a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.3 Konsernregnskap

Prinsipper for konsernregnskapet

Stavanger kommune sitt konsernregnskap, er en konsolidering av alle selskaper som inngår i Stavanger kommune som rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets økonomiske resultat og den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital, det vil si et samlet økonomisk bilde av kommunens virksomhet og engasjementer.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er det følgende prinsipper lagt til grunn:

Føringer i investeringsregnskapet vil gjenspeile seg i balansen. Det er på denne bakgrunn at konsernregnskapet blir satt opp ved konsolidering av driftsregnskapet og balansen for de ulike selskap.

Alle vesentlige konserninterne kostnader og inntekter elimineres med utgangspunkt i kostrarapporteringen for 2018.

Alle balanseposter konsolideres ved å eliminere konserninterne fordringer og gjeldsposter.

I Stavanger Utvikling KF ligger   alle tomter og utviklingsområder klassifisert som varelager, dette omklassifiseres til anleggsmiddel i konsernregnskapet da det i konsernsammenheng er å regne som et anleggsmiddel etter kommunale prinsipper

I konsernet føres det etter kommunale prinsipper. De to foretakene som fører etter regnskapsloven, er Stavanger Utvikling KF og Stavanger Parkering KF. Regnskapene for disse er i det vesentlige omklassifisert til kommunale prinsipper i konsernets balanse.

Omklassifiseringen av regnskapene til foretakene som føres etter regnskapsloven, har hatt resultatpåvirkning i den grad kapitalslitet er kommet til uttrykk i driftsregnskapet gjennom avskrivninger fremfor avdrag.

Økonomiske oversikterStavanger kommuneStavanger byggdrift KFNatur- og idrettservice KFSølvberget KFStavanger bolig KF Stavanger Parkering KFStavanger utvikling KFSum elimineringerSum Konsern
Økonomisk oversikt - drift         
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger 462 852 000000  462 852
Andre salgs- og leieinntekter 643 428 10 507 10 456 2 986 235 435 102 230 25 466 0 1 030 508
Overføringer med krav til motytelse (780) 1 226 218 293 189 170 005 7 304 12 996 00 -484 318 1 225 395
Rammetilskudd 2 328 567 0000000 2 328 567
Andre statlige overføringer 348 980 0000000 348 980
Andre overføringer (880) 120 396 1 178 1 270 81 560 19 00 -143 024 61 399
Skatt på inntekt og formue 4 944 822 0000000 4 944 822
Eiendomsskatt 265 555 0000000 265 555
Andre direkte og indirekte skatter000000000
Sum driftsinntekter 10 340 817 304 873 181 732 91 850 248 450 102 230 25 466 0 10 668 077
          
Driftsutgifter         
Lønnsutgifter 4 657 866 132 175 82 126 40 220 9 918 23 424 7 056 0 4 952 784
Sosiale utgifter 1 193 497 41 652 24 949 12 512 2 838 000 1 275 449
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 328 908 106 635 48 193 21 512 86 436 34 740 22 268 0 1 648 692
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon (380) 2 010 653 3 710 4 749 8 584 87 056 00 -484 318 1 630 432
Overføringer (480) 874 995 18 272 10 642 2 956 42 777 30 000 0 -143 024 836 617
Avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 00 443 378
Fordelte utgifter -140 295 000 -1 931 000 -142 226
Sum driftsutgifter 10 317 983 302 988 175 333 88 645 258 021 100 174 29 324 0 10 645 126
Brutto driftsresultat 22 834 1 885 6 399 3 205 -9 571 2 056 -3 857 0 22 951
          
Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte 389 963 1 176 239 208 1 465 2 114 5 -25 474 369 698
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 7 733 0000000 7 733
Mottatte avdrag på utlån 27 954 000000 -25 833 2 121
Sum eksterne finansinntekter 425 650 1 176 239 208 1 465 2 114 5 0 379 551
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger 225 250 18 268 724 20 341 3 724 2 352 -25 474 227 203
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 192 0000000 17 192
Avdrag på lån 335 199 0 2 055 4 053 23 850 10 745 5 520 -25 833 355 589
Utlån 1 877 0000000 1 877
Sum eksterne finansutgifter 579 518 18 2 323 4 777 44 191 14 469 7 872 0 601 861
Resultat eksterne finanstransaksjoner -153 868 1 158 -2 084 -4 569 -42 725 -12 355 -7 866 0 -222 309
          
Motpost avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 00 443 378
Netto driftsresultat 261 326 3 588 8 989 1 497 -21 369 1 712 -11 723 0 244 019
          
