a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.7 Bo og aktivitet psykisk helse (BOA psykisk helse)

Felles faglig grunnlag og effektiv drift

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiatri) ble etablert som egen bydekkende virksomhet fra 1. januar 2017. Formålet med ny organisering av bofellesskapene var å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne innenfor vedtatt budsjettramme, gjennom videreutvikling av det faglige grunnlaget, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse.

I 2018 var det en prioritert oppgave å sørge for forsvarlig og effektiv drift, skape felles faglig forståelse og utjevne kompetanseforskjeller. BOA psykisk helse har sett på hvordan den stasjonære bemanningen i det enkelte bofellesskapet brukes bedre. De har jobbet med fordelingen av oppgaver både internt i bofellesskapene og mellom bofellesskapene.

Virksomheten har arbeidet med å skape en felles faglig forståelse gjennom fagdager og veiledning. Det er opprettet en recovery-prosjektstilling som skal bistå i arbeidet med å legge til rette for en recovery-orientert praksis og implementering av denne. Det er ansatt en musikkterapeut som jobber på tvers av virksomheten inn i de ulike bofellesskapene. Deltakelse i musikkterapi har for den enkelte lagt grunnlag for også å delta i andre aktiviteter.

Endringer i bofellesskapene

Et bofellesskap med åtte plasser ble lagt ned i løpet av 2018. Brukerne fikk plass i andre bofellesskap eller i egen leilighet med oppfølging. De fleste ansatte har fått nytt ansettelsesforhold, og det arbeides med løsninger for de øvrige.

BOA psykisk helse tok i bruk en ny avdeling med fire plasser ved Lassaveien bofellesskap i 2018. Det ble også etablert en satellittleilighet i tilknytning til bofellesskapet.

Et nytt bofellesskap med fire boenheter for mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet ble prosjektert i 2018. Oppstart er planlagt i 2020.

God utnyttelse av plassene

Sammen med helse- og sosialkontorene og Boligkontoret har virksomheten lagt til rette for at beboere enklere kan flytte ut fra bofellesskapene. De fleste som har flyttet, har flyttet til egne leiligheter, enten eid, leid eller en kommunal leilighet. Noen har flyttet til et høyere eller lavere omsorgsnivå innad i virksomheten, eller til andre virksomheter i kommunen. Dette har bidratt til et mer differensiert tilbud, som har gitt bedre utnyttelse og sirkulasjon av plassene.

Sentral koordinator for tildeling av plass

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator som tildeler alle plasser i bofellesskap og barne -og ungdomsboliger. Dette prosjektet ble videreført i 2018 og skal evalueres til sommeren 2019. Sentral koordinator for bofellesskap skal til enhver tid ha god kjennskap til det enkelte bofellesskap, og til sammensetningen av beboerne. I løpet av 2018 ble det tildelt 16 plasser i bofelleskap psykisk helse/ROP.

Finansiering

Rådmannen innførte en ny finansieringsmodell fra alle bofelleskapene i 2017. Det er foretatt noen justeringer av modellen for å tilpasse den bedre til variasjonene i bofellesskapene. Virksomheten har gjort noen justeringer internt for å tilpasse modellen til nyoppståtte behov, og for å styrke høgskole-/universitetsfaglig kompetanse i noen av bofellesskapene. Utover dette har den nye finansieringsmodellen truffet godt opp mot behovene i virksomheten.

Økonomi

Økonomi omtales samlet for Bo og aktivitet Psykisk helse og Bo og aktivitet Nord og Sør i kapittel 6.8.