a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.31 Note14

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markeds-verdi 2018Bokført verdi 2018 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond 33 893 44 065 -10 172
Grunnfondsbevis 17 933 17 312 620
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 199 338 209 559 -10 221
Industriobligasjoner/sertifikater 184 570 184 874 -304
Bankobligasjoner og bankinnskudd 99 923 100 160 -237
- Herav bankinnskudd -52 143 -52 143 0
Andre verdipapir 11 11 0
Grønn finansforvaltning 38 637 37 882 755
Kursregulering pr 01.01  -18 237 18 237
Urealisert tap pr 31.12*  -1 323 1 323
Sum 522 160 522 160 -0
*   
Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert tap på 1,32 mill og realiserte gevinster på 7,73 mill er resultatført i 2018. Realisert tap på 15,9 mill. er tapsført i 2018. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.18 på 59,2 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.    
Last ned tabelldata (Excel)