a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.3 Stavanger byggdrift KF

10.3.1 Årsberetning

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11. Vi er for tiden 340 ansatte som fordeler seg på avdelinger som renhold, kjøkken og kantinedrift, drift/vedlikehold, prosjekt og støttefunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og administrasjon. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Vi leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken som er etablert på Stokka.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
 2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.
 6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.
 7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.
 8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Stavanger eiendom er foretakets største kunde og kommunens bestiller på flere fagområder. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet fungerer godt og det er etablert gode møtetreffpunkt for å finne bedre og smartere løsninger til fordel for Stavanger kommune.

Andre større bestillere er Stavanger Boligbygg KF som bestiller oppdrag for utførelse i kommunale boliger, både oppussing/istandsetting og akuttjobber. Helse og Velferd er bestillere til mat for sykehjemsbeboere. SBD driver kommunens eneste sentralkjøkken som produserer etter «sous vide» metoden og leverer mat til flere sykehjem med postkjøkken. SBD har fra 2016 driftet kantinen i Olav kyrresgt.23. Sentralkjøkkenet og kantinen ledes av en og samme leder.

SBD leverer flere tjenester til andre kommunale virksomheter som blant annet Stavanger Parkering og Vann/avløpsavdelingen på Forus og kommunens leietakere i formålbygg.

Vi har også et utstrakt samarbeid med Stavanger Natur & Idrettservice og spesielt innen samhandling mot nye Stavanger.

Økonomi og årsregnskap 2018

 Budsjett 2018Resultat 2018Resultat
- budsjett
Resultat 2017
Salg276 510 559281 104 1344 593 575 270 459 965
Varekost videresalg -84 485 000 -85 859 715-1 374 715 -84 049 595
Lønn-152 642 733-156 303 445-3 660 712 -144 060 574
Dekningsbidrag39 382 82638 940 974 441 852 42 349 796
Lønn administrasjon*-9 477 547-9 180 516 297 031 -8 609 989
Andre driftskostnader-23 374 000-24 331 361 -957 361 -19 366 059
Brutto driftsresultat6 531 2765 428 827-1 102 182 14 373 748
Finansinntekter 1 300 000 1 177 080 -122 920 892 997
Finanskost. /avs. pensjonsfond**-1 331 279 -31 965 1 299 314 -2 246 885
Netto driftsresultat etter avsetning pensjonsfond6 500 0006 573 942 73 942 13 019 860
*    
* Inneholder kun administrativ lønn avdeling 1000.     
** Utdelt utbytte Stavanger kommune kr 3 millioner er ikke med i fremstilling. Heller ikke avskrivninger kr 544000,-    
***Budsjettet inneholder kr 10 000 i finanskostnader og kr. 1 321 279 til pensjonsfond. Regnskapsmessig avsetning pensjonsfond kr 13 908,-. Øvrig er finanskostnad.    
    
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har for 2018 et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 6,57 millioner mot budsjettert 6,5 millioner etter endringer 2.tertial. Forsiktighetsprinsipper i budsjetteringen la til grunn en lavere omsetning enn hva som ble oppnådd regnskapsmessig med ett positivt avvik på 4,59 millioner. Utover året så vi en optimisme i bestillinger som resulterte i ansettelser av flere fagpersoner i tillegg til innleie. Det har gjennom året vært en økende oppdragsmengde i samtlige avdelinger.

Pensjonsfond pr 31.12 er lavere enn akkumulert premieavvik med kr 13 908,-. Det er derfor aktuelt med en mindre avsetning til pensjonsfondet. Merverdiavgiftskompensasjon fremkommer ikke i salgstallene.

Foretaket har flyttet fra Hillevåg til Forus. Flyttekostnader fremgår i stor del av lønn og andre driftskostnader. Det er installert ladestasjoner til 18 biler på «nytt» bygg på Forus. Kostnader fremgår i driftskostnader med kr 311.000

Alle avdelinger har stort fokus på økonomi og om å gjøre tjenesten på en enda bedre måte både på kvalitet og effektivitet til fordel for Stavanger kommune. 2018 viser resultatene både drift, prosjekt og renholdsavdelingen et positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader. Sentralkjøkkenet går lavere enn budsjettert blant annet for vår satsning på utvikling og kompetanse-heving innen måltid, ernæring og berike maten. Kantinen i Olav Kyrresgt. ender med et forholdsvis stort underskudd også i år med kr. 387.000. (i 2017 var underskuddet 506.000).

