengde-dekar12961443129112011224
Skogsdekket markMengde-dekar74646584614165706572
Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar7884958484
Anlegg og områder totaltAntall14861488174619041934
*      
*Ny enhet fra 2016, tidligere målinger er antall skateramper      
**Ny måte å registere balløkker på fra 2017      
Tabell 11.36 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)
Måling, sykkel og gående20172018
Forus Vest syklende 133 722 142 287
Randabergveien syklende 209 600 305 614
Tjensvollkysset syklende 255 795 270 674
Sørmarka syklende 262 194 247 570
Stokkavatnet gående 187 549 164 362
Mosvatnet gående 445 544 432 786
Godalen gående 112 212 127 807
Tabell 11.37 Syklister og gående
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett

Idrett     
Besøk idrettshaller og anlegg20142015201620172018
Gautesete idrettshall 97 452 98 202 98 487 97 654 98 112
Hetlandshallen 223 346 223 974 222 439 224 111 223 121
Hundvåghallen A 121 628 121 606 121 047 120 931 122 065
Hundvåghallen B nye 103 980 104 109 105 236 104 344 103 124
Kvernevikhallen 115 008 115 206 114 782 113 664 112 876
Stavanger idrettshall 236 994 237 491 237 864 238 145 240 345
Stavanger svømmehall 117 892 130 536 143 039 0 -
Hundvåg svømmehall   4 967 7 760 8 045
Kvernevik svømmehall   2 151 7 555 7 698
Stavanger svømmestadion Gamlingen 90 104 48 785 0 120 000 215 000
Stavanger turnhall 133 847 134 658 134 498 132 889 133 456
Tastahallen0 32 876 36 505 34 667 33 675
Tastavarden fjellhall 60 123 61 209 61 009 62 260 61 450
Tastarustå idrettshall 140 503 142 877 141 956 141 765 142 563
Storhaug idrettshall 100 812 101 436 101 658 102 778 105 634
Sum 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523 1 607 164
      
Tilskudd      
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 689 34 481 21 838 24 721 23 800
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr180164164164160,25
Tabell 11.38 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 20142015201620172018
Antall årsverkpr 31.12534952505253
Vannledning-lengdekm 654657659660662
Spillvannsledning-lengdekm 336341342354347
Fellesavløpsledning-lengdekm 254250251252253
Avløpspumpestasjonerantall 103104106107110
Regnværsoverløpantall 3030313131
Kunde/service  20142015201620172018
Pålegg om utbedring av private anlegg antall 551411168
Vannmålere i drift antall 31723187323032603292
Utskifting av vannmåler antall320200383233333386
Antall slamavskillere i drift, totaltantall 18881828174716701579
Antall slamavskillere med private utslipp antall  720719664506
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall6011054
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall 816769723792747
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90104876571134
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-64,7ia.5,2i.a.5,2i.a.
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-64,7ia.5,1i.a.5,1i.a.
Produksjon - vann  20142015201620172018
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb 782731812,05526069781806874
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb 316297320,23082084376318334
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³17,519,11818,117,117,5
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn 396371371352357
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m 42594311535436945674
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00106,66,68,15,68,6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<6555609966106
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.km2332,327,321,525,327,8
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) GodGodGodGodGodGod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) GodGodGodGodGodGod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall 6567728185
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall 4655513639
Produksjon - avløp  20142015201620172018
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb. 128913701391,155039051916321602
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb 542636602,80128765719841734
Avløpsmengde levert IVARmill./m328,524,127,124,231,925,9
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m 39254558582749506071
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00106,77,79,88,310
Spylte avløpsledningerkm303636,132,742,141,7
Rørinspeksjonkm303140,832,236,342,5
Strømforbruk pumpestasjonerMWh     3344
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall 87542
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<303053443235
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%545333
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall4x3943
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall 3654453861
Tabell 11.39 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

