a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

2.4 Klimarobust og attraktiv by

Klimavennlig by og klimatilpasning

Stavanger bystyre vedtok ny klima- og miljøplanen i november 2018, jf. sak 104/18. Planen gir viktige føringer for planer og prosjekter som gjennomføres i Stavanger. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all planlegging, og det er vedtatt mål om 80 % reduksjon i utslipp av klimagasser i Stavanger innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2015.

Klima- og miljøplanen 2018-2030 omhandler en rekke tema, og målsettinger, virkemidler og måleindikatorer for det respektive tema. En handlingsplan til klima- og miljøplanen er også utarbeidet og vedtatt av bystyret sammen med selve planen i sak 104/18.

Klimagassutslippene i Stavanger er i hovedsak knyttet til transport og bruk av fossil energi.

Energitiltak

Handlingsplanen til Stavangers Klima- og miljøplan har en rekke tiltak for å redusere kommunes energibruk ytterliggere. Mange av kommunens egne bygg er blitt tilknyttet Stavanger eiendom sin driftssentral, for å få kontroll på varmestyring og driftstider på ventilasjonen. Trinn 3 av energitiltaksprosjektet, som har pågått siden 2015, er ferdigstilt i 2018 og virkningen av disse tiltakene vil få full effekt fra 2019.

Det ble også startet opp et prosjekt der muligheter for å etablere nærenergianlegg eksempelvis for fjernvarme i byområder som ligger utenfor kollektivtraseer, vurderes. Disse prosjektene skal bidra både til å redusere energibruk og klimautslipp. Innen stasjonær energi er disse områdeprosjektene viktige grep for å nå målet om 80 % reduksjon i klimautslippene innen 2030.

Transport

Gjennom arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel er det lagt vekt på innstramming av byutviklingsstrategien. Byutviklingsstrategien legger til rette for en enda tydeligere sammenheng mellom arealbruk og transport, og en byutvikling som støtter opp under nullvekstmålet og økte andeler miljøvennlig transport. Kommuneplanens arealdel ble lagt fram offentlig ettersyn i 2018, og vil bli klar for vedtak i 2019.

Det er arbeidet med flere planer som legger til rette for byutvikling i tråd med byutviklingsstrategien. Dette gjelder spesielt kommunedelplan for Stavanger sentrum som er klargjort for vedtak, samt områderegulering for Mariero. Kommunedelplan for Stavanger sentrum legger til rette for en utvikling av sentrum, som styrker tilgjengeligheten basert på miljøvennlig transport.

Det er innarbeidet retningslinjer for etablering av mobilitetspunkt i forslag til revidert arealdel i kommuneplanen og det er bestemmelse om dette i flere områdereguleringer. I tillegg er parkeringsbestemmelsene revidert med større fleksibilitet, slik at det er mulig å redusere parkeringskravet.

Tiltak finansiert gjennom bymiljøpakken

Bussveien Vaulen ble åpnet i juni og en rekke andre tiltak ble etablert. Ved Gausel skole er det gjennomført utbedringstiltak ved gangfeltene og kryssingspunktene, inklusiv belysning og siktforhold. Andre tiltak er transportkorridor vest Sømmevågen til Sola skole, sykkelkryssing med lyssignal på Grannessletta, gang- og sykkelvei på Viste, gang- og sykkelvei og veiutbedring Årsvollveien (Stangeland-Tjelta).

«Første generasjon» mindre sykkeltiltak ble ferdigstilt. Det ble gjort utbedringer på eksisterende sykkelveger langs hovedsykkelnettet. Tiltakene er blant annet forkjørsregulering av gang- og sykkelveg over sideveger, breddeutvidelse ved undergang, siktutbedring mot undergang og å rette ut kurver på sykkelveg.

Det er også gjennomført utbedring av bilsperrer og kantsteiner. Mange bilsperrer står så nært hverandre at syklende med henger må gå av sykkelen for å komme gjennom. For høye kantsteiner er senket for å gjøre sykkelreisen mer komfortabel.