Drift/prosjektRenholdKjøkken/kantine
Salg154 373 90698 548 30828 260 910
Netto driftsresultat4 275 0633 585 715-1 286 566
Last ned tabelldata (Excel)

HMS/ Personal

Arbeidsmiljøet i foretaket er generelt godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. Utfordringer som har skapt en del frustrasjon er forskjellen på lønnen til fagarbeiderne. De siste års garantilønn og ansiennitetstabeller utgjør større lønnsforskjeller. Foretaket har i den sammenheng også utfordringer når det gjelder rekruttering, spesielt innenfor vaktmestertjenesten.

Det har vært avholdt 6 møter i foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 29 saker.

Faste saker til hvert møte:

 • Systematisk HMS arbeid blant annet med vernerunder
 • Info fra bedriftshelsetjenesten
 • Sykefravær
 • Avviksrapportering i synergi
 • Info fra administrasjonen

Medarbeiderundersøkelsen: I og med utfordringer for oss med Stavanger kommunes medarbeiderundersøkelse, er det tidligere besluttet at vi gjennomføre egen tilpasset medarbeiderundersøkelse. Spørreskjemaet sendes ut til ansatte sammen med invitasjon til medarbeidersamtalen. Skjemaet sendes i retur til personalleder som sammenstiller svarene i egen rapport. Det ble sendt skjema til 201 personer hvor 175 ga en tilbakemelding. Dette gir en svarprosent på 87 %. Vi er meget godt fornøyd med svarprosenten og korrigerer/imøtekommer tilbakemeldingene kjappere enn vi fikk til tidligere.

Nr.:SpørreskjemaGjennomsnittTilbakemeldinger
1Arbeidsmiljøet preges av trygghet og ærlighet4,5Savner arena for samarbeid. Problemstillinger bør diskuteres i rette kanaler.
2Jeg trives og er stolt av jobben min4,8Norsk språk opplæring.
3Jeg er tilfreds med egen innsats4,7Fokus på selvstendighet.
4Jeg får god oppfølging fra min leder4,6Tydelig ledelse. Tilgjengelig.
5Jeg er serviceinnstilt overfor våre kunder4,8Fokus område.
6Jeg bidrar til en effektiv drift på våre bygg4,7Kontakte øvrige avdelinger ved behov.
7Jeg får den opplæring jeg trenger4,6Fokus på opplæring av utstyr. Data. Viktig med «påfyll».
8Jeg tar HMS og kvalitet på alvor4,8Korrekt bruk av maskiner. Bruk av personlig verneutstyr. Fokus på melding av avvik. Fokus på sykefraværsoppfølging.
9Ledergruppa i SBD er aktiv og synlig4,3Ønsker synlig ledelse. Månedlig Nyhetsbrev på epost. Informasjon på epost. Presentasjon av ledergruppa. Fokus på overordnede. Lite synlig og inkluderende.
10Bedriften har et godt omdømme4,6Ikke alle er fornøyd.
11Jeg får den informasjonen jeg trenger? Dersom nei, hva savner du? Ja: 167 stk. Nei: 8 stk. Ref: 201 stk. spørreskjemaKommunikasjon pr. epost. Flere morgenmøter. HMS sjekk. Mer fokus på avviksmeldinger.
Last ned tabelldata (Excel)

Sykefraværet

Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Foretaket fremholdes som dyktige på oppfølgingsarbeidet blant kommunens virksomheter og arbeider aktivt med tiltak for tilrettelegging og reduksjon av sykefraværet gjennom hele året. Kartlegge arbeids- og funksjonsevnen sammen med sykemeldt, sette inn tiltak tilpasset arbeidsplassvurdering og bruk av helseavtale med fysioterapaut.

Kortidsfraværet er 2,94% med et langtidsfravær på 5,54%. Største part av sykefraværet skyldes influensa og muskel-og skjelett lidelser.

Hendelser gjennom året

Kurs og kompetanseheving er basert etter handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsene og medarbeidersamtalene. Vi har gjennomført fagkurser, lovpålagte kurs, førstehjelpskurs og norskkurs for å nevne noen.

