a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.37 Note 20

Selvkostområder 2018 Balansen 2018   
 InntekterKostnaderMer(+)/
mindreforbruk (-)
Årets deknings
-grad i % *)
Avsetn(+)/ bruk av
(-) deknings-gradsfond
Renter deknings
-gradsfond
Deknings
-gradsfond
pr. 31.12
Renovasjon 156 383 163 978 7 594 95,4 % -7 594 304 9 339
Vann 112 887 119 029 6 141 94,8 % -6 141 485 17 869
Avløp 206 363 218 066 11 703 94,6 % -11 703 515 16 413
Byggesak 22 789 22 429 -360 101,6%   
*       
* Årets dekningsgrad før avsetning/bruk av selvkostfond.        
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.       
*** Regnskapsresultatet til byggesak viser et mindreforbruk på kr 0,36 mill. Selvkostområdet har i 2017 og 2018 tapte inntekter som følge av fristoverskridelse på saksbehandling ihht. Plan- og bygningsloven på totalt kr 1,016 mill. Ihht.uttalelse fra KRD må dette tapet belastes bykassen og kan ikke belastes andre brukere. Justert for de tapte inntektene har byggesak et korrigert mindreforbruk i 2018 på kr 1,376 mill. Gjenstående fremførbart underskudd på kr 4,292 mill. må dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg kommer renter på kr 0,118 mill.        
Last ned tabelldata (Excel)