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 178 148 13 020 4 791 00000 195 959
Bruk av disposisjonsfond 156 244 00 1 806 15 000 0 6 203 0 179 254
Bruk av bundne fond 149 568 00 1 022 0000 150 590
Sum bruk av avsetninger 483 960 13 020 4 791 2 829 15 000 0 6 203 0 525 803
          
Overført til investeringsregnskapet 167 295 0 6 897 230 0000 174 422
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk000 1 209 0000 1 209
Avsatt til disposisjonsfond 256 840 10 034 4 791 00000 271 665
Avsatt til bundne fond 121 139 00 2 840 0000 123 979
Sum avsetninger 545 274 10 034 11 688 4 279 0000 571 275
          
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 200 013 6 574 2 092 46 -6 369 1 712 -5 520 0 198 548
          
          
Oversikt - balanse         
EIENDELER       0 
Anleggsmidler 27 518 137 382 077 229 266 143 130 1 028 607 277 741 1 770 0 29 082 617
Faste eiendommer og anlegg 13 546 585 00 44 326 1 012 106 263 170 0 446 001 15 312 189
Utstyr, maskiner og transportmidler 682 618 2 494 25 686 8 986 0 13 642 00 733 426
Utlån 2 655 955 00 1 842 0000 2 657 797
Konserninterne langsiktige fordringer 880 112 30 000 29 000 5 000 000 -944 112 0
Aksjer og andeler 792 469 9 124 3 795 2 065 289 929 1 770 0 810 441
Pensjonsmidler 8 960 397 340 459 170 784 80 911 16 213 000 9 568 764
Omløpsmidler 3 134 132 130 776 43 548 24 101 75 219 135 848 523 747 0 3 541 400
Kortsiktige fordringer 540 231 28 578 5 366 3 930 4 533 37 561 449 977 -446 001 624 174
Konserninterne kortsiktige fordringer 31 531 17 609 10 230 3 529 3 296 654 13 122 -79 971 0
Premieavvik 426 146 21 820 7 996 2 281 41 000 458 285
Aksjer og andeler000000000
Sertifikater000000000
Obligasjoner 522 160 0000000 522 160
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 614 064 62 769 19 957 14 362 67 349 97 633 60 648 0 1 936 782
SUM EIENDELER 30 652 268 512 853 272 814 167 232 1 103 827 413 590 525 517 0 32 624 017
          
EGENKAPITAL OG GJELD         
Egenkapital 10 397 540 64 740 33 634 25 242 347 444 209 843 293 697 0 11 372 140
Herav:        0
Disposisjonsfond 644 294 73 952 13 523 1 013 2 740 181 488 299 217 0 1 216 227
Bundne driftsfond 166 895 00 2 840 0000 169 735
Ubundne investeringsfond 29 395 1 267 00 29 384 000 60 047
Bundne investeringsfond 59 548 0000 26 643 00 86 191
Regnskapsmessig mindreforbruk 200 013 6 574 2 092 46 0 1 712 00 210 437
Regnskapsmessig merforbruk0000 -6 369 0 -5 520 0 -11 889
Udisponert i inv.regnskap000000000
Udekket i inv.regnskap000 -540 -3 416 000 -3 956
Kapitalkonto 9 337 237 -17 053 18 019 21 882 325 105 000 9 685 190
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift000000000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -39 841 0000000 -39 841
Langsiktig gjeld 18 570 373 399 130 213 246 126 028 703 503 147 994 156 956 0 19 373 117
Pensjonsforpliktelser 10 356 908 399 130 200 954 95 383 19 795 5 309 3 489 0 11 080 967
Ihendehaverobligasjonslån 5 130 000 0000000 5 130 000
Sertifikatlån000000000
Andre lån 3 019 465 0000 142 685 00 3 162 150
Konsernintern langsiktig gjeld 64 000 0 12 293 30 645 683 708 0 153 467 -944 112 0
Kortsiktig gjeld 1 732 795 48 983 25 934 15 962 52 879 27 307 71 811 0 1 895 700
Annen kortsiktig gjeld 1 684 356 48 384 25 543 11 829 29 228 27 018 69 344 0 1 895 700
Derivater000000000
Konsernintern kortsiktig gjeld 48 440 599 390 4 134 23 652 289 2 467 -79 971 0
Premieavvik000000000
Korrigering for prinsipp som påvirker EK00000 -1 266 5 520 0 4 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 700 708 512 853 272 814 167 232 1 103 827 383 878 527 984 0 32 645 213
MEMORIAKONTI        0
Memoriakonto 442 328 00 4 780 000  447 107
Herav:0000000 0
Ubrukte lånemidler 421 535 00 4 780 000  426 314
Ubrukte konserninterne lånemidler0000000 0
Andre memoriakonti 20 793 000000  20 793
Motkonto for memoriakontiene -442 328 00 -4 780 000  
Tabell 13.41 Konsern 2018. Tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)