Bymiljøpakken for Nord-Jæren er i drift, og det brukes mye ressurser for planlegging og klargjøring av prosjekter for gående, syklende og kollektivtransport. De første tiltakene finansiert av bymiljøpakken er allerede etablert.

Reforhandling av byvekstavtalen startet i 2018, og dette arbeidet blir sluttført med ny avtale i 2019. Bymiljøpakken har hatt en kostnadsgjennomgang av prosjektene som inngår i bussveien og transportkorridor vest. Denne gjennomgangen omfatter vurderinger for enklere og kostnadsbesparende løsninger i prosjektene.

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om hva som må gjøres for tilpasning til et klima i endring. For Stavanger dreier klimatilpasning seg primært om tilpasning til hyppigere og mer intens nedbør, havnivåstigning, stormflo og bølger.

«Vann i Stavanger – hovedplanen for vannforsyning, avløp, vannmiljø og overvann» er lagt ut til høring, jf. Kommunalstyret for miljø og utbygging sak 114/18. Klimatilpasning og overvannshåndteringer sentrale tema i planen. Sammen med veikartet fra Unalab – prosjektet (se kapittel 8 Bymiljø og utbygging om vann og avløp) , vil dette legge føringer for kommunens videre arbeid med å tilpasse seg et klima med mer og kraftigere nedbør.

Arealplanlegging er viktig i arbeidet med å forebygge fremtidige klimautfordringer. Stavanger kommune jobber med fastsetting av krav til flomsikring i form av bestemmelser og retningslinjer både i kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse (KlimaROS) som følge av at togradersmålet ikke nås, er videreført og vil danne grunnlag for en klimatilpasningsstrategi, som er en forutsetning for kommunens første klimatilpasningsplan. Dette arbeidet koordineres med utarbeiding av et veikart for Stavanger som en klimatilpasset by i 2050.

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland ble igangsatt i 2018. Stavanger kommune deltar, både i styringsgruppen og prosjektgruppen, på vegne av de fire kommunene på Nord-Jæren. Videre deltar Stavanger kommune fortsatt i flere prosjekter for å håndtere konsekvenser av klimaendringer.

Indikatorer for måloppnåelse

Det er oppnådd reduksjon både i biltransporten og i CO² tonn utslipp fra kommunale bygg. Endring i CO² nivå henger sammen med endret volum og / eller utetemperatur. En reduksjon vil skyldes redusert volum og eller økt utetemperatur. En økning vil skyldes økt volum (nye bygg) og eller lavere utetemperatur.

Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Vekst i biltransport0-vekst i personbiltransport1,9 % reduksjon3,1 % reduksjon **
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg< 3 % vekst i energiforbruk per år2,9 % reduksjon i reelt forbruk skoler***
  1,4 % reduksjon i reelt forbruk barnehager***
  6,2 % reduksjon i reelt forbruk kommunale sykehjem ***
  9,0 % reduksjon i reelt forbruk idrettsbygg***
  6,7 % reduksjon i reelt forbruk bydelshus***
CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg2 % reduksjon per år4 % reduksjon i reelt forbruk1 % reduksjon
    
*   
*og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn, er en utvidelse av dette målet sammenlignet med årsrapporten for 2017.   
** Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære kjøretøy og inngår i tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en uvektet indikator basert på tellepunkt i Stavanger, og gir ikke svar på oppnåelse av nullvekstmålet.   
***Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg: Disse tallene ble hentet fra omstillingsprosjektet «Energiledelse» som pågikk fra 2012 til 2017. Tilsvarende måltall finnes ikke for 2018.   
    
Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger*   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet< 7 overskridelser per år6 overskridelser5 overskridelser
    
*   
*Tilvarende mål fra årsrapporten for 2017 var: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn   
    
Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med sykkel, kollektivt eller til fots. **
    
*   
* Statistikk ikke tilgjengelig    
Last ned tabelldata (Excel)