Vi gjennomfører renholdskurs i egenregi som «ruller» gjennom hele året. Kurset videreutvikles stadig og nye elementer trekkes inn og nye moduler utvikles.

Ledergruppen har startet lederutviklingskurs utfra bedriftens målsetninger, verdier og kjøreregler. Utviklingskurset avsluttes januar neste år. Ledergruppen har endret gruppen med 3 nye ledere av i alt 8 ledere. Vi har påny satt fokus og er i gang med å innarbeide visjon og verdigrunnlaget til Stavanger kommune. Dette er fast agenda på alle fremtidige ledermøter.

Vi tar et større samfunnsansvar med lærlinger og flere i arbeidstrening. Våre samarbeidspartnere i dette arbeidet er: Bygg Opp, NAV, Johannes læringssenter og Stavanger kommune. Stavanger byggdrift mener vi er rigget til å ta dette ansvaret og er meget positivt til det viktige arbeidet. Vi møter dessverre ikke alltid samme forståelse hos våre bestillere rundt dette, da vi ofte blir sammenlignet med en hvilken som helst annen leverandør fra privatmarkedet. Å ta dette ansvaret krever til tider mye for ansatte og ledere. Stavanger byggdrift vil i 2019 gå i dialog med samarbeidspartnere får å finne en smidigere måte å gjøre dette på. Et tiltak kan være en person som koordinerer og følger opp personene vi har på arbeidstrening/utprøving. Her må vi i større grad få til et mer permanent tilskudd fra samarbeidspartnere. I år hadde vi i tillegg oppdrag til sommervikarer/studenter til over 40 personer.

Strategimøte 2018 ble avholdt februar 2019. Hver leder for sitt forretningsområde presenterte status fra forrige strategimøte. I tillegg hadde vi med oss Rådmann Per Kristian Vareide og Direktør i Viking Eirik Henningsen hvor førstnevnte holdt foredrag innen ledelse og sistnevnte innen lagbygging og hvordan gjøre hverandre gode. Magne Christensen (vår «spesialist» innen måltidsutvikling) holdt foredrag om ernæring og underernæring ved sykehjem.

Sammen med Stavanger Natur& Idrettsservice har vi jobbet etter mandat fra Stavanger Eiendom om etablering av arbeidsoppgaver mot nye Stavanger. Vi har tatt initiativ og hatt felles møter med ansatte og ledere på Rennesøy og Finnøy. Dette arbeidet intensiveres til neste år hvor vi går i dialog med ansatte som skal overflyttes til foretaket. Antall personer dette dreier seg er omlag 45.

 Vi har etablert digitaliseringsverktøy hos oss (*IK Bygg1). Dette systemet er etterlengtet og blitt godt mottatt av våre ansatte. Utrulling har vært i både vaktmester og prosjektgruppen. Rask tok de dette i bruk og bruken i denne gruppen er dokumentering av timer, rapporter om tilstand og avvikshåndtering. Spesielt ser vi dette verktøyet komme godt ut hvor både bestiller (SBB) og utfører (SBD) er brukere av samme system. Vi har også tatt systemet i bruk blant renholderne. De har nå nettbrett på sin renholds-tralle. I nettbrettet finnes planer og tegninger over bygget og den enkeltes renholder arbeidsoppdrag og soner. Positivt er det at renholdere kommuniserer med endringer og selv kan melde fra om avvik på bygget til vaktmester. Renholdere er engasjerte og flere kjenner på en stolthet med å få ta del også i digitaliserings arbeidet.

Styrket byggeplasskontroll har vært et område vi også i år har arbeidet med. Vi har tett samarbeid med politi, nav, arbeidstilsynet, skatt vest og innkjøpsavdelingen i Stavanger kommune. I tillegg har vi satt ekstra stort fokus på HMS/SHA arbeidet ute på byggeplasser. Vi bestilte revidering av oss selv og så at vi hadde mye godt verktøy på plass, men at tiden var inne til fornying og forenkling. I den forbindelse øke kompetansen innen sikker jobb analyse, avvikshåndtering og HMS/SHA planer og rolleansvar på byggeplasser. Stavanger byggdrift har som mål å bli best på området i løpet av 2019. Vi har varslet bestillere om en gjennomgang av roller, myndighet og ansvarsområder i våre felles prosjekter. Både bestillere og oss som utførere må heve kompetansen innen dette viktige området.