11.2.5 Personal og organisasjon

Organisasjon201320142015201620172018
Kommunenivå      
Ansatte inkl. foretakene      
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 9 498 9 694** 9 927 9 962 10 396
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 7 773 7 889** 8 142 8 183 8 373
Ansatte ekskludert foretakene      
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 8 930 9092** 9 324 9 374 9 778
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 7 284 7389** 7 615 7 738 7 827
Andel kvinnelige ansatte 81 %81 %81 %80 %81 %80 %
Sykefravær6.9%7.2%7.7%7.6%8.2%8.3%
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,8 år64,9 år65,1 år64,8 år65 år64,4 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,6 år66,3 år63,2 år63,9 år65,9 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)68 %*70 %72 %65 %74 %74 %
Antall AFP per 31.12.231255259305***322337
*      
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.      
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.       
*** Tallene fra 2016 er usikre      
Tabell 11.40 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)
 Årsverk 31.12.2017Årsverk 31.12.2018Endring i årsverk 2017-2018Endring i prosent 2017-2018
Stavanger kommune samlet 7 738 7 827 89 1,15
Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,38
Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1
Bymiljø og utbygging 212 221 9 4
By- og samfunnsplanlegging 89 100 11 12,7
Innbygger- og samfunnskontakt 56 62 6 10,1
Stab og støtte 274 278 4 1,5
Annet (lærlinger utgjør 170 årsverk i 2017 og 172 i 2018) 189 199 9 5
Helse og velferd, Oppvekst og utdanning 6 917 6 971 54 0,8
Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,4
Oppvekst og utdanning stab 37 42 5 13,5
Kommunale barnehager 1 215 1 183 -32 -2,7
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 167 160 -7 -4,2
Grunnskole 2 036 2 053 17 0,9
Johannes læringssenter, Kulturskolen og PPT 382 366 -16 -4,2
Barnevern 139 142 3 2
Embo 92 67 -25 -27
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 98 107 9 9,1
Ungdom og fritid 95 82 -13 -13,2
Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1
Helse og velferd stab 44 46 2 4,6
Bydekkende helse og omsorgstjenester 120 121 1 1,2
Hjemmebaserte tjenester 538 535 -3 -0,6
Sykehjem 642 728 86 13,3
Bydekkkende velferd og sosiale tjenester 454 472 18 4
Bofellesskap 581 569 -12 -2,1
Helse og sosial kontor 108 107 -1 -1,1
NAV kontor 100 104 4 4
Legetjeneste og akuttjeneste 69 84 15 21,7
Tabell 11.41 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper

 I 2018 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er samme fordeling som i 2017. Det er størst andel kvinner i tjenesteområdene Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Virksomhetsområdet barnehage skiller seg ut med høyest andel kvinner. Andel menn innen Helse og velferd er uforandret totalt sett sammenlignet med 2017, men det har vært en økning på 2 prosentpoeng i andel menn ved både bofellesskap og på sykehjem. Tabell 11.4 viser fordelingen per tjeneste- og virksomhetsområde i 2018 sammen med endring i andel menn i 2017.

TjenesteområdeAndel KvinnerAndel MennEndring i andel menn 2017 -2018
Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc75 %25 %8
Oppvekst og utdanning82 %18 %-0,2
Helse og velferd81 %19 %0,3
By- og samfunnsplanlegging60 %40 %-3,2
Bymiljø og utbygging36 %64 %-0,4
Innbygger- og samfunnskontakt79 %21 %0,3
Stab og støtte63 %37 %-0,5
Stavanger kommune samlet80 %20 %0,1
Utvalgte virksomhetsområder Andel KvinnerAndel Menn% 
Bofellesskap71 %29 %2,1
Hjemmebaserte tjenester90 %10 %-0,5
Sykehjem86 %14 %1,8
Kommunale barnehager95 %5 %-0,3
Grunnskole76 %24 %0,1
Tabell 11.42 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)
Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn fra 2017 - 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning0,75 %0,25 %-0,3
Fagarbeiderstillinger0,85 %0,15 %-0,5
Stillinger med krav om høyskoleutdanning0,85 %0,15 %0,4
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning0,81 %0,19 %-0,3
Mellomleder0,74 %0,26 %0
Direktør, fagsjef, virksomhetsleder0,72 %0,28 %2,6
Akademikere0,66 %0,34 %-0,1
Lærling/Student0,79 %0,21 %1,1
Tabell 11.43 Fordeling kvinner og menn på stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper

 Tabell 11.44 viser at kvinner har høyere lønn enn menn i stillinger uten særskilt krav om utdanning og i stillinger med krav om høyskoleutdanning. Kvinners lønn utgjør minst av menns lønn i gruppe 6 (direktør, fagsjef, virksomhetsleder) og gruppe 7 (akademikerne). Kvinners lønn har økt med 1 prosentpoeng i gruppe 7, og gått ned i gruppe 1 og 4.

Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)Gj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018Endring fra 2017 - 2018
Stilling uten særskilt krav til utdanning 351 770 335 443 105 %-1,2
Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling 407 572 407 951 100 %0
Stilling med krav om høyskoleutdanning 470 987 464 141 101 %0,1
Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd. 538 863 542 591 99 %-0,6
Mellomleder 613 936 643 099 95 %0,3
Virksomhetsledere, avd.ledere og direktører 792 118 909 009 87 %-0,4
Akademikere 626 044 662 596 94 %1,3
Lærling/Student 333 063 332 878 100 %0,2
Tabell 11.44 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsforhold i tjeneste- og virksomhetsområde

Tabell 11.45 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i prosent av menns lønn er minst i Innbygger- og samfunnskontakt med 84 prosent, en nedgang fra 89 prosent i 2017. Hos Bymiljø og utbygging er kvinners lønn i prosent av menns lønn 111 prosent, en økning på 1 prosent i forhold til 2017.

TjenesteområdeGj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018Endring fra 2017
Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc 377 726 440 570 86 %-5,2
Oppvekst og utdanning 477 475 487 476 98 %-0,7
Helse og velferd 431 788 436 158 99 %-1,2
By- og samfunnsplanlegging 654 069 657 354 100 %-0,2
Bymiljø og utbygging 668 536 601 776 111 %0,7
Innbygger- og samfunnskontakt 571 984 677 700 84 %-4,7
Stab og støtte 582 288 620 197 94 %-1,1
Stavanger kommune samlet 462 654 484 757 95 %-0,8
Utvalgte virksomhetsområder Gj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018 
Bofellesskap 403 100 383 673 105 %-0,3
Hjemmebaserte tjenester 411 115 396 340 104 %-1,5
Sykehjem 414 090 402 120 103 %0,5
Kommunale barnehager 441 574 406 655 109 %-3,8
Grunnskole 482 569 481 650 100 %-0,9
Tabell 11.45 Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Innenfor Oppvekst og utdanning er det størst lønnsforskjeller i barnehagene. I Helse og velferd er de største forskjellene hos hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og sykehjem. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan påvirke snittgrunnlaget. I barnehagene og i hjemmebaserte tjenester har derimot forskjellen blitt redusert i 2018.

11.2.6 Kommunikasjon

Innbyggerservice20142015201620172018
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 109 885 96 365 84 480 62 516 76 017
Svarprosent sentralbordet 82 %84 %89 %86 %89 %
Brukte digitaleløsninger (E-skjema)   2 175 2 977 8 028
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 260 11 707 10 256 9 864 11 320
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 943 2 350 *550 2 908 3 833
Situasjonskart og nabolister ** 1 465 1 329 **457 274 365
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 255 188 244 228 130
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 111 117 113 118 86
Geminimelding behandlet av Servicetorget ***736 818 762 1 015 3 433
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 4 346 5 146 6 293 7 435 9 159
Salg av bioposer 42 133 36 862 43 120 36 432 8 920
Salg av søppelsekker 42 133 72 894 74 693 70 399 51 790
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 115 059 134 031 126 300 124 225 61 468
*     
* Det var utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no, og arbeidet.     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Tabell 11.46 Innbyggerservice
Last ned tabelldata (Excel)
Kommunikasjon, digitale flater201320142015201620172018
stavanger.kommune.no, unike besøk 571 511 339 213 680 288 507 618 ikke regist.ikke regist
stavangerkommune.no - sidevisninger 3 477 502 3 593 635 4 107 144 3 497 339 3 894 076 3 506 457
Facebook antall likere 3 897 6 395 9 000 13 304 15 627 20 440
Twitter, antall følgere 1 436 1 960 2 562 3 019 3 317 3 766
Instagram  320 1 325 2 627 3 486 5 610
Antall visninger på You Tube    65 377 30 591 34 400
Antall følgere på Linkedin     4 255 5 545
Tabell 11.47 Kommunikasjon
Last ned tabelldata (Excel)

