a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.6 Organisatoriske endringer

Ny hovedmodell for Stavanger kommune

Fra 1. januar 2018 ble den nye hovedmodellen for den administrative organiseringen av kommunen iverksatt. Nye tjenesteområder ble etablert; Helse og velferd, Oppvekst og utdanning, By- og samfunnsplanlegging og Innbygger- og samfunnskontakt. I tillegg ble to stabs- og støtteenheter videreført med endret oppgave- og ansvarsfordeling seg i mellom.

Den nye modellen har til hensikt å styrke organisasjonen gjennom økt oppmerksomhet på strategisk lederskap, utvikling og omstilling, internkontroll og effektiv drift – samt å styrke kommunens regionale og nasjonale rolle.

Administrativ organisering av den nye kommunen

I mars 2018 vedtok fellesnemda for nye Stavanger at den nylig vedtatte hovedmodell for Stavanger kommune også skulle legges til grunn for nye Stavanger kommune. I tråd med vedtaket i fellesnemda iverksatte prosjektrådmannen høsten 2018 et arbeid for å gjennomgå den overordnede organiseringen og tilpasse den til de rammebetingelser og målsettingene som er satt for nye Stavanger kommune. Målet med prosjektet var å få på plass ny organisasjonsmodell, beskrivelse av organisasjonen, samt beskrivelse av lokalisering og dimensjonering som grunnlag for innplassering av medarbeiderne i nye Stavanger. Dette arbeidet fortsetter i 2019.

Et delarbeid som ble fullført høsten 2018, var fastsetting av nye organisatoriske prinsipper. Hensikten med prinsippene er å legge føringer for organiseringen av den nye kommunen.


Figur 4.3 Organisatoriske prinsipper for nye Stavanger

Med utgangspunkt i de nye organisatoriske prinsipper leverte tjenesteområdene i slutten av 2018 sine innspill til organisering av egne tjenesteområder. Endelig beslutning om organisering av tjenesteområdene vil skje i løpet av februar/mars 2019.

I forbindelse med tjenesteutviklingsprosjektene er det gjort en helhetlig og grundig kartlegging av alle tjenesteområdene. Dette har gitt et unikt informasjonsunderlag som kan benyttes til videre prosesser. I harmoniseringsplanene skal det gjennomgående søkes å identifisere og realisere forbedringer.

Arbeidet med prosjekt virksomhetsoverdragelse ble også startet opp i 2018. Prosjektet skal sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle kommunenes ansatte og skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.