I løpet av året jobbet vi med søknad om å bli godkjent renholds-bedrift etter gjeldende vilkår. Godkjennelsen fikk vi i januar 2019. Ansatte er meget stolte av dette og det vil markeres til neste år. I tillegg til godkjent renholdbedrift har vi også i 2018 fått reviderte og godkjente politiattester for våre ansatte.

Vi var i dialog med Stavanger Museum om overtakelse av renholdet og overføring av renholder. Dette er gjennomført og vi ser på et større potensial i fremtiden med denne kunde.

Etter styrevedtak og politisk sak vedr. måltidsopplevelse knyttet vi til oss spesialkompetanse for å imøtekomme dette (dette i stedet for å inngå et samarbeid med restaurantbransjen) Denne personen har kompetanse på utvikling og er blitt brukt i forbindelse med opplæring og utvikling på enkelte sykehjem og sammen med helsehuset. Andre oppgaver innen fagfeltet har blant annet vært:

 • Pilotprosjekt med varmt fiskemåltid til barnehager
 • Leveranse av mat til Tall Ship Races.
 • Utvikling av kantinetilbudet i OK 23
 • Utvikling av hjemmelaget mat fra sentralkjøkkenet.
 • Skipper Vorse, juledesserter
 • Forskning med å berike maten til sykehjemsbeboere
 • Samfunnsansvar, flere i arbeidstrening.

Informasjon til alle ansatte hvor vi har sendt ut 6 nyhetsbrev i løpet av året. Nyhetsbrevene finnes også på hjemmesiden til foretaket. I nyhetsbrevene informeres det om status i handlingsplaner, hva det jobbes med av saker, jubilanter og generell informasjon. Dette er også et tiltak etter tilbakemeldinger fra ansatte om behov for mer informasjon.

Foretaket har stort fokus på at ansatte skal trives på jobb og har sosiale sammenkomster for å inkludere ansatte. Flesteparten av ansatte arbeider ute på byggene til Stavanger kommune, – og er lite sammen med kollega i det daglige. Det er derfor viktig å ha arenaer å treffes på og vi har opprettholdt våre faste arrangementer som felles båttur, bowling, temakveld på lageret og juleavslutning for pensjonistene og sammenkomst for alle renholderne.

Foretaket flyttet fra Hillevåg til Forus i september. I det «nye» bygget på Forus vil vi utvikle oss slik at vi kan levere enda bedre tjenester til fordel for Stavanger kommune. Et eksempel er at vi i 2019 starter opp eget vaskeri og med dette går over til micromopper som vil både ivareta ansatte helsemessig på en bedre måte og ikke minst er økonomisk og miljømessig besparende. Ett annet tiltak er å gjøre større og bedre innkjøp på eks. maling og gulv.

SBD har ved fornying av bil-leasingavtaler valgt el. biler etter politisk vedtak om o-utslipp. Etter at vi flyttet til Forus har vi installert 18 ladestasjoner til våre poolbiler, patruljebiler og andre servicebiler. I den forbindelse ble det søkt om støtte hos Miljødepartementet som ble innvilget med kr. 650.000,- over leasingperioden. Vi hadde i søknadsprosessen god hjelp fra BMU. SBD satser videre med utskifting til el. biler, utfordringen vil være vår type tjenesteleveranse og tilgjengelige lademuligheter. Lademuligheter jobber vi med for å finne gode løsninger på i samarbeid med Stavanger Eiendom.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer ca. 240 årsverk. Den største avdelingen er renhold som har en klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for foretaket. Vi har en bevisst holdning til dette ved ansettelser, – og vi har ytterliggere en kvinne ansatt som driftsoperatør (vaktmester) og flere ansatte renholdere i partuljegruppen er menn.

I personal og regnskapsavdelingen er fordelingen 6 kvinner og 3 menn.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra 38 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert noen hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem valgt av og blant foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2018 vært holdt 7 styremøter og styret har hatt 40 saker til behandling. Strategimøte med styret og ledergruppen som var planlagt i juni 2018 er av ulike årsaker blitt avviklet i februar 2019. Det var to innholdsrike dager hvor lederne fikk presentert sine godt utarbeidete planer. Av disse nevnes; moppevaskeri i egenregi, digitalisering, el-biler, lederutvikling, effektiv arbeidsflyt, utvikling av storkjøkkenet sett opp mot den videre satsning med matglede/matlyst.

