a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.16 Arbeidstreningsseksjonen

Flere praksisplasser for funksjonshemmede

I underkant av 70 personer har i løpet av året deltatt i ordningen med praksisplasser for funksjonshemmede (PFF). Omtrent 30 nye henvendelser ble behandlet, og 16 nye har dette året mottatt et tilbud. Kapasiteten i den statlige ordningen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) ble i 2018 utvidet med tolv nye plasser. En del av søkerne til PFF-ordningen fikk ved denne utvidelsen plass i VTA-ordningen. I tillegg ble ytterligere fire henvendelser ferdig behandlet, men tilbudet iverksettes først i 2019. 20 prosent av PFF-plassene utløser statlig refusjon, og denne refusjonen bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Kafédrift på Lervig sykehjem

Stavanger kommune har som en av seks kommuner mottatt statlig tilskudd til et forsøk med Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i kommunal regi. Målgruppen for forsøket er personer som mottar full uføretrygd, og som ikke allerede har fått tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Kafédrift ved Lervig sykehjem inngår i forsøket. Sjøsiden Kafé startet opp høsten 2018. Sykehjemmet har ansatt en daglig leder. Fem arbeidstakere er ansatt i differensierte stillingsstørrelser ved kaféen. En sosialfaglig ansatt ved Arbeidstreningsseksjonen følger opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsstedet.

I tillegg er attføringsbedriften Allservice tildelt ansvar for deler av forsøket, med fem tiltakshjemler tildelt fem arbeidstakere.

Individuell tilpasning av tiltakene

Vel 440 unge under 30 år har vært søkt inn til Jobbverksted i 2018. Dette er omtrent som i 2017. Av de som er avsluttet, har 20 prosent fått jobb og 14 prosent har gått videre til skole. 25 av de unge som har deltatt på Jobbverksted, har fortsatt i andre tiltak i Arbeidstreningsseksjonen etter kursperioden.

Tilbudet tilpasses i stor grad den enkelte deltaker. For noen innebærer det en kombinasjon av å delta på Jobbverksted og å delta i arbeidsgruppene for unge – JobbSats. Når det har vært relevante kurs eller arrangementer ved Mulighetsterminalen, har dette blitt benyttet. Jobbverkstedet legger til rette for at deltakerne kan oppsøke arbeidsgivere med søknad om jobb og/eller arbeidstrening. For de av deltakerne som ikke er i jobb eller andre tiltak etter Jobbverkstedet, forlenges kursperioden.

JobbSats

JobbSats ble opprettet i 2017 som et eget gruppetilbud, hovedsakelig for unge som ikke har et aktivitetstilbud etter deltakelse i Jobbverksted, eller som et aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere. I 2018 er deltakerne i JobbSats fordelt på i to ungdomsgrupper sammen med de øvrige unge deltakerne i Arbeidstreningsseksjonen, noe som har ført til større stabilitet i gruppene.

Hurtigere avklaringer

Arbeidstreningsseksjonen har i 2018 gitt tilbud til i underkant av 600 personer. Dette inkluderer tiltakene START, JobbSats og Jobbverksted, samt arbeidstrening i gruppe for om lag 180 personer fordelt på seks ulike gruppetilbud. Flere av de som har startet i arbeidsgruppene, blir etter hvert utplassert i ekstern arbeidspraksis, noe som bidrar til raskere avklaringer.

Arbeidstreningsseksjonen bidrar med tett oppfølging, avklaringer og veiledning, og dokumenterer deltakernes kompetanse. Det gis opplæring i form av løftekurs, hygienekurs og HMS-opplæring på utstyr. Tolk benyttes der det er nødvendig. Ulike kartleggingsverktøy benyttes for å avklare veien videre, og dokumenterer hvordan deltakernes erfaring og kompetanse kan benyttes i arbeidslivet. Flere av brukerne har fått avklart sine rettigheter etter folketrygdloven etter gjennomført kartlegging og utprøvingen i tiltakene.

En praksisplassmesse hvor alle deltakerne i Jobbverksted og gruppetiltakene deltok sammen med arbeidsgivere ble arrangert. Flere av deltakerne fikk tilbud om arbeidspraksis eller tilbud om å møte til intervju.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Arbeidstreningsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 13,57 mill. dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,6. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak at virksomheten fikk tilført kr 1 mill. i sitt budsjett til å lønne funksjonshemmede i praksis på kafedriften på Lervig sykehjem. Oppstart av kafedriften kom ikke i gang før i september.