a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.10 Sykefravær

Sykefraværet i Stavanger kommune har vært stigende de siste årene, noe som er bekymringsfullt. Et lavt sykefravær har en positiv effekt på arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten. Høyt fravær medfører økt belastning på de som er på jobb og mindre effektive leveranser av tjenester og oppgaver. Stavanger kommune har en målsetting om at sykefraværet skal være 6 prosent eller lavere for kommunen samlet. I 2018 har kommunen et samlet sykefravær på 8,3 prosent. Dette er en økning på 0,1 prosentpoeng fra 2017 og det er langtidsfraværet som øker.

Figur 4.7 Sykefravær Stavanger kommune 2011-2018. Tall per 16.02.2019

Til sammenligning viser tall for sykefravær i kommuner og fylkeskommuner at sykefraværet i perioden fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018 var på 9,55 prosent. Det er en nedgang på om lag 1,2 prosent (om lag 0,1 prosentpoeng) fra forrige tilsvarende periode (KS).

Sykefraværet i ASSS 1– kommunene varierer mellom 7,3 prosent til 9,7 prosent. Blant storbyene som har oppdaterte tall for 2018, har tre av ni kommuner redusert sykefraværet sammenlignet med 2017. Bærum (7,3%), Drammen (8,2%), Oslo (8,0%) og Sandnes (8,2%) er kommuner med et lavere sykefravær enn Stavanger i 2018 (8,3%).

Figur 4.8 Sykefravær i ASSS kommunene

Sykefraværet har sesongmessige variasjoner. Kraftig influensasesong i starten av året var medvirkende årsak til høyt fravær i første tertial, men fra og med mai måned har sykefraværet vært noe lavere enn 2017. I arbeidet med å redusere sykefravær må man skille mellom korttids- og langtidsfravær2 fordi det vil være en ulik tilnærming når det gjelder oppfølging og kostnader.

Figur 4.9 Utvikling av sykefravær per måned, 2017 og 2018
Figur 4.10 Kortids- og langtidsfravær per mnd 2017-2018

Som det fremgår av figur 4.9 er langtidsfraværet for 2018 gjennomgående høyere enn 2017, bortsett fra i sommermånedene. Korttidsfraværet er høyere i første tertial 2018 enn i 2017 (influensasesongen), mens det er noenlunde på samme nivå eller lavere resten av året.

Sykefraværet i tjenesteområdene

I 2018 har det vært en økning i sykefraværet i alle områder, unntatt Bymiljø og utbygging. Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike virksomhetene innenfor tjenesteområdene, og det kan være store forskjeller innad i en virksomhet. De ulike områdene varierer i størrelse og i små enheter vil enkeltpersoners sykefravær påvirke statistikken. Helse og velferd og Oppvekst og utdanning har størst andel ansatte, og har slik størst innvirkning på kommunens gjennomsnittlige sykefravær.

TjenesteområdeMål per år20172018Endring 2017-2018
Stavanger kommune68,28,30,1
Helse og velferd69,39,40,1
Oppvekst og utdanning67,980,1
By- og samfunnsplanlegging4,54,15,61,6
Bymiljø og utbygging4,55,65,1-0,6
Innbygger- og samfunnskontakt4,54,64,80,3
Strategi og styring*4,5 5,2 
Støtte og utvikling4,55,86,80,9
*    
*Ikke historiske tall pga opprettelse av nye områder i 2018    
Tabell 4.1 Sammenligning av sykefravær i stab/støtteområder og tjenesteområder. Tall per 16.02.2019
Last ned tabelldata (Excel)

Sykefraværet i utvalgte virksomhetsområder

Stavanger kommune har en målsetting om at kommunen samlet skal ha et sykefravær mindre enn 6 prosent, men det er differensierte måltall for sykefraværet for de ulike virksomhetsområdene. Dette er basert på at de ulike arbeidsstedene har stor variasjon i arbeidets art og svært ulike arbeidsmiljøutfordringer. Eksempelvis har kontorarbeidsplasser et måltall på 4,5 prosent, mens sykehjem har 7,5 prosent som måltall og skolene har 6 prosent.

Figur 4.11 Sykefravær i utvalgte virksomhetsområder for 2017 og 2018
Lærlinger

Kommunens lærlinger har hatt et høyt sykefravær over tid, men har en positiv nedgang i 2018 sammenlignet med 2017 på 0,7 prosentpoeng. Dette skyldes en nedgang i langtidsfraværet på 0,8 prosentpoeng. Opplæringskontoret har jobbet aktivt med å bedre de administrative rutinene og er tettere på virksomhetene og lærlingene der det er tendenser til gjentagende fravær.

 Helse og velferd

Hjemmebaserte tjenester har et sykefravær på 10,6 prosent, en nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Bo og aktivitet (bofellesskapene) har et sykefravær på 10 prosent i 2018 som er en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2017. Når det gjelder syke- og aldershjem, er det i 2018 et sykefravær på 10 prosent – en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2017. 9 av 10 sykehjem har et sykefravær over måltallet på 7,5 prosent, og sykefraværet ligger mellom 6,5 og 12,9 prosent.

 Oppvekst og utdanning

De kommunale barnehagene har hatt en økning i sitt sykefravær på 0,2 prosentpoeng og har i 2018 et samlet sykefravær på 10,5 prosent. Måltallet er 7,5 prosent, og i 2018 var 15 av 54 barnehager innenfor måltallet. 29 barnehager har fravær over 10 prosent. Det er viktig å merke seg at det er store ulikheter i barnehagenes størrelse (bemanning) og i små barnehager vil enkeltpersoners sykefravær ha betydning for fraværsprosenten.

Skolene hadde i 2018 et sykefravær på 6,8 prosent. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Det er langtidsfraværet som øker mest. I 2018 er det 19 av 43 skoler som har et sykefravær innenfor måltallet på 6 prosent.

Styrket innsats for å redusere sykefraværet

Utvikling av sykefravær er et oppmerksomhetsområde i hele organisasjonen. Det er leders ansvar å følge opp arbeidet med sykefravær og nærvær. I tillegg er dialog om forebygging og oppfølging av sykefravær i virksomhetenes HMS-grupper, Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) og Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) viktig for felles innsats og bevisstgjøring.

Det har høsten 2018 blitt gjort en kartlegging av eksisterende arbeidsprosess for å standardisere og effektivisere arbeidsflyten i sykefraværsoppfølgingen. En ny sykefraværsprosess har blitt designet og ny prosess vil bli implementert i 2019. Dette arbeidet kan påvirke sykefraværet i positiv retning gjennom tettere og bedre oppfølging av sykemeldte ansatte.

I desember 2018 ble det i kommunalstyret for administrasjon besluttet å styrke innsatsen for å redusere sykefravær jfr. sak 41/18 og 42/18 . Prioriterte satsinger for å redusere sykefravær ble vedtatt. I etterkant er det besluttet igangsetting av et særskilt prosjekt knyttet til forebygging og reduksjon av kommunens sykefravær. Dette innebærer innsats rettet mot arbeidssteder med spesielt høyt sykefravær, å styrke ledernes kompetanse for å følge opp sykefravær og deling av kompetanse og gode tiltak. Dette arbeidet ses i sammenheng med ny nasjonal IA-avtale 2019-2022.
Tjenesteområdene og arbeidsmiljøutvalgene skal aktivt involveres i arbeidet med konkrete tiltak tilpasset sine områder.