a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

7.6 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging (unntatt byggesak) viser et mindreforbruk på kr 6,5 mill. av en budsjettramme på kr 62,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 89,6.

Beredskap og samfunnsutvikling viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 94.  Områdesatsing i Storhaug bydel, Områdeløft Hillevåg og Folkehelse er opprettet som egne ansvarsområder under Beredskap og samfunnsutvikling i løpet av 2018. Årsaken til mindreforbruket skyldes i hovedsak at Plan for områdeløft Hillevåg ikke fikk gjennomført alle planlagt prosjekter i 2018.

Byutvikling og Kart- og digitale tjenester samt stab viser et mindreforbruk på kr 5,8 mill. Dette gir en forbruksprosent på 88,5 %. Dette skyldes at Byutvikling fikk inn kr 2 mill. mer i inntekter enn budsjettert, at det har vært stor turnover i løpet av 2018, høyt sykefravær og forsinkelser i digitaliseringsprosjektet. Ytterligere kostnader i forbindelse med digitaliseringsprosjektet vil påløpe i 2019.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2018 viser et mindreforbruk på 0,6 mill. Akkumulert fremførbart underskudd er dermed gått litt ned i forhold til fjoråret, og er nå på kr 5,2 mill. Byggesak mottok i 2018 innovasjonsmidler på kr 1,0 mill. til prosjektet med å forenkle og digitalisere byggesaksbehandlingen. Disse midlene har gått til å dekke lønnskostnader som er brukt i prosjektet.