11.2.7 Samfunn

 2013 2014 2015 2016 2017 
 EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
Fredrikstad14,910,116,411,816,812,617,613,218,614
Bærum757,15,37,25,17,95,88,25,9
Oslo1813,518,413,818,413,818,41418,213,8
Drammen17,812,719,714,819,414,619,414,319,915
Kristiansand12,58,612,68,713,49,31410,214,610,4
Sandnes6,64,57,55,48,55,69,46,610,27,1
Stavanger7,55,28,15,79,36,610,27,411,38,1
Bergen10,2710,57,210,97,510,87,511,78
Trondheim8,35,48,55,58,65,7969,76,4
Tromsø7,34,47,74,57,74,67,54,77,84,8
Tabell 11.48
Last ned tabelldata (Excel)
 2013 2014 2015 2016 2017 
 EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
Fredrikstad12,45,812,96,6136,813,37,113,77,2
Bærum84,98,25,18,14,88,458,45
Oslo15,59,215,89,415,79,415,69,415,59,2
Drammen13,97,5158,414,78,414,68,214,58,2
Kristiansand11,55,811,8612,26,212,76,713,16,7
Sandnes7,13,67,648,34,28,94,89,44,9
Stavanger8,44,48,64,79,55,210,25,6116,1
Bergen10,55,510,55,410,85,510,75,511,25,7
Trondheim10,2510,24,810,24,910,3511,15,4
Tromsø94,39,34,59,24,58,94,28,84,2
Tabell 11.49
Last ned tabelldata (Excel)
Sysselsatte personer etter bosted    Volumendring  Endring i prosentAndel sysselsatte
etter bosted
Stavanger20152016201720182015-20162016-20172017-20182017-20182018
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 158 164 181 196 6 17158,30,3
05-09 Bergverksdrift og utvinning 10 103 8 913 8 607 8 711 -1 190 -3061041,212,8
10-33 Industri 4 070 3 672 3 733 3 891 -398 611584,25,7
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 557 592 577 599 35 -15223,80,9
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 115 2 963 2 989 3 069 -152 26802,74,5
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 7 274 7 179 7 101 7 054 -95 -78-47-0,710,4
49-53 Transport og lagring 3 089 2 995 2 848 2 743 -94 -147-105-3,74
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 952 2 983 3 081 3 110 31 98290,94,6
58-63 Informasjon og kommunikasjon 2 442 2 236 2 356 2 514 -206 1201586,73,7
64-66 Finansiering og forsikring 1 066 1 059 1 028 1 072 -7 -31444,31,6
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 941 4 656 4 792 5 053 -285 1362615,47,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 3 517 3 508 3 687 3 832 -9 1791453,95,6
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3 197 3 261 3 482 3 495 64 221130,45,1
85 Undervisning 5 231 5 364 5 461 5 678 133 9721748,3
86-88 Helse- og sosialtjenester 12 816 13 151 13 208 13 545 335 573372,619,9
90-99 Personlig tjenesteyting 2 812 2 813 2 844 3 060 1 312167,64,5
00 Uoppgitt 449 334 308 426 -115 -2611838,30,6
Sum 67 789 65 843 66 283 68 048 -1 946 4401 7652,7100
Prosentvis endring -2,90,72,7     
Tabell 11.50 Sysselsatte personer i Stavanger
Last ned tabelldata (Excel)