Styret får jevnlige oppdatering på foretakets økonomi, medarbeiderundersøkelse med etter-påfølgende handlingsplan, HMS arbeidet, sykefraværet og satsningsområdene. Det er tidligere rapportert at kommunens valgte system for økonomiforvaltning (FS) fortsatt er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har implementert dette regelverket som et supplement til sitt eget i en enkel folder. Etikk står jevnlig på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har i 2018 blitt varslet en sak om kritikkverdige forhold. Saken ble behandlet av varslingssekretariatet i SK og det ble det ikke funnet noen kritikkverdige forhold. Vi har likevel endret rutinene slik at vi ikke kommer i lignende situasjoner i fremtiden. Etikk og Stavanger byggdrifts leveregler har i år blitt satt i enda større fokus og fortsetter også til neste år.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi. Oppdragsmengden i år har vært økende og vi har tilpasset dette ved bruk av rammeleverandører og innleid arbeidskraft. Stavanger Eiendom, Stavanger boligbygg KF, Helse og Velferd, Stavanger parkering og vann/avløp er blant de største kundene våre. Vi leverer til enhver tid det vi blir forespurt om og vi har et stort fokus på å gjøre tjenestene våre enda bedre enn vi gjør i dag. Vi skal leve opp til vårt slagord ME FIKSE DET! I år har vi knyttet til oss andre avdelingen i kommunen som er blitt en del av vår kundegruppe. Vi leverer det meste vil blir forespurt om, enten det er å male opp pumperom, tilfluktsrom, drifte parkeringsanlegg, flytteoppdrag, uansett oppdrag så finner vi en løsning, enten i egenregi eller sammen med andre. Stavanger byggdrift er til for kunden/eieren og vi rigger oss etter forespørsel.

Det er besluttet at Stavanger byggdrift også går ut mot det private markedet og vi satser derfor mot markedet innen borettslag og sameier. Vi er en kompetansebedrift som kan være med å styrke og samarbeide med styrene i borettslag og sameier innenfor deres ansvarsområder. I 2019 vil det ansettes leder for dette området.

Nye ansatte fra Finnøy og Rennesøy vil gi oss nye muligheter og andre måter å løse oppgavene på. Dette ser vi på som meget spennende og gleder oss til å få på plass nye kollega i 1.1.2020.

Renholdere i Ungdom og Fritid er signalisert tilbakeført til Stavanger byggdrift. For flere år siden ble dette skilt ut fra Stavanger byggdrift etter at Ungdom og Fritid ville ivareta renholdet selv. Gledelig er det å også få dette på plass igjen fra 1.1.2020 i Stavanger byggdrift KF.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV/økonomi system. Et nytt system ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem. Vi har likevel valgt å gjennomføre digitaliserte arbeidsmetoder innen våre egne systemer/rutiner, d.v.s. fra bestilling mottas, iverksettes, utføres og rapporteres tilbake til regnskapsavdelingen. Vi har fortsatt tunge manuelle arbeidsoppgaver hva gjelder inn og ut rapportering av våre arbeidsoppgaver.

Foretaket ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene i et sammenstillet system med bestiller. SBD har som omtalt startet digitaliserings arbeidet nettopp for å ivareta en mer effektiv drift. Vi har i 2018 digitalisert kvalitetskontrollene i drift, prosjekt og renholdsavdelingen med rapportering som er nettbasert.

IK- Bygg systemet brukes også i dag av Stavanger boligbygg og Vann/avløpsavdelingen. Systemet har vi også tatt i bruk når det gjelder RHU rapportering og erstattet «vaktmesterboken» med egen bestillingsmodul for virksomheter.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,57 mill. For 2018 ble egenkapitalen i all hovedsak beholdt av årets regnskapsmessige mindreforbruk og effekten av andre føringen på kapitalkontoen.

Egenkapitalen anses fortsatt som noe lav. I henhold til eierskapsmeldingen vurderes denne likevel som tilfredsstillende.

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 6,57 mill. og styret foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindre forbruk:

Til disposisjonsfond: kr. 5,07 mill.

Utbytte til eier kr. 1,5 mill.

10.3.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF)

10.3.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF)