a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.9 Fysio- og ergoterapitjenesten

Styrking av skolehelsetjenester

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2018 prøvd ut tverrfaglig skolehelseteam ved fem skoler i Stavanger. Utprøvingen er knyttet til prosjektet Tidlig og koordinert innsats fra fødsel til videregående skole. Fysioterapeut og ergoterapeut har sammen med helsesøster jobbet for å komme i posisjon til å drive forebyggende og helsefremmende arbeid på gruppenivå. Det ble besluttet å prøve ut tiltakene på utvalgte skoler, før tilbudet videreføres til alle skolene i kommunen.

Det har vært høy aktivitet innen Aktiv skole i 2018. Seks nye skoler fikk introduksjon til fysisk aktiv læring, og ansatte deltok på Skolemøtet 2018, gjennomførte samarbeidsmøter med Høgskulen på Vestlandet og presenterte arbeidet for politikere i kommunalstyret for oppvekst. I tillegg ble den første doktorgraden på Aktiv Skole fullført (disputas i september 2018), og artikkel nr. 5 fra Aktiv Skole ble antatt i internasjonalt tidsskrift i desember 2018 (publiseres i januar 2019).

Fysio- og ergoterapitjenesten fikk i 2018 tildelt innovasjonsmidler fra Stavanger kommune til å ansette to lærere i 20 prosent stilling hver, for å fremme det pedagogiske aspektet med Aktiv skole. Tiltaket ble prøvd ut i fem måneder, med positive erfaringer i form av bredere kompetanse og økt innsikt i prosjektet. Tiltaket ble ikke innvilget videre innovasjonsmidler i 2019, men fortsetter med egenfinansiering fram til sommeren 2019.

Leve HELE LIVET

Samarbeidsformen i Felles bruker – Felles innsats er prøvd ut i samarbeid med alle de hjemmebaserte tjenestene. 103 pasienter fikk oppfølging etter modellen Felles bruker – Felles innsats i 2018. Erfaringer viser at det er nyttig med rutiner for samarbeid, men at det tar tid å etablere en praksis med felles mål og helhetlig oppfølging på tvers av organisatoriske grenser.

Fysioterapeutene har i 2018 vært aktivt med i oppstarten av nye Lervig sykehjem og Haugåstunet sykehjem som har blitt rent korttidssykehjem. Samarbeidsmøter og etablering av gode rutiner for samhandling har vært viktig. Avdeling for øyeblikkelig hjelp på Stokka sykehjem har nå fysioterapeut til stede tre dager i uken.

Sommeren 2018 startet prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling. Prosjektet har ett års varighet og er knyttet til Tekniske hjemmetjenester. Fokus i 2018 har vært å kartlegge hva som fungerer og hvilke flaskehalser og utfordringsområder som finnes i dagens hjelpemiddelprosesser. Fysio- og ergoterapitjenesten har bidratt med kompetanse, erfaring og innsikt i kartleggingsfasen av prosjektet.

Habilitering og rehabilitering

Fysio- og ergoterapitjenesten har fulgt opp den nasjonale satsingen på habilitering og rehabilitering. Følgende prosjekter har vært gjennomført i 2018:

  • Ambulant innsatsteam som tilbyr intensiv rehabilitering i brukers hjem framfor opphold på institusjon. Prosjektet viste gode resultater i form av reduksjon i antall dager opphold på institusjon og bedring hos bruker etter endt rehabilitering. Tilbudet var avgrenset til pasienter med nevrologisk sykdom i prosjektperioden.
  • Styrket tilbudet om boligtilpasning for at bruker skal kunne bo lenger hjemme. Det har vært fokus på enkeltsaker, brukerforløp med flaskehalsutfordringer, og forebyggende tankegang på langsiktig endring av boligmassen i Stavanger. Prosjektet fortsetter ut mai 2019.
  • Behandlingsforløp for hoftepasienter, et samarbeid mellom avtaleterapeuter, fastleger og sykehus. Her er det innhentet ti ulike anbefalinger fra ulike sykehus etter lik operasjon. Det ble avdekket stor variasjon i anbefalingene. Arbeidet er presentert på landsdekkende konferanse for ortopeder i Oslo.
  • Det ble dannet et spise- og munnmotorisk team i 2018 med logoped, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesøster. På grunn av manglende logopedressurser har det vært nødvendig omprioritering av arbeidsoppgaver og kompetanseheving underveis. Blant annet har ergoterapeuter tatt videreutdanning innen munnmotorikk. Nesten 50 barn ble henvist i perioden juni til desember 2018, og teamet har venteliste på behandling. Prosjektperioden løper til 1. mars 2019.

Gode brukertilbakemeldinger

I mai-juli 2018 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant brukere som hadde hatt tjeneste eller hadde pågående tjeneste siste seks måneder. Det ble sendt ut ca. 1860 spørreskjemaer, og det kom inn ca. 600 svar. Dette ga en svarprosent på 33.

Brukerne mener styrkene til fysio- og ergoterapitjenesten er at tjenesten støtter opp om det de selv opplever som viktig, og at terapeutene lytter til brukernes ønsker og behov. I tillegg er brukerne fornøyd med resultatene som behandlingen gir, og opplever at terapeutene er punktlige, høflige og yter respektfull behandling.

Brukerne er godt fornøyd med tjenesten, men ventetiden trekker ned. Dette er ett av oppfølgingspunktene fra undersøkelsen fordi ventetid kan bety forverring, ytterligere funksjonsnedsettelse og tap av motivasjon for rehabilitering.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet viser et mindreforbruk på kr 3,2 mill. av en budsjettramme på kr 67,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,2 %. Avvik skyldes i hovedsak høyere fastlønnstilskudd enn budsjettert. Sykefravær, sene ansettelser, og mye prosjektmidler har bidratt til å skape et kunstig høyt nivå på antall fysioterapeuter i 2018, som igjen har generert en økning i fastlønnstilskuddet.