a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Effektiv utnyttelse av ressursene

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger og effektivisering av driften. Ressurssenteret satser på å utvikle et robust fagmiljø for å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjenester.

Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp økte våren 2018. Dette førte til at merforbruket ved ressurssenteret også økte. Høsten 2018 ble det hentet inn ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det samlede styrkete barnehagetilbudet i kommunen. Endelig rapport vil foreligge i februar 2019. Samarbeidet mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene er intensivert for å håndtere utfordringene med meraktivitet og samtidig gi barn med lovpålagte rettigheter et helhetlig og likeverdig barnehagetilbud.

Ressurssenteret har også i 2018 jobbet med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd. På den måten frigjøres ansatte til å gjennomføre nye tiltak.

Ressurssenteret har drevet kontinuerlig internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd med sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med.

Økonomi

Regnskapsresultatet for ressurssenteret viser et merforbruk på kr 4,6 mill. i 2018. Av en ramme på kr 84,7 mill. utgjør dette en forbruksprosent på 105. Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp økte i 2018. Samtidig gikk gjennomsnittlig antall tildelte timer per vedtak ned. Mange vedtak med få timer gir generelt dårligere ressursutnyttelse enn få vedtak med mange timer. Ressurssenteret økte antall årsverk for å oppfylle rettighetene til spesialpedagogisk hjelp. Kostnadene til lønn og sosiale utgifter gikk opp med 10 prosent mot året før. Lønn og sosiale utgifter utgjør over 95 prosent av ressurssenterets samlede utgifter.