a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.2.2 Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 1,1 mrd. i 2018. Det er kr 16 mill. lavere enn justert budsjett. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, fordi avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger, det vil si endret finansiell framdrift.

Tidsforskyvinger har ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, endret finansieringstidspunkt enn tidligere forutsatt etc.

Byggeprosjekter med størst mindre forbruk i forhold til justert årsbudsjett 2018 var Selveide boliger i bofellesskap (kr 14 mill.), Hetlandshallen dobbelhall (kr 12 mill.), Nylund skole, rehabilitering av fasade (kr 12,5 mill.) og Gautesete skole (kr 7 mill.).

Byggeprosjekter med større merforbruk i forhold til årsbudsjett var Grovgarderober på 6 barnehager (kr 4,2 mill.), Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall (kr 3,6 mill.).

Det gjøres oppmerksom på at prosjektenes merforbruk/mindreforbruk skyldes tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det innebærer ikke at investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.

Bykassens brutto investeringsnivå ekskludert finanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av figur 3.4. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,14 mrd. Investeringsnivået i 2018 ble like under gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Figur 3.4 Brutto investeringer ekskludert finanstransaksjoner 2014-2018. Beløp i hele mill kr.

De samlede investeringene i ulike bygg og anlegg fordeler seg som spesifisert i figur 3.5. Det presiseres at avvikene mellom regnskap og årets budsjett hovedsakelig gjelder finansiell framdrift.

Figur 3.5 Investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr. * Inkluderer investeringstiltak både i regi av Stavanger kommune og Stavanger boligbygg KF.

De største investeringsprosjektet knyttet til administrasjonslokaler og diverse bygg er Olav Kyrres gate 19 (kr 81 mill.) og Tou scene 2. byggetrinn (kr 56 mill.)

Investeringer i idrettsbygg i 2018 ble kr 146 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er Stavanger svømmehall1 (kr 75 mill.), Dobbelthall Hetlandshallen (kr 41 mill.) og Stavanger idrettshall (kr 9 mill.)

Investeringsutgifter knyttet til sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger utgjorde om lag kr 134 mill. Her inngår blant annet prosjektene Blidensol sykehjem (36 mill.), bygging og kjøp av boliger til  flyktninger og vanskeligstilte (26 mill.) Bofellesskap Bjørn farmannsgate (17 mill.) og Oddahagen, boliger (21 mill.)

Investeringene i skolebygg i 2018 utgjorde om lag kr 125 mill. De største investeringsprosjektene som inngår her er Gautesete skole (kr 47 mill.), Hundvåg skole (kr 26 mill.), Lunde skole (kr 13 mill.) og Kannik skole (kr 12 mill.)

De største prosjektene knyttet til kirkelig formål i 2018 er Rehabilitering av Bekkefaret (kr 22 mill.) og Domkirken 2025 (kr 17 mill.)

Av barnehagebygg er Nybygg Tasta barnehage (kr 9 mill.) og Grovgarderober flere barnehager (kr 9 mill.) de største prosjektene i 2018.

Regnskapsskjema 2B gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2018 og forbruket per prosjekt.

Tabell 3.6 viser en oversikt over enkelte byggeprosjekter som ble ferdigstilt i  . For de prosjekter hvor sluttregnskap ikke er avlagt innen 31.desember 2018, forutsettes det avlagt i løpet av første halvår 2018.

ProsjektAkkumulert regnskap per 31.12.2018Kostnadsramme
Lunde skole, innvendig ombygging27,328,0
Hundvåg skole40,040,5
Kannik skole24,227,2
Oddahagen, boliger24,325,0
Kari Trestakkvei, boliger28,428,4
Bjørn Farmannsgate, barnebolig52,152,6
Bad på 4 sykehjem, rehabilitering40,040,0
Hetlandshallen, dobbelthall81,988,2
Bekkefaret kirke, rehabilitering31,131,0
Tabell 3.6 Ferdigstilte prosjekter 2018. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)