11.3 Planer

 VedtattPlan-/ revisjonsbehovPlantypeKommentar/status
By- og samfunnsplanlegging     
Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-20202017 Planstrategi 
Kommuneplan 2019-2034Ny KommuneplanKommuneplanens arealdel er på høring
Beredskap og samfunnssikkerhetNy Temaplan 
Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet. 2011 Strategiinngår i kommuneplanens arealdel
Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås. Ny Utredning 
KlimatilpasningsstrategierNy Strategi 
Interkommunal kommunedelplan for ForusNy Interkommunal kommunedelplanhøring gjennomført
Kommunedelplan for Stavanger Sentrum1996 KommunedelplanTredje høring gjennomført klagjøring for sluttbehandling
Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-20292014 Temaplan  
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014 Kommunedelplan 
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011 Kommunedelplan 
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan 
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182018vedtattTemaplanVedtatt
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2017-2020  Temaplan 
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182018 Temaplanvedtatt
Bymiljø og utbygging     
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011 Temaplanx
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010 Handlingsplan  
Kommunedelplan Grønn plan Ny / 2009 Kommunedelplan Planprogram behandlet og tilbakesendt for tilpassing til ny kommune 2020
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010 Strategi 
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012 StrategiForslag til strategi midleritid beh i KMU.Vedtak om ny strategi 2019.
Fagplan idrett 2014-20292014 Temaplan 
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013 Temaplanx
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015 Temaplanx
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Strategix
Oppvekst og utdanning     
Barnehagebruksplan 2018-2022 2017 TemaplanX
Stategiplan mot mobbing i barnehagen2017 TemaplanX
Arealnormer for nye skolebygg2014  X
Skolestrukturplan 2015-20202015 TemaplanX
OppvekstplanNy Temaplan 
Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-20202016 Temaplan-
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016 TemaplanX
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-20202016 Temaplan 
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015 Temaplan 
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016 Temaplan 
Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO2017 TemaplanX
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge 2014 TemaplanX
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 2015 Temaplan(X)
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune2016 TemaplanX
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 Temaplan 
Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–20222019 TemaplanRevidert og fremlagt for politisk behandling 2018/2019
Kvalitetsplan for barneverntjenesten 2019–20222019 Temaplan 
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012 TemaplanX
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011 TemaplanX
Handlingsplan rus og psykisk helse- barn og ungeNY Temaplan 
Tiltaksplan - forebygging av ungdomskriminalitet og vold.NY Temaplan 
Helse og velferd    
Helhetlig plan for helse- og velferdstjenesterNy Strategi 
Omsorgsbygg 2034Ny Temaplan 
Boligsosialhandlingsplan 2018-2023 Ny Temaplan 
Plan for psykisk helsearbeid 2019-2023Ny Temaplan 
Ruspolitisk handlingsplan 2019-2023Ny Temaplan 
Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall 2016-20172016 Delplan 
Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022Ny Temaplan 
Demensplan for Stavanger kommune 2017-20202017 Temaplanx
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015 Temaplan 
Plan for Stavanger legevakt2011 Temaplan 
Plan for legetjenesten2011 Temaplan 
Plan for helsemessig og sosial beredskap2018 Temaplan 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 Temaplan 
Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenesteneNy Utredningx
Innbygger og samfunnskontakt     
Kommunikasjonsstrategi2009 Strategi 
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-20252017 Temaplanx
Handlingsplan 2018 - 2021 for næring2018 Handlingsplan 
Veikart for smartbyen Stavanger2016 Strategi 
Handlingsplan Smartbyen2018 Handlingsplan 
Strategi for internasjonaliseringNy Strategi 
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2016 Strategi 
Kommunedelplan for kunst og kultur2009 Kommunedelplan 
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014 Temaplan 
Melding om Kunnskapsbyen Stavanger2014 Temaplan 
Handlingsplan for studentboliger2015 Handlingsplan 
Strategi og styring     
Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019 - 2035Ny Utredning 
Handlings- og økonomiplanÅrlig HØPx
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014 Strategi 
Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid (forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid).Ny Strategi 
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013 Strategi 
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Strategi 
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015 Strategi 
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014 Temaplan 
Støtte og utvikling     
IKT-strategi 2018-20212018 Strategix
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2018-20222018 Strategi 
Plan for å beholde og rekruttere sykepleiereNy Utredning 
Foreløpig ikke plassert i tjenesteområde    
Temaplan for landbrukNy Temaplan 
Tabell 11.51 Planliste
Last ned tabelldata (Excel)