a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.11 Arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

Et trygt arbeidsmiljø, god ledelse og kompetente og motiverte medarbeidere er viktig for organisasjonens måloppnåelse. I 2018 fortsatte arbeidet med systemer for kontinuerlig læring og forbedring i organisasjonen. Bedre risikostyring innen arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet vil legge til rette for mer effektive tjenester i kommunen.

Handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø

Overordnet handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø er revidert i 2018 og gjelder fra 2019. Handlingsplanen ble sendt ut til HMS-gruppene for innspill og behandlet i alle arbeidsmiljøutvalgene, før sluttbehandling i hovedarbeidsmiljøutvalget. Prioriterte satsinger videreføres med forebygging, håndtering og oppfølging av trusler og vold, og systematisk arbeid med å forebygge og redusere sykefravær. Å ivareta gode arbeidsmiljø i nye Stavanger kommune er lagt til i handlingsplanen.

Vitalisere arbeidsmiljøutvalgene og HMS-gruppene

Arbeidet med å vitalisere arbeidsmiljøutvalgene og HMS-gruppene fortsatte i 2018. Kommunikasjonslinjene mellom HMS-grupper og arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal styrkes, slik at arbeidsmiljøsaker som ikke kan behandles eller løses i den enkelte virksomhet løftes opp til AMU. Det er en positiv trend at arbeidsmiljøsaker meldes opp fra HMS-gruppene til AMU for tjenesteområdet. Sammensetningen av to av de seks arbeidsmiljøutvalgene ble justert etter ny hovedmodell. Tilbud om kompetansehevende tiltak for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er gitt.

Forebygging og håndtering av vold og trusler

Vold/trusler/utagering er den kategorien hvor det rapporteres flest avvikssaker. Det er derfor igangsatt et arbeid med systematisk kompetansehevende tiltak i forebygging av vold og trusler på arbeidsplasser hvor vold og trusler er aktuell arbeidsmiljøutfordring. Den enkelte arbeidsplass skal systematisk vurdere risiko og iverksette tiltak for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte. Kompetansehevende tiltak på overordnet nivå, i tjenesteområdene og virksomhetene skal forbedres. Prosjektmidler fra KLP og deltakelse i arbeidsmiljønettverket til KLP inngår i dette. I tillegg til alle kompetansehevende tiltak som blir gjennomført i virksomhetene, var det i 2018 fire sentrale kurs i forebygging og håndtering av vold og trusler.

Avvik, varsling, forbedring og læring

For å ivareta arbeidsmiljøet på en god og effektiv måte, jobbes det kontinuerlig med forbedring av kulturen for å melde avvik og varsle om kritikkverdige forhold. En kunnskapsbasert anskaffelse av et helhetlig verktøy for avvik og forbedring, varsling og kvalitet ble gjennomført våren 2018 for å erstatte eksisterende system. Det ble gjennomført et pilotprosjekt knyttet til avvik, prosesser og dokumentstyring i 2018 hvor to enheter deltok.

Retningslinjer for varsling ble revidert og vedtatt høsten 2018. Disse vil bli tilpasset til nytt avviks- og forbedringssystem. Det ble i tillegg i 2018 gjennomført to heldagsseminar for ledere, tillitsvalgte og verneombud i hvordan håndtere konflikter og trakassering i arbeidsmiljøet. Varsling, klage og avvik var også tema på seminarene.

 Avviksbehandling

I 2018 ble det rapportert 8187 avvikssaker i avviks- og forbedringssystemet Synergi, noe som tilsvarer en økning på 16% i forhold til 2017 (7 058). Ledere har ansvar for å saksbehandle alle rapporterte avvik. 72% av innrapporterte avvik i 20181 er saksbehandlet og avsluttet mot 78% for 2017. En avvikssak vil ofte inneholde flere kategorier. Sammenlagt antall avvik fordelt på kategori vil derfor være høyere enn antall rapporterte avvikssaker (10 817 mot 8187).

Generelt er det en økning av registrerte avvik i Stavanger kommune i løpet av de siste 5 årene. Dette betyr nødvendigvis ikke at det er en faktisk økning i antall avvik i organisasjonen, men det kan også bety en ønsket forbedring i meldekulturen.