a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.1.6 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig resultat på kr 200,0 mill. Resultatet for 2017 var på kr 178,1 mill.

Driftsinntektene i 2018 ble litt høyere enn driftskostnadene og bidrar til et brutto driftsresultat på kr 22,8 mill. Tilsvarende resultat for 2017 var på kr 87,1 mill.

Netto driftsresultat ble positivt i 2018 med kr 261,3 mill. Dette er høyere enn forventet i justert budsjett, og samtidig betydelig lavere enn tilsvarende resultat i 2017 på kr 443,2 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Hovedoversikt driftRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
Sum driftsinntekter-10 340 817-9 870 992-469 825-10 071 787
Sum driftsutgifter10 317 98310 055 521262 4629 984 722
Brutto driftsresultat -22 834184 529-207 363-87 066
Resultat eksterne finanstransaksjoner153 868179 563-25 695127 238
Motpost avskrivninger-392 360-324 981-67 379-483 378
Netto driftsresultat -261 32639 111-300 437-443 206
Netto avsetninger, fond-105 982-206 406100 42485 390
Overført til investeringsregnskapet167 295167 2950179 667
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-200 0130 -178